close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Участвай в томболата на Credissimo и радио Веселина "Credissimo до заплата"

от Credissimo България | 25.04.2017

Участвай в томболата на Credissimo и радио Веселина


Слушай радио Веселина през целия ден и когато чуеш паролата, обади се на телефон 02 809 10 10, кажи я на водещия и се запиши в томболата. Всеки петък, в продължение на един месец, един от участниците ще печели парична награда в размер от 100 лв.

 

Победители

12 май 2017 г. Венцислав Стоянов, ven***@abv.bg

19 май 2017 г. Маргарита Георгиева, 089****702

26 май 2017 г. Стоянка Иванова, 087****758

19 май 2017 г. Благой Гушев, 088****906

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за провеждане и участие в играта „Credissimo до заплата” на „КРЕДИСИМО“ АД и РАДИО „ВЕСЕЛИНА“

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Играта „Credissimo до заплата“ („Играта“) ще бъде проведена съгласно определените с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила, наричани по-долу за краткост „ОБЩИ УСЛОВИЯ “или „ОУ“.

2. С извършване на телефонно обаждане по реда на т. V.2 от тези ОУ всеки Участник декларира, че се запознал с настоящите ОУ, приема същите и се съгласява да спазва техните разпоредби.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Играта на следните интернет страници:

http://www.radioveselina.bg/games/credissimo-do-zaplata, https://www.facebook.com/notes/credissimo-do-zaplata и https://credissimo.bg/games/tombola-po-radio-vselina-credissimo-do-zaplata.

4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на потребителски кредит.II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Играта се организира от „КРЕДИСИМО“ АД („Организатор“), със седалище и адрес за кореспонденция в гр. София, бул. „Витоша“ № 146, бизнес център „България“, сграда А, ет. 4, ЕИК 175330437, тел. 0700 12 012.III. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ПРОВЕЖДАНЕ

1. Играта започва в 06:00 ч. на 08.05.2017 г. и ще продължи до 22:00 ч. на 02.06.2017 г., включително.

2. Играта се провежда в ефира на радио „Веселина“.IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ.

2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора или радио „Веселина“, както и членове на техните семейства.

3. Участник в Играта може, но не е задължително, да има текущ или изплатен кредит, предоставен от Организатора по силата на сключен договор за потребителски кредит или да е подал заявление към Организатора за получаване на потребителски кредит.V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. Всеки делничен ден през периода на Играта, описан в т. III.1 от тези ОУ, в ефира на радио „Веселина“ ще бъдат излъчвани анонси с ключова дума „Credissimo до заплата!”, както следва:

“Знаеш, че парите никога не стигат! А мислиш ли, че може да спечелиш 100 лева за 5 минути? Слушай радио Веселина през целия ден и когато чуеш паролата : “Кредисимо до заплата!” имаш 5 минути да се обадиш на телефон 02 809 10 10 да се запишеш и в петък може да спечелиш 100 лв. С участие в играта се съгласяваш с общите условия на томболата, публикувани на адрес: http://www.radioveselina.bg/games/credissimo-do-zaplata

2. За да се включи в Играта всяко физическо лице, което отговаря на условията по раздел IV по-горе („Участник“), трябва да се обади на телефон 02 809 1010 не по-късно от 5 (пет) минути от излъчване на анонса по т. V.1, да каже ключовата дума „Credissimo до заплата“ и да предостави свои актуални данни  (три имена, телефон и електронен адрес /e-mail/).

2. С извършване на действията по реда на т.V.2 от ОУ Участникът се включва в Играта.

3. Всеки Участник има право да спечели и получи само 1 (една) награда за целия период на Играта. Ако Участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в Играта по време на периода, описан в т. III.1, губи правото да получи втората награда.VI. НАГРАДИ

1. Всички, включили се в Играта по реда на тези ОУ лица, участват в томбола за 4 (четири) броя парични награди, осигурени от Организатора, всяка от които в размер на 100,00 (сто) лева.

2. Всеки петък печелившите Участници и резервните двама такива ще бъдат определяни на томболен принцип от радио „Веселина“ и обявявани в ефира на радиото, за което ще бъдат съставяни констативни протоколи, съдържащи данните на лицата по т. V.2.

3. В рамките на 5 (пет) работни дни от обявяване на печелившите Участници по реда на т. VI.2, Организаторът ще се свърже с победителите на посочените от тях координати за връзка по т. V.2 за уточняване механизма за получаване на наградите, съгласно т.VI.8 и т.VI.9.

4. Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия Участник в срока по т. VI.3, победителят губи правото да получи своята награда и Организаторът може да я предостави на следващия по ред изтеглен резервен победител.

5. Организаторът не носи отговорност в случай, че Участник е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен електронен адрес (e-mail) и/или телефон, грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта.

6. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Не се предлагат алтернативни награди.

7. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелилите Участници и техните награди от Играта. Обявяването на спечелилите Участници се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и/или част от електронния адрес (е-mail) и телефон, предоставени по реда на т. V.2.

8. Печелившите Участници, в срок до 7 (седем) работни дни от момента, в който Организаторът се свърже с тях по реда на т. VI.3, могат да получат наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София, бул. „Витоша” № 146, бизнес център „България“, сграда А, ет. 4. При получаване на наградата всеки печеливш Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на наградата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването. В случая по настоящата т. VI.8 Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на наградата.

9. Печелившите Участници могат да получат наградата си и по куриер. За целта трябва да предоставят на Организатора точен адрес, на който да бъде изпратена наградата. Уведомлението по предходното изречение следва да бъде отправено до Организатора на следния имейл адрес: contacts@credissimo.bg или i.kostov@credissimo.bg. При получаване на наградата всеки печеливш Участник се идентифицира с лична карта. В случая по настоящата т.VI.9 наградата ще бъде доставена по куриер за сметка на Организатора.  VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя ОУ. Актуалните ОУ ще бъдат достъпни през целия период на Играта на http://www.radioveselina.bg/games/credissimo-do-zaplata, https://www.facebook.com/notes/credissimo-do-zaplata и https://credissimo.bg/games/tombola-po-radio-vselina-credissimo-do-zaplata. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на интернет страниците по предходното изречение. В случай, че участник не е съгласен с или не приема направено от Огранизатора допълнение и/или изменение на ОУ, Участникът следва да преустанови участието си в Играта с изпращане на изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: contacts@credissimo.bg .

2. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

3. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

4. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.

5. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност.

6. Организаторът има право да изключи от участие в Играта без допълнително уведомление, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е използвал фалшива идентичност с цел повече участия в Играта, извършил е злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата и/или по какъвто и да било начин нарушава механизма на Играта и/или тези ОУ, като в такъв случай съответният Участник губи правото на спечелената награда, в случай че е изтеглен за такава.

7. Участниците, които не спазват правилата на тези ОУ, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

8. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

9. Организаторът не отговаря

(-) в случай, че наградата не може да бъде предоставена или използвана поради невъзможност печелившият Участник или негов представител да може да получи същата в рамките на определените в настоящите ОУ срокове и

(-) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

10. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и/или ползването на наградата.

11. Всички регистрации, направени след крайния срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от изискуемите данни, или не са изпълнени всички необходими изисквания, съгласно настоящите ОУ, се считат за невалидни.

12. Организаторът не носи отговорност за спорове за собственост върху наградите.

13. Организаторът не носи отговорност за непотърсени в посочените в настоящите ОУ срокове награди.

14. С участието си в Играта, Участникът се съгласява, че носи отговорност (и Организаторът не носи отговорност пред Участника или пред което и да е трето лице) за всяко нарушение на неговите задължения съгласно настоящите ОУ и за всички последици от такова нарушение.VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С приемането на настоящите ОУ, Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под No 0039198, да събира и съхранява личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при участието им в Играта.IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страниците по т. I.3 в случай на настъпили материални злоупотреби, нарушаване на ОУ или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване.X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. С извършване на телефонно обаждане по реда на т. V.2 от тези ОУ, всеки Участник декларира, че се е запознал с ОУ и ги приема, както и декларира, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни и дава съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и раздел VIII от настоящите ОУ.

2. Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така поетото задължение.

3. Настоящите ОУ влизат в сила от 07 май 2017 г., на която дата същите са публикувани на интернет страниците по т. I.3.