close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Ако вече си регистриран, влез в профила си.

Ако си нов потребител, попълни формата по-долу.

Лична информация

Всички полета са задължителни

Аз съм български гражданин

Имам второ гражданство

Лична карта лице
Лична карта гръб
Селфи с лична карта

Текущ адрес

Остави празно, ако не е приложимо за теб

Съгласия

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Лице, видна политическа личност в Република България, в друга държава членка, или в трета държава означава физическо лице, което изпълнява или на което са били поверени следните важни обществени функции:

Държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на Парламенти или на други законодателни органи; членове на Конституционни съдилища, на Върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на Сметна палата; членове на управителни органи на Централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Свързани с видна политическа личност са следните категории лица: съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с видна политическа личност на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с видна политическа личност; всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на видна политическа личност.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Представянето на горепосоченото изявление е задължение, произтичащо от чл. 42, ал. 2, т. 2 вр. с чл. 36 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.