Общи условия на програмата Доведи приятел на Кредисимо ЕАД

I. Общи положения

1. Организатор на програмата „Доведи приятел“, наричана по-долу ПРОГРАМАТА, е Кредисимо ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146, Бизнес център „България“, сграда А, ет. 4, представлявано от изпълнителния директор Сокол Янков, телефон за контакт: 0700 12 012, наричано по-долу КРЕДИСИМО или ОРГАНИЗАТОР.

2. КРЕДИСИМО е вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ) – Удостоверение № BGR00050 и извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити на физически лица, съгласно Общите условия за предоставяне на кредити от КРЕДИСИМО.

3. Програмата Доведи приятел е безсрочна и се провежда и организира за територията на Република България.

4. Тези Общи условия са на разположение на Сайта на КРЕДИСИМО на адрес: https://credissimo.bg.

5. За целите на тези ОУ всички срокове се изчисляват, като една календарна година се равнява на 360 дни.

II. Дефиниции

Навсякъде в тези Общи условия (ОУ) изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, освен ако контекстът не предполага различно значение:

1. ОУ – настоящите Общи условия, които регламентират общите правила и условия на ПРОГРАМАТА.

2. Препоръчващо лице – дееспособно физическо лице, български гражданин, с постоянно местоживеене на територията на България, участник в ПРОГРАМАТА, което препоръчва услугите и кредитните продукти на КРЕДИСИМО. Препоръчващото лице не е задължително да има действащ договор за Кредит или изплатен Кредит към КРЕДИСИМО.

3. Препоръчано лице –дееспособно физическо лице, български гражданин, с постоянно местоживеене на територията на България, с доказан доход, което сключи договор за потребителски кредит с КРЕДИСИМО, като използва персоналния код на Препоръчващо лице

4. Сайт – сайтът на КРЕДИСИМО: https://credissimo.bg.

5. Кредит – всяка заявена от Препоръчаното лице и предоставена от КРЕДИСИМО в заем сума въз основа на Общите условия за предоставяне на кредити от КРЕДИСИМО и договор за потребителски кредит, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите лихви, разноски и др. плащания.

6. Кредитен продукт – установените от КРЕДИСИМО съвкупности и/или комбинации от различни Специфични условия, суми, срокове и други условия, установени на Сайта и в Общите условия за предоставяне на кредит на КРЕДИСИМО за всеки отделен Кредитен продукт, при които се отпускат Кредити. КРЕДИСИМО може да променя периодично условията по даден Кредитен продукт, да включва или премахва като част от същия дадени специфични условия. Възможно е за даден Кредитен продукт да са алтернативно и/или кумулативно приложими различни специфични условия.

7. Домакинство – лица, които живеят на един и същи адрес.

8. Заявление – заявлението за получаване на Кредит, което се подава от Препоръчаното лице по реда на Общите условия за предоставяне на кредити от КРЕДИСИМО.

9. Потребителски профил - лична страница на Препоръчващото лице в Сайта, която след регистрация и активиране е достъпна за Препоръчващото лице след вход с потребителско име и парола. Страницата включва предоставените от Препоръчващото лице лични данни и копие на лична карта, като личната карта следва да се валидира от КРЕДИСИМО, за да се счита регистрацията за успешна и да се пристъпи към активиране на профила. След активацията на Профила Препоръчващото лице може след вход с потребителски име и парола да кандидатства за Кредит, да редактира и актуализира своите лични данни, предоставя актуална снимка на личната карта (лице и гръб), както и да получава актуална информация, известия, награди и др.

III. Условия на ПРОГРАМАТА

1. Периодът на действие ПРОГРАМАТА е от 10.12.2020 г. до вземане на решение от ОРГАНИЗАТОРА за прекратяването й.

2. Препоръчващото лице има право при спазване на настоящите ОУ да получи еднократно възнаграждение в размер на 30 (тридесет) лева от КРЕДИСИМО („Възнаграждението“) за всяко Препоръчано лице, което сключи договор за Кредит с КРЕДИСИМО.

3. Начин на участие:

3.1. За участие в ПРОГРАМАТА Препоръчващото лице трябва в процеса на подаване на заявление за включване в ПРОГРАМАТА да:

3.1.1. създаде и активира Потребителски профил;

3.1.2. потвърди чрез маркиране на чекбокс, че запознал с Декларацията за обработка на лични данни за целите на ПРОГРАМАТА;

3.1.3. приеме настоящите ОУ, с които Препоръчващото лице може да се запознае чрез хиперлинк в процеса на включване в ПРОГРАМАТА или на Сайта;

3.1.4. да потвърди желанието си за участие в ПРОГРАМАТА, натискайки бутона „Включи се“ на указаното за това място;

3.2. Включването на Препоръчващото лице в ПРОГРАМАТА след подаване на заявление по 3.1. се извършва по преценка и след изрично потвърждение от КРЕДИСИМО, че приема Препоръчващото лице да стане участник в ПРОГРАМАТА. КРЕДИСИМО има право да откаже да приеме Препоръчващото лице в ПРОГРАМАТА, без да е необходимо да обоснове конкретна причина за отказа. В случай на отказ КРЕДИСИМО следва изрично да уведоми Препоръчващото лице чрез съобщение до е-мейла, предоставен от Препоръчващото лице.

3.3. След потвърждение от КРЕДИСИМО по 3.2. и успешно включване в ПРОГРАМАТА Препоръчващото лице има право да сподели персоналния си код от ПРОГРАМАТА:

- чрез социалната мрежа Facebook;

- чрез регистрирания в Потребителския му профил e-мейл адрес;

- чрез поместване на свой уебсайт на банер в избран от него размер (300х250, 160х600, 728х90, 468х60 и 300х600), с вградена хипервръзка, съдържаща персоналния му код. След публикуването в съответния уебсайт на банера по предходното изречение, натискането върху същия има за последица автоматично препращане към Сайта;

3.4.. Препоръчаното лице трябва да подаде заявление до КРЕДИСИМО за сключване на договор за Кредит, като при заявлението посочи на указаното за това място персоналния код на Препоръчващото лице. В случай че Препоръчаното лице е препратено към КРЕДИСИМО след натискането върху банер по т.III.3.3. по-горе, персоналният код на Препоръчващото лице ще бъде попълнен автоматично в заявлението за Кредит. Персоналният код се валидира от КРЕДИСИМО при условията на т. III.5, за да породи действие.

3.5. Заявлението за Кредит на Препоръчаното лице по т.III.3.4. с персоналния код следва да е одобрено от КРЕДИСИМО, да е сключен договор за Кредит и да не е налице отказ на Препоръчаното лице от договора за Кредит в 14 дневен срок от сключването на договора;

3.6. При изпълнение на всички условия по т.III.3.1. - т.III.3.5. по-горе и при спазване ограниченията по т. III.5, Препоръчващото лице има право да получи Възнаграждението по т. III.2. по-горе. Препоръчващото лице има право да получи информация за дължимите и изплатени Възнаграждения;

4. Начин на получаване на Възнаграждението:

4.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ изплаща всички дължими Възнаграждения не по-рано от 15 календарни дни от датата на усвояване на съответния кредит.

4.2. Препоръчващото лице може да получава Възнаграждението за предходния календарен месец по начините, посочени в Потребителския му профил.

5. Ограничения:

5.1. Няма ограничения за броя Препоръчани лица, които могат да кандидатстват с персоналния код на Препоръчващото лице.

5.2. Персоналният код е валиден еднократно за конкретно Препоръчано лице при сключване на договор за Кредит и усвояване на заемната сума. В случай че заявлението за Кредит не е одобрено, анулирано е или е налице отказ за сключване на договор за Кредит, персоналният код може да се приложи отново в следващо заявление за същия клиент, ако са налице условията за това.

5.3. КРЕДИСИМО няма задължение да изплаща повече от едно Възнаграждение за конкретното Препоръчано лице, независимо от броя Кредити на Препоръчаното лице. Последващ персонален код за същия клиент физическо лице от същото Препоръчващото лице или от друго Препоръчващото лице ще се счита за невалиден за същия клиент физическо лице и не поражда задължение за КРЕДИСИМО да изплати Възнаграждение.

5.4. Препоръчващо лице не може да използва само своя персонален код при подаване на заявление за Кредит.

5.5. Препоръчаното лице не трябва е регистрирано по постоянен адрес, който съвпада с този на Препоръчващото лице. При установяване от КРЕДИСИМО на съвпадение на адреси по лични карти персоналният код ще се счита за невалиден, а изплатено въз основа на него Възнаграждение ще се счита за недължимо платено и може да бъде прихванато от КРЕДИСИМО последващо Възнаграждение.

5.6. В случай че Препоръчаното лице не е ползвало при заявлението за Кредит персоналния код на Препоръчващото лице, Препоръчващото лице няма право на Възнаграждение по т.III за Препоръчаното лице.

5.7. При кандидатстването от Препоръчаното лице с персоналния код на Препоръчващото лице за Кредит Credissimo Плюс (Кредит с Условие с погасителен план) въвеждането на персоналния код в полето „Имам промо код (незадължително)“ на Сайта на КРЕДИСИМО отключва отстъпка от оскъпяването на Кредита на Препоръчаното лице, като конкретният размер на отстъпката се определя от КРЕДИСИМО и се визуализира в процеса за кандидатстване. Персоналният код не отключва отстъпка от оскъпяването на Кредита за Препоръчаното лице за Кредит Credissimo до заплата (Кредит с Условие с револвираща лихва).

6. Допълнителни условия:

6.1. Препоръчващото лице не може да има каквито и да е претенции относно търговските подходи, обслужването или становището за одобрение/отказ за предоставяне на Кредит от страна на КРЕДИСИМО по заявлението на Препоръчаното лице.

6.2. Препоръчващото лице отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в ПРОГРАМАТА. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време едностранно, без да е необходимо да дава се обоснове, да прекрати участие в ПРОГРАМАТА на Препоръчващо лице, като за целта изпрати съобщение до е-мейл адреса на Препоръчващо лице и съобщение в Потребителския профил.

6.3. Препоръчващото лице декларира, че е получило предварително съгласието, необходимо за споделяне на персоналния му код, в случай че Препоръчващото лице не е собственик/титуляр на профила/е-мейла/уебсайта. КРЕДИСИМО не носи отговорност за претенции на трети лица, произтичащи от публикации на Препоръчващи лица по повод участието им в ПРОГРАМАТА.

7. (Нова, в сила от 06.10.2021 г., изменена в сила от 18.11.2021 г.) КРЕДИСИМО си запазва правото при прилагане на различни маркетинг стратегии и кампании да предоставя по-добри условия на Препоръчаното и Препоръчващото лице от посочените по-горе, например - по-голям размер на Възнаграждението за Препоръчващото лице, или по-голям размер на отстъпката за Препоръчаното лице, които по-добри условия да са приложими за ограничен период време.

IV. Прекратяване на ПРОГРАМАТА

1. ПРОГРАМАТА може да бъде прекратена, без да е налице взето решение за прекратяване съгласно т.III.1 от ОУ в някой от следните случаи:

1.1. Поради настъпване на форсмажорно обстоятелство, което препятства КРЕДИСИМО да продължи изпълнението на ПРОГРАМАТА. Форсмажорно обстоятелство ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който случай води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от КРЕДИСИМО по тези ОУ, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от КРЕДИСИМО, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго;

1.2. Поради забрана от компетентен държавен орган за продължаване изпълнението на ПРОГРАМАТА;

1.3. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на КРЕДИСИМО.

2. При настъпване на някое от посочените в този раздел обстоятелства, КРЕДИСИМО не носи отговорност и няма задължението да изплаща/предоставя Възнаграждения по т.III.2 от ОУ след датата на прекратяване на ПРОГРАМАТА.

V. Лични данни

ПРОГРАМАТА се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. С приемането на настоящите ОУ Препоръчващото лице е уведомен, че неговите лични данни да бъдат обработвани от КРЕДИСИМО в качеството му на администратор на лични данни в контекста на договорните отношения (с оглед изплащането на дължимото Възнаграждение), както и за изпълнение на законови задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за счетоводството и др. В допълнение, Препоръчващото лице може да предостави самостоятелно съгласие за обработка на данните му за маркетингови цели (изпращане на оферти/търговски съобщения и други, във връзка с финансовите услуги на КРЕДИСИМО) и статистически проучвания и анализи на КРЕДИСИМО на предоставените от Препоръчващото лице адреси за комуникация, в т. ч. по e-мейл, чрез SMS, по телефон.

VI. Допълнителни разпоредби

1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите ОУ, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни на Сайта на КРЕДИСИМО. Промените влизат в сила, считано от момента на тяхното публикуване на Сайта на КРЕДИСИМО.

2. Препоръчващото лице има право по всяко време да поиска прекратяване на участието му в ПРОГРАМАТА чрез уведомление по е-мейл до support@credissimo.bg.

3. КРЕДИСИМО не е отговорно за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат за Препоръчващото лице във връзка с полученото Възнаграждение.

4. Допълненията и измененията по настоящите ОУ, както и прекратяването на ПРОГРАМАТА не засягат правото на Препоръчващите лица да получат Възнаграждението, което са спечелили до момента на приемане на промените, съответно на прекратяването.

5. При въвеждане на еврото като национална валута в Република България, която заменя българския лев, считано от деня на влизането в сила на тази промяна, възнагражденията се превалутират и заплащат в евро, съгласно приложимото българско законодателство.

6. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите ОУ са одобрени с Протокол от Съвета на директорите на КРЕДИСИМО на 10.12.2020 г., и с последно изменение от 18.11.2021 г., на която дата същите са публикувани на Сайта на КРЕДИСИМО.