Томбола 10 години Credissimo

Всеки ден е Коледа!
Вземи пари сега
Томбола 10 години Кредисимо

Томбола 10 години CREDISSIMO

 

Вземи кредит и спечели смартфон или фотоапарат! През юни, юли и август имаш шанса да станеш един от шестимата късметлии на Credissimo!

 

Всеки ден е Коледа с Credissimo! А тази година за нас е специална - ставаме на цели 10 години. По случай нашия рожден ден, решихме да извикаме Дядо Коледа през летните месеци да зарадва вас, нашите клиенти! Този път белобрадият старец ще бъде повече щедър.

Ако усвоиш кредит в един от трите летни месеца, ще участваш в томбола за една от нашите специални награди*!

Очаквайте шейната с подаръци с имената на късметлиите да се появи точно на тези дати:

За да участваш в томболата за месец юни, трябва да си усвоил кредит в периода 15.05 - 14.06. За томболата през юли, усвоеният кредит трябва да е в периода 15.06 - 14.07, а за тегленето през август - в периода 15.07 - 14.08.2017 г.

* Няма ограничение в изтеглената сума. Участниците, усвоили кредит в периода на всяка месечна томбола, трябва да се съгласят с Общите условия на Томболата, като маркират чекбокс преди изпращане на заявлението си за кредит.

 

 

Участвай в месечната томбола за една от нашите страхотни награди

 

 
 

 

Спечели iPhone 7 в томболата на Credissimo

iPhone 7 (PRODUCT) RED

Този красив червен iPhone 7 може да бъде твой! Дядо Коледа ще донесе на трима наши клиенти по един iPhone 7, Red Edition през юни, юли и август.

Всички, усвоили кредит през съответния месец, участват в нашата томбола. С нас всичко става лесно и за минути. Можеш да разчиташ на Credissimo денонощно, където и да си!

 

 

 

Томбола 10 години Credissimo

Как да участваш?

Не забравяй да поставиш отметка в квадратчето и да се съгласиш с Общите условия на томболата. То се намира непосредствено над бутона "Заяви пари сега" в заявлението за кредит. Без тази отметка, участието ти няма да бъде регистирано.

Пожелаваме ти късмет и не забравяй, че при нужда от пари навреме, Credissimo е до теб!

 

 

 

Спечели Дигитален фотоапарат Nikon в томболата на Credissimo

Фотоапарат Nikon COOLPIX

Нов дигитален фотоапарат може да бъде твой! Дядо Коледа ще донесе на трима наши клиенти по един дигитален фотоапарат Nikon COOLPIX през юни, юли и август.

Всички, усвоили кредит през съответния месец, участват в нашата томбола за съответния период. С Credissimo всичко е лесно и за минути. По всяко време, където и да си!

 

 

 

Без финансови грижи, в 3 лесни стъпки!

 

 

Попълваш формата

Попълваш кратката ни онлайн форма

7 минути за одобрение

Изчакваш 7 минути за одобрение

Получаваш парите

Получаваш парите по сметка или на каса

 

Честито на печелившите!

 

Първо теглене (15.06.2017)

● Стефан Николов (ch*****@abv.bg) спечели iPhone 7 (PRODUCT) RED

● Кирил Халваджиев (ki******@abv.bg) ще снима с дигитален фотоапарат Nikon COOLPIX

Второ теглене (17.07.2017)

● Радостина Димитрова (fi******@abv.bg) ще има нов iPhone 7 (PRODUCT) RED

● Мария Железчева (ma******@abv.bg) печели фотоапарат Nikon COOLPIX

Трето теглене (15.08.2017)

● Продан Карчев (pr********@gmail.com) ще има нов iPhone 7 (PRODUCT) RED

● Иван Дондуков (do*****@abv.bg) печели фотоапарат Nikon COOLPIX

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В МЕСЕЧНА ТОМБОЛА “ДЕСЕТ ГОДИНИ КРЕДИСИМО”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на месечната томбола „Десет години Кредисимо”, организиранa по случай десетия рожден ден на „Кредисимо“ ЕАД, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 15.05.2017 г. от 08:00 часа и продължава до 24:00 часа на 15.08.2017 г. и е разделена на три периода, както следва:

2.1. Месец 1 - от 00:00 ч. на 15.05.2017 г. до 23:59 ч. на 14.06.2017 г;

2.2. Месец 2 - от 00:00 ч. на 15.06.2017 г. до 23:59 ч. на 14.07.2017 г.

2.3. Месец 3 - от 00:00 ч. на 15.07.2017 г. до 23:59 ч. на 14.08.2017 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Играта на www.credissimo.bg, https://credissimoplus.bg/ („Сайтовете“), http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.

ІІ. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

„КРЕДИСИМО“ ЕАД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА

1. Томболата се реализира в Сайтовете, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. НАГРАДИ

1. Организаторът осигурява шест броя месечни награди („Наградите“), а именно:

- 3 броя дигитални фотоапарати Nikon COOLPIX A100, 16.1MP;

- 3 броя Смартфони Apple iPhone 7, 128GB, Red Edition.

2. Организаторът обявява на Сайтовете и на своята Фейсбук страница вида на месечните Награди съгласно т. 1 по-горе.

V. УЧАСТИЕ

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.

2. Всеки Участник може да вземе участие в Томболата, само след изпълнение на следните условия:

2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ на обозначеното за това място на Сайтовете на Организатора при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

2.2. В случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на кредит, Участникът следва да усвои предоставената му заемна сума по сключения договор за кредит с Организатора.

3. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в месечната томбола за спечелване на Наградите за съответния месец, през който е усвоил кредита.

4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през съответния месец и няма да участва при тегленето на следващите месечни Награди на Томболата.

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

6. Ограничения за участие:

6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.

6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Томболата преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Томболата самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

7. Определяне и обявяване на победителите:

7.1. Двама победители в Томболата за съответния месец, ще бъдат изтегляни и обявявани в първия работен ден, следващ месеца, през който Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен ден, то победителите ще бъдат изтегляни и обявявани в първия работен ден, следващ съответния понеделник.

7.1.1. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 15.06.2017 г.

7.1.2. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 17.07.2017 г.

7.1.3. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 15.08.2017 г.

7.2. Обявяването на Победителите ще се извършва в Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и/или част от електронния адрес, които Участникът е въвел при подаване на заявлението за отпускане на кредит с Организатора.

7.3. Победителите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на посочения електронен адрес /е-mail/ или обаждане на посочения телефонен номер за контакт от Участника в договора за кредит с Организатора.

7.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

8. Получаване на Наградата:

8.1. Всеки печеливш Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.7.4.

8.2. Всеки печеливш Участник може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България”. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

8.3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата за съответния месец.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес/е-mail/ или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта.

8.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му.

8.6. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Томболата, без за това да е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение, но дава право на Организатора да не връчи Награда на съответния Участник.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайтовете.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит в Сайтовете на Организатора.

4. Наградата на печелившия Участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

5. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора.

6. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградения Участник и неговата Награда от Томболата. Обявяването на победителя (спечелилия Участник) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и/или част от електронния адрес /е-mail/, които е посочил на Организатора, съгласно настоящите ОУ.

7. С приемането на настоящите ОУ, Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под No 0039198, да събира и съхранява личните им данни за целите на провеждането на Томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Томболата и да я използва, съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при участието им в Томболата.

8. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

9. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

10. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайтовете, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди ще бъдат отменени.

11. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.9 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

12. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в град София.

13. С участието си в Томболата, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

14. С приемането на настоящите ОУ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни (електронен адрес/е-mail/ и име и фамилия) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Томболата.

Настоящите Общи условия са приети на 12.05.2017 г. от Съвета на директорите на „Кредисимо“ ЕАД и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайтовете на Организатора на 15.05.2017 г.

 

С нас вече спечелиха...

 

:) Благодаря сърдечно :) Искам само да Ви споделя, че в деня, в който разбрах, че съм спечелила от Футболисимо 2016 бях на държавен изпит и го взех. Еуфорията да ти се случват нещата и късметът да е на твоя страна е велика :) Продължавайте да радвате хората и всявате надежда, че без нея не сме за никъде... хубав ден
Rusiana Mihaylova (печелившa в игра на Credissimo)
Здравейте, Кредисимо!!! Току що видях прекрасната изненада преди празниците! Благодаря Ви!
Маги Иванова (печелившa в игра на Credissimo)
Благодарим, че направихте едно дете щастливо.
Deyan Dimitrov (печеливш в игра на Credissimo)
Здравейте! Благодаря за наградата и оставам на разположение за връзка с Вас! Пожелавам хубав уикенд!
Elena Marinova (печелившa в игра на Credissimo)
Благодаря на страхотният ви екип! Пожелавам ви безброй успехи и лоялни клиенти! Още веднъж ви благодаря
Вили Ангелова (печелившa в игра на Credissimo)

 

Може да ти е интересно и...

 

10 най-интересни причини, за теглене на бърз кредит

 

Промо! 0% лихва* за всеки нов клиент

Сега всеки първи заем 'Credissimo до заплата' е с 0% лихва, в гратисен период до 30 дни! Взимаш от 100 до 600 лв. и връщаш точно толкова, колкото си взел!

Виж още »

 

Бърз кредит без доказване на доход от трудов договор

 

Мога ли да изтегля кредит, ако пътувам в чужбина?

Последното нещо, което би очаквал, когато си на почивка в чужбина, е да не ти стигнат парите. Но ако се случи, имаме решение на финансовото затруднение...

Виж още »

Без стресово пазаруване преди Коледа и Нова година

 

Credissimo вече дава до 2 500 лв.

Вече можеш да вземеш до 2 500 лв., само с няколко клика. Увеличихме максималната сума за заем 'Credissimo плюс', за да удовлетворим вашето желание.

Виж още »