Общи условия за предоставяне на кредит

 

 

І. Общи приложения

 1. Тези Общи условия, наричани за краткост ОУ, регламентират общите правила, при които КРЕДИСИМО EАД, с ЕИК 175330437, със седалище в гр. София и адрес на управление: район "Триадица", бул. "Витоша" 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", телефон за контакт: 0700 12 012, наричано по-долу КРЕДИСИМО, извършва дейност по предоставяне на Кредити на физически лица, наричани по-долу Кредитополучатели.
 2. КРЕДИСИМО е вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ) – Удостоверение № BGR00050.
 3. Тези ОУ са неразделна част от Договорите за Кредит, сключвани между КРЕДИСИМО и Кредитополучателите, като същите са на разположение на интересуващите се лица и на Сайта на КРЕДИСИМО, на адрес: https://credissimo.bg/terms-and-conditions. Уговорки между страните, различни от съдържащите се в тези ОУ, се обективират в писмена форма.
 4. (1) На основание чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), страните се съгласяват да бъдат обвързани от електронни им изявления, отправени една спрямо друга.
  (2) Електронните изявления адресирани до КРЕДИСИМО следва да бъдат отправени чрез онлайн системата на КРЕДИСИМО, достъпна на адрес www.credissimo.bg или чрез мобилното приложение на КРЕДИСИМО.
  (3) Електронните изявления адресирани до Кредитополучателя, следва да бъдат отправени чрез онлайн системата по ал. 2 и чрез електронна поща.
  (4) До всяка от страните електронни изявления могат да се отправят и чрез система за гласово свързване. Електронният запис от разговора се приема за електронен документ по смисъла на чл. 3 (35) от Регламент (ЕС) 910/2014.
  (5) На основание чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ, страните приемат, че ще подписват изявленията с обикновен електронен подпис, чиято правна сила е равностойна на тази на саморъчния подпис и за какъвто могат да се считат техните имейл адреси определени по-горе, телефонни номера, IP адреси, потребителски имена и пароли и/или други данни в електронна форма.
 5. Кредитите, предоставяни съгласно тези ОУ, се отпускат от КРЕДИСИМО в български лева и се погасяват от Кредитополучателите в български лева.
 6. За целите на тези ОУ, подадените съгласно тях Заявления, сключените Договори, както и подадените молби, всички срокове се изчисляват като една календарна година се равнява на 360 дни.

 

II. Дефиниции

Навсякъде в тези ОУ и в Договорите, сключени по реда на тези ОУ, изброените по–долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в Договора или допълнителни споразумения към него:

 1. ОУ или Общи условия – ще означава настоящите Общи условия за предоставяне на Кредити, регламентиращи отношенията между КРЕДИСИМО и Кредитополучателите;
 2. Кредитополучател – ще означава всеки дееспособен гражданин на Република България, който желае да сключи или е сключил с КРЕДИСИМО Договор за Кредит, и/или желае да получи или е получил Кредит от КРЕДИСИМО;
 3. Договор или Договор за Кредит - ще означава сключеният между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя Договор, при условията на който Кредитoполучателят ще има право да получи Кредит. Неразделна част от Договора за Кредит са клаузите на тези ОУ и одобреното от КРЕДИСИМО Заявление, като в случай на противоречие между посочените документи, същите ще се ползват с приоритет в следната последователност: (1) Договор за Кредит; (2) Заявление; (3) ОУ;
 4. Сайт – ще означава официалният сайт на КРЕДИСИМО: https://credissimo.bg;
 5. Кредит – ще означава всяка заявена от Кредитополучателя и предоставена от КРЕДИСИМО в заем сума въз основа на тези ОУ и Договора, сключен между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите Лихви, разноски и др. плащания съгласно условията на Договора и тези ОУ. Всяка предоставена от КРЕДИСИМО на Кредитополучателя сума ще се счита за предоставен Кредит, освен доколкото не е изрично и писмено уговорено друго между Страните;
 6. Лихва - ще означава уговорената между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя възнаградителна лихва за ползването на Кредита;
 7. Период на револвиране – ще означава определен, фиксиран като продължителност времеви период, за който се отпуска даден Кредит, при изтичането на който Кредитополучателят следва да погаси Кредита. Всеки Период на револвиране ще е равен като продължителност на предходния, освен доколкото не е уговорено друго между страните. Броят на Периодите на револвиране е неограничен.
 8. Револвираща лихва – ще означава Лихва във фиксиран процент, дължима за определен Период на револвиране, която се начислява за всеки Период на револвиране върху усвоения/непогасения размер на главницата по Кредита;
 9. Погасителна вноска – ще означава сума по Кредита, включваща дължимата част от главницата, Лихва и разноските за определен период, която сума в зависимост от приложимите условия на съответния Кредитен продукт Кредитополучателят ще е задължен да плати на определения за това падеж;
 10. Специфично условие - ще означава установените в настоящите Общи условия различни специфични условия и начини за кандидатстване за Кредит, за сключване на Договор за Кредит, за усвояване на сума по Кредит, за погасяване на Кредит или други, в зависимост от сумата на Кредита или от начините за възникване, изпълнение и прекратяване на договорните отношения между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя. Такива условия ще бъдат неизчерпателно следните:
  а/ Условие с погасителен план – ще означава условие, при което погасяването на получения от Кредитополучателя Кредит ще се извършва на базата на уговорен между страните в Договора за Кредит погасителен план. В този случай погасяването на Кредита става на периодични Погасителни вноски, които включват дължимата част от главницата, Лихвата и разноските за съответния период;
  б/ Условие с револвираща лихва – ще означава условие, при което главницата и Револиращата лихва по Кредита следва да се погасят наведнъж на датата на изтичане на Периода на револвиране (падежa), като в случай че главницата не бъде погасена, Кредитът автоматично се продължава с нов Период на револвиране, за който се начислява нова Револвираща лихва върху непогасената част от главницата.
 11. Кредитeн продукт – ще означава установените от КРЕДИСИМО съвкупности и/или комбинации от различни Специфични условия, суми, срокове и други условия, установени на Сайта и в настоящите Общи условия за всеки отделен Кредитен продукт, при които се отпускат Кредити на Кредитополучатели. КРЕДИСИМО може да променя периодично условията по даден Кредитен продукт, да включва или премахва като част от същия дадени Специфични условия. Възможно е за даден Кредитен продукт да са алтернативно и/или кумулативно приложими различни Специфични условия. Кредитополучателят няма да има право да заявява и получава Кредит при Специфични условия, различни от установените от КРЕДИСИМО такива за съответните Кредитни продукти;
 12. Партньор – ще означава всяко лице, което е овластено от КРЕДИСИМО, от името и за сметка на КРЕДИСИМО, да предоставя информация на Кредитополучателите, да изплаща на Кредитополучатели суми по Кредити, да събира от Кредитополучатели и отчита на КРЕДИСИМО дължими от същите Погасителни вноски по Кредити, да рекламира дейността на КРЕДИСИМО, да извършва друга дейност, за която е изрично овластен. Всеки Партньор може да е овластен за всички или само за някои от посочените дейности. Имената/фирмите на Партньорите, адресите на техните Офиси, се посочват на Сайта. Партньорите, чрез които е възможно да се извърши погасяване по Кредит, изрично се посочват на Сайта;
 13. Траен носител – ще означава всеки носител, даващ възможност на Кредитополучателя да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация;
 14. Средство за комуникация от разстояние - ще означава всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни;
 15. Офис – ще означава всеки търговски обект, стопанисван от КРЕДИСИМО или от Партньор, в който Кредитополучателят ще може да извърши една или повече от следните дейности: да получи информация и/или консултация за условията за кандидатстване, получаване и използване на Кредит; да усвои Кредит; да заплати Погасителна вноска по Кредит; да извърши други дейности по тези ОУ, за които изрично е указано, че могат да бъдат извършени в съответния Офис. Местонахождението, работното време и съответната организация, администрираща Офисите, са посочени на Сайта;
 16. Заявление – ще означава заявлението за получаване на Кредит, което се подава от Кредитополучателя лично;
 17. Обезпечение – ще означава (i) банкова гаранция, издадена в полза на КРЕДИСИМО от лицензирана банка със седалище в Република България или от банка от трета държава, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, или от банка, лицензирана в държава-членка, която извършва дейност на територията на Република България директно или чрез клон при условията на взаимно признаване, и съдържаща безусловно и неотменимо изявление на банката да заплати на КРЕДИСИМО всички задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит в срок от един работен ден, считано от датата, на която банката е получила писмено искане от страна на КРЕДИСИМО за заплащане на тези задължения. Срокът на валидност на банковата гаранция е най-малко 30 дни след падежа на последната Погасителна вноска по Договора за Кредит/изтичането на последния Период на револвиране; или (ii) поръчителство, предоставено по силата на договор за предоставяне на поръчителство по Кредита, сключен между Кредитополучателя и одобрено от КРЕДИСИМО юридическо лице ("Поръчител"), което впоследствие е сключило с КРЕДИСИМО договор за поръчителство, по силата на който Поръчителят се задължава да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит;
 18. Гратисен период – ще означава определен период, изчислен от датата на усвояване на Кредита, през който Кредитополучателят може да върне получения Кредит, без да дължи Лихва;
 19. ГПР – ще означава Годишен процент на разходите съгласно Закона за потребителския кредит;
 20. Профил – ще означава профил на Кредитополучател, създаден от КРЕДИСИМО, след подаване на първо Заявление от страна на Кредитополучателя, въз основа на предоставените от Кредитополучателя лични данни в Заявлението чрез който, след активацията му от Кредитополучателя, последният може след вход с потребителски име и парола да получава актуална информация, да кандидатства за нови Кредити, включително по-висок размер на Кредит, доброволно да се присъедини към групов застрахователен договор в процеса на кандидатстване за кредит, да редактира и актуализира своите лични данни, предоставя актуална снимка/копие от на валидната си лична карта (лице и гръб), снимка на Кредитополучателя с валидната си лична карта, от която да е видно лицето на Кредитополучателя и лицето на личната карта, копие от паспорт при второ гражданство, да получава известия и награди и др.

 

ІІІ. Кандидатстване за кредит. Обезпечение.

 1. Кредитополучателят кандидатства за Кредит, като подава Заявление до КРЕДИСИМО по образец лично. Кандидатстването се извършва на Сайта, чрез Профила или по телефон, по реда, указан в т.III.4.
 2. Преди въвеждане на личните си данни в Заявлението съгласно т.III.4 (когато това е приложимо), Кредитополучателят първо следва да удостовери, че е уведомен относно обработката и съхранението на личните данни чрез отбелязване в съответните чекбокси на Сайта, Профила или пред служител на КРЕДИСИМО, съобразно неговото решение, а именно: (i) "Запознат/а съм с информацията в Декларация за обработка на лични данни на Кредисимо ЕАД" и (ii) "С цел да бъда информиран за преференциални активности, декларирам съгласието си за обработване и съхранение на посочените от мен лични данни за маркетинг цели". Всеки от чекбоксите на Сайта и Профила съдържа активен хиперлинк към съответната декларация за обработване на лични данни. В случаите на кандидатстване по телефон, служител на КРЕДИСИМО предоставя информацията за всяка една от декларациите и отбелязва съгласието/та, дадено/и от Кредитополучателя. В случай че Кредитополучател не е потвърдил (i) "Запознат/а съм с информацията в Декларация за обработка на лични данни на Кредисимо ЕАД", технически ще бъде недостъпно да продължи напред в попълване и подаване на Заявлението и КРЕДИСИМО няма да получи неговите лични данни.
  1. В случаите на кандидатстване чрез Профила, Кредитополучателят подава Заявлението, съдържащо предоставените от него лични данни, въведени в неговия Профил, потвърждението на уведомлението за обработка на лични данни е необходимo за нуждите на обработване и съхранение на личните му данни за целите на идентификацията на Кредитополучателя и за обработването на документацията по Кредита, за който кандидатства. Кредитополучателят се съгласява, че всички изявления, изпратени на и от личния му профил го индивидуализират лично и са направени от него като техен автор, както и че с натискането на бутона за “Вземи парите сега“ прави електронно изявление с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, който по силата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ ще има силата на саморъчен подпис. Кредитополучателят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване на възможността трети лица да имат достъп до неговия профил и да правят изявления от негово име. В случай че Кредитополучателят е лишен от възможност да използва личния си профил, той следва да уведоми Кредисимо на 070012012 и/или *5555. Ако Кредитополучателят не изпълни това свое задължение, произтичащо от настоящата алинея, всички изявления чрез използване на информация, изпратена от и на неговия профил, ще се считат между страните за изявления, направени от Кредитополучателя.
 3. След удостоверяване на съгласията по т.III.2 в Заявлението, съобразно зададените полета, Кредитополучателят посочва личните си данни, неговия e-mail, телефон за контакт и други, желан размер на Кредита, срок на Кредита, наименованието на Кредитния продукт, при условията на който Кредитополучателят желае да ползва Кредита, желаният от него начин на усвояване на Кредита, както и декларира дали е бил видна политическа личност или свързан с такава личност през последната една година съгласно изискванията на Закон за мерките срещу изпиране на пари чрез електронно волеизявление посредством маркиране на чекбокс с изрична декларация, която е от част от Заявлението и натискане на бутона „Вземи парите сега“.
  1. В случаите на първо кандидатстване на Сайта и създаване на Профил, Кредитополучателят предоставя снимка от валидната си лична карта (лице и гръб) и своя снимка с валидната си лична карта в хода попълване и подаване на Заявлението на Сайта или след това в Профила си след активацията му на указаното за това място на Сайта. В случай че в срок от 72 часа от подаване на Заявлението на Сайта Кредитополучателят не прикачи снимки на личната си карта за целите на валидацията, Заявлението му ще бъде автоматично анулирано и Кредитополучателят няма да може да подава нови Заявления, докато не ги предостави в Профила си. В случаите на избран вид обезпечение Поръчителство, с цел удобство на Кредитополучателя и с негово съгласие, КРЕДИСИМО предоставя на Поръчителя снимките от валидната лична карта на Кредитополучателя за целите на идентификацията.
 4. Когато Кредитополучателят кандидатства на Сайта в случаите при първо кандидатстване, в хода на което се създава Профил и кандидатстването за Кредит може да се извършва чрез Профила за всяко следващо кандидатстване, Заявлението се попълва от самия Кредитополучател, а когато Кредитополучателят кандидатства по телефона – Кредитополучателят съобщава съответните данни на служител на КРЕДИСИМО, който ги попълва в онлайн формата на Заявлението. При попълване на данни на Кредитополучателя от служител на КРЕДИСИМО, Кредитополучателят е длъжен да провери попълнените в Заявлението данни и да потвърди верността и пълнотата им, както и подаването на Заявлението с така попълнените в него данни. В случаите, когато служителят на КРЕДИСИМО установи, че Кредитополучателят има Профил, но не е предоставил снимки от валидна лична карта и своя снимка с валидна лична карта, Заявлението не може да бъде подадено. Служителят на КРЕДИСИМО насочва Кредитополучателя да влезне в Профила си и предостави снимка от валидната си лична карта. В случаите, когато служителят на КРЕДИСИМО установи, че Кредитополучателят няма Профил, Заявлението се подава съгласно условията на т.III.3.1., за което съответният служител на КРЕДИСИМО уведомява Кредитополучателя.
 5. При каквито и да е било грешки при попълване на данни, възникнали по вина на Кредитополучателя, КРЕДИСИМО не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Кредитополучателя.
 6. След като в Заявлението бъдат попълнени наименованието на Кредитния продукт, размерът и срокът на Кредита, при кандидатстване на Сайта/Профила КРЕДИСИМО осигурява на Кредитополучателя достъп в чекбоксите чрез хиперлинк до преддоговорната информация – в т.ч. пълният текст на кредитната документация, включително проекта на Договор за Кредит, актуалните ОУ, Стандартния европейски формуляр (СЕФ), както и всички декларации, които Кредитополучателят има право да приеме, респективно декларира с електронно волеизявление - маркиране на съответните чекбокси и натискане на бутона “Вземи парите сега“. В допълнение към предвиденото в предходното изречение, когато Кредитополучателят кандидатства за Кредит по телефона, съответният служител на КРЕДИСИМО му предоставя задължителната по закон информация, като уведомява същия, че при поискване може да му бъде предоставена допълнителна информация, естеството на тази информация, включително и информация за задължението по т.III.4.
 7. Преддоговорната информация се предоставя в ясен и четим вид, на български език, при съблюдаване на приложимите нормативни изисквания.
 8. В случаите на кандидатстване за Кредит на Сайта и чрез Профила, актуалните ОУ и Договорът за Кредит се предоставят на Кредитополучателя на Сайта/Профила.
 9. Ако Кредитополучателят е съгласен да бъде обвързан от Договора за Кредит и ОУ (включително когато е информиран за услoвията на Договора за Кредит по телефона), Заявлението се подава, както следва
  1. a) ако Кредитополучателят кандидатства за Кредит на Сайта или чрез Профила - с маркиране на чекбокса с текст „С натискането на бутона "Вземи парите сега!" декларирам, че съм се запознал със СЕФ, проверил съм въведените данни и приемам ОУ и Договора“ и натискане на бутона за “Вземи парите сега“ на указаното за това място на Сайта/в Профила от Кредитополучателя;
  2. б) ако Кредитополучателят кандидатства за Кредит по телефона – с потвърждаването от Кредитополучателя на предоставените му по телефона условия на Договора за Кредит, пред служител на КРЕДИСИМО по телефона.
 10. Кредитополучателят, посочен в Заявлението, ще се счита за негов автор до доказване на противното. Кредитополучателят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване на възможността трети лица да имат достъп до неговия Профил и/или телефонен номер и да правят изявления от негово име. В случай че Кредитополучателят е лишен от възможност да използва личния си профил, той следва да уведоми Кредисимо на 070012012 и/или *5555. Ако Кредитополучателят не изпълни това свое задължение, произтичащо от настоящата разпоредба, всички изявления чрез използване на информация, изпратена от и на неговия Профил и/или телефонен номер, ще се считат между страните за изявления, направени от Кредитополучателя.
 11. С извършване на посочените в т.III.9., б. а) или б) действия Заявлението се счита подадено от Кредитополучателя, а ОУ и Договорът за Кредит - приети и подписани от същия. Кредитополучателят се съгласява, че всяко едно от посочените в т.III.9., б. а) и/или б) изявления го индивидуализира лично, направено от него като техен автор, както и че това изявление представлява електронно изявление с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, който по силата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ има силата на саморъчен подпис. След подаване на Заявлението КРЕДИСИМО предоставя на Кредитополучателя на посочения в Заявлението/в Профила e-mail актуалните ОУ и сключения от него Договор за Кредит.
 12. Кредитополучателят може да предостави Обезпечение на Кредита, което обстоятелство се посочва в Заявлението. В случай че Кредитополучателят е посочил в Заявлението, че ще предостави Обезпечение на Кредита, същият следва, в зависимост от посочения в Заявлението вид на Обезпечението: (i) да предостави на КРЕДИСИМО банкова гаранция съгласно настоящите ОУ в срок до 10 (десет) дни от подаване на Заявлението; или (ii) да сключи договор за предоставяне на поръчителство с Поръчител в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от подаване на Заявлението. В допълнение към предходното изречение, в случаите на избран вид обезпечение договор за предоставяне на поръчителство, Кредитополучателят следва да удостовери, че е уведомен и дава съгласието си за предоставяне на личните му данни от КРЕДИСИМО на Поръчителя чрез отбелязване "Декларирам, че съм уведомен/а и давам съгласието си за предоставяне, обработване и съхранение на посочените от мен лични данни за целите на учредяване на избрания от мен вид обезпечение" на систематичното място на Сайта/в Профила в хода на подаване на Заявлението или пред служител на КРЕДИСИМО, в случаите на кандидатстване по телефон по реда и начина уговорени в тези ОУ.
 13. До получаване на одобрение от КРЕДИСИМО Кредитополучателят може да промени първоначално заявените условия на Кредита в телефонен разговор с КРЕДИСИМО. В този случай първоначалното Заявление се счита за анулирано, като за новия Кредит се прилагат правилата за кандидатстване по телефона.

 

ІV. Оценка на кредитиспособността на кредитополучателя одобряване на заявлението.

 1. КРЕДИСИМО оценява кредитоспособността на Кредитополучателя въз основа на налична информация, в това число информация, получена от Кредитополучателя, като извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, до която има правомерно получен достъп, или получава информация от трети лица със съгласието на Кредитополучателя. Оценката по предходното изречение се извършва от КРЕДИСИМО единствено въз основа на автоматизирано обработване на личните данни на Кредитополучателя, включително профилиране. В случай че в резултат на оценката КРЕДИСИМО откаже да предостави Кредит, КРЕДИСИМО уведомява незабавно и безвъзмездно Кредитополучателя за резултата от проверката и за получените сведения за Кредитополучателя с изключение на случаите, когато предоставянето на съответната информация е забранено или противоречи на действащото законодателство, на правото на Европейския съюз или на обществения ред и сигурност.
  1. Като част от оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя КРЕДИСИМО по своя преценка може да проведе, чрез свой представител, събеседване с Кредитополучателя, в хода на което да изисква и получава и допълнителни данни или допълнителни документи.
 2. За целите на предоставяне на Кредит по реда на тези ОУ, Кредитополучателят декларира, че към датата на всяко подаване на Заявление:
  1. няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към държавата, финансовите институции, към настоящия и предишния си работодател, към физическо или юридическо лице, или задължения, които предстоят да бъдат изплатени преди падежа на Кредита, за който кандидатства, освен тези, за които при сключване на Договора е уведомил КРЕДИСИМО;
  2. срещу него няма предявен съдебен иск или заведено арбитражно дело и не са му известни обективно основателни причини, които могат да доведат до това;
  3. срещу него не е започнато производство по несъстоятелност, нито се намира в състояние на неплатежоспособност, не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора;
  4. всички данни, посочени в Заявлението, както и в Договора и всички негови приложения, са пълни и верни.
 3. В случай че при попълване на Заявлението Кредитополучателят предостави неверни данни, в зависимост от момента на узнаване на този факт, КРЕДИСИМО има право или да откаже сключването на Договор и/или предоставянето на Кредит, или да прекрати Договора (ако такъв е сключен) без предизвестие и да поиска предсрочно погасяване на Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. За обявяване на Кредит за предсрочно изискуем на това основание е необходимо и достатъчно едностранно изявление на КРЕДИСИМО в този смисъл, което може да бъде отправено и до посочения от Кредитополучателя в Заявлението телефонен номер (чрез SMS) или e-mail.
 4. В случай че КРЕДИСИМО одобри Заявлението, Кредитополучателят ще бъде уведомен за това на указания от него e-mail и/или телефонен номер (чрез SMS или позвъняване), както и чрез съобщение в Профила. Срокът за одобрение на Заявлението е както следва: (i) в случай че Кредитополучателят е заявил Кредит без Обезпечение - 14 (четиринадесет) дни от подаване на Заявлението, (ii) в случай че Кредитополучателят предостави Обезпечение по реда на т.III.12 - 24 (двадесет и четири) часа от предоставянето му на КРЕДИСИМО. В случай че Кредитополучателят не е предоставил Обезпечение съгласно Заявлението в посочения в т.III.12 срок, ще се счита, че Заявлението не е одобрено от КРЕДИСИМО.
 5. КРЕДИСИМО има право, без да се мотивира, да отхвърли Заявлението, чрез изпращане на изрично уведомление до Кредитополучателя, включително по посочения от него в Заявлението e-mail или чрез SMS на посочения от Кредитополучателя телефонен номер, или чрез мълчалив отказ. За мълчалив отказ за одобрение на Заявлението ще се считат случаите, в които КРЕДИСИМО не е изпратило уведомление за одобрение на Кредита на Кредитополучателя в сроковете по т.IV.4.
 6. В случай че КРЕДИСИМО не одобри Заявлението до изтичане на сроковете по т.IV.4., Договорът не влиза в сила.

 

V. Договор за кредит.

 1. С Договора за Кредит КРЕДИСИМО се задължава да предостави на Кредитополучателя Кредит под условие, че подаденото от Кредитополучателя Заявление е одобрено от КРЕДИСИМО.
 2. Договорът за Кредит се сключва по реда, предвиден в тези ОУ, и при спазване на изискванията на Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и други приложими норми на действащото законодателство.
 3. Договорът се счита сключен под отлагателното условие, че КРЕДИСИМО ще одобри подаденото от Кредитополучателя Заявление, и влиза в сила от момента на одобрението. Одобрението се основава единствено или преимуществено на автоматизирано обработване на личните данни на Кредитополучателя, включително профилиране, в зависимост от това дали по преценка на КРЕДИСИМО се прилага т.IV.1.1. За момент на одобрението ще се счита получаването на уведомление за одобрение от КРЕДИСИМО по реда на т.IV.4. от тези ОУ.
 4. Всяка сума, предоставена от КРЕДИСИМО на Кредитополучателя представлява Кредит, предоставен от КРЕДИСИМО при условията на Договора и на тези ОУ, освен доколкото други писмени договорености между Кредитополучателя и КРЕДИСИМО не са приложими за ползвания от Кредитополучателя Кредитен продукт.

 

VІ. Усвояване и погасяване на кредита.

 1. КРЕДИСИМО може да предостави на Кредитополучателя възможност да усвои сумата по одобрен Кредит по един или повече от следните начини:
  1. чрез превод към посочена от Кредитополучателя банкова сметка;
  2. чрез предаване на сумата в брой на Кредитополучателя в някой от Офисите на партньорите – платежни институции, посочени на Сайта. В този случай срокът за получаване на Кредита от Кредитополучателя е 7 (седем) дни, считано от датата на сключване на Договора за Кредит;
  3. чрез превод към посочена от Кредитополучателя дебитна/кредитна карта Visa/MasterCard чрез използване от КРЕДИСИМО на услугите на лицензиран доставчик на платежни услуги, на чиято платежна страница Кредитополучателят въвежда данни за дебитната/кредитна карта Visa/MasterCard за целите на извършване плащането;
  4. чрез превод към издадена на Кредитополучателя Credissimo карта (приложим само за лоялни Кредитополучатели с добра кредитна история, въз основа на извършена предварителна преценка от страна на КРЕДИСИМО).
  В случаите по т. 1.1, т 1.3. и т. 1.4. за дата на усвояване на Кредита се счита датата, на която сумата по Кредита е преведена от КРЕДИСИМО на Кредитополучателя, в случаите по т. 1.2. за дата на усвояване на Кредита се счита датата, на която сумата по Кредита е предадена на Кредитополучателя. В случай на отказ от страна на Кредитополучателя от сключеното между последния и съответния картоиздател споразумение относно Credissimo карта, чрез която е усвоен Кредитът, съответно прекратяване на споразумението и анулиране на Credissimo картата поради каквато и да било причина, включително поради изтичане на срока на валидност на Credissimo картата, Кредитополучателят се задължава да уведоми КРЕДИСИМО за съответното обстоятелство, да му предостави всички необходими документи в тази връзка, включително формуляр, съдържащ упълномощаване на КРЕДИСИМО да инициира от името на Кредитополучателя пред картоиздателя процедура по закриване на профила на Кредитополучателя по издадената му Credissimo карта и да получи от негово име Кредита, съответно частта от него, която не е изразходвана в резултат на използването на Credissimo картата до датата на отказа от споразумението или прекратяването му и анулирането на Credissimo картата, както и да посочи банкова сметка, по която да му бъде преведена впоследствие горната сума от страна на КРЕДИСИМО, след приспадане от размера й на всички такси, комисиони и други разходи, дължими във връзка с превода. С оглед избягване на съмнение, страните се съгласяват, че в случая по предходното изречение датата на усвояване на Кредита, посочена по-горе в настоящата т. VІ.1, остава непроменена.
 2. В случай че сумата по Кредита ще бъде усвоена по реда на т.VІ.1.2, в одобрението за отпускане на Кредита КРЕДИСИМО насочва Кредитополучателя към някой от Офисите на партньорите – платежни институции за усвояване на Кредита.
 3. При лично получаване на сумата от Кредитополучателя, Кредитополучателят се задължава да се идентифицира пред партньора – платежна институция чрез предоставяне на лична карта, както и да подпише съответния документ в полза на КРЕДИСИМО за получаването на сумата.
 4. Договорените между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя срокове за погасяване на Кредита текат от датата на усвояването му. В случай че Кредитът не бъде усвоен в деня на сключване на Договора, КРЕДИСИМО изпраща на Кредитополучателя по e-mail актуализиран в съответствие с датата на усвояване на Кредита Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска по Кредита (при Кредитните продукти с Условие с револвираща лихва), съответно актуализиран в съответствие с тази дата погасителен план (при Кредитните продукти с Условие с погасителен план), които променят падежите съобразно датата на усвояване на Кредита и представляват неразделна част от Договора. Кредитополучателят се задължава да погаси Кредита съобразно сроковете, посочени в актуализирания погасителен план, респ. съобразно актуализирания Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска.
 5. При цялостно или частично предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи заплащане на непогасената главница по Кредита, ведно с всички падежирали Лихви, които не са платени към датата на предсрочното погасяване.
 6. Кредитополучателят може да погасява Кредита:
  1. По банков път по следната банкова сметка: Банка ДСК, IBAN BG86 STSA 9300 0021 8677 74, BIC STSABGSF,
  2. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa, Mastеrcard, Bcard. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000 лв. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез Сайта. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането;
  3. по други, указани на Сайта (https://credissimo.bg/pay), начини. Всички плащания по банков път се смятат за извършени от момента на заверяването на банковата сметка на КРЕДИСИМО. В случай че КРЕДИСИМО установи наличието на плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, това плащане не се смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация и Кредитополучателят носи всички последици от забавеното плащане.
 7. В случай че Кредитополучателят заплати сума в размер, който не е достатъчен,за да погаси всички дължими към съответния момент суми, с платената сума се погасяват първо разноските, извършени от КРЕДИСИМО във връзка с неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за погасяване на Кредита (разноски по съдебно и извънсъдебно събиране на вземането, разноски за напомнителни писма, изпращане на съобщения и др. подобни), на второ място начислената законна лихва за забава или неустойки за забава, в случай че такива са уговорени, на трето място дължимата Лихва и на четвърто място главницата по Кредита.

 

VII. Кредитни продукти. Годишен процент на разходите.

 1. Различните Кредитни продукти, като комбинация от Специфични условия, размери на Кредитите и други условия, са установени на Сайта. КРЕДИСИМО има право във всеки един момент да променя условията по даден Кредитен продукт, в това число да добавя или премахва дадени Специфични условия, приложими за съответния Кредитен продукт, без това да засяга вече сключените Договори.
 2. Подробна информация относно условията на всеки Кредитен продукт, предлаган от КРЕДИСИМО, се съдържа на Сайта.
 3. При промяна на условията по Кредитния продукт, за усвоения Кредит при условията на този Кредитен продукт ще се прилагат условията, валидни към датата на усвояване на Кредита.
 4. Доколкото друго не е уговорено в Договора за Кредит, крайният срок за погасяване на усвоения Кредит е срокът, посочен в Договора, освен когато срокът на Договора е продължен посредством нов Период на револвиране при Кредитните продукти, за които това е приложимо.
 5. КРЕДИСИМО по свое усмотрение има право да предоставя Гратисни периоди за определени Кредити и при условията на определени Кредитни продукти, както и отстъпки при редовно погасяване на Кредита.
 6. За отпускането на Кредита КРЕДИСИМО има право на Лихва, чийто размер се определя в Договора.
 7. КРЕДИСИМО има право, по своя собствена преценка, да задава по–ниски лихвени проценти при организиране на промоции.
 8. В случай че Кредитополучателят ползва Кредитен продукт с Условие с револвираща лихва, при неплащане на 6 (шест) Револвиращи лихви, всички вземания по Кредита стават автоматично и предсрочно изискуеми, без да е необходимо изпращане на нарочно уведомление до длъжника.
 9. При Кредити, използвани при условията на Кредитен продукт с Условие с погасителен план, Кредитополучателят е длъжен да погаси Кредита съобразно падежите, предвидени в погасителния план, съответно актуализиран по реда на т.VІ.5.
 10. Кредитополучателят има право да заяви нов Кредит от същия или друг вид преди погасяването на вече получен/и Кредит/и. В случай че КРЕДИСИМО одобри Заявлението по предходното изречение, в зависимост от постигнатите от страните договорености по телефона, сумата по новия Кредит може да се използва за погасяване на задълженията на Кредитополучателя по съществуващ Договор за Кредит или да бъде усвоена изцяло от Кредитополучателя по реда на ОУ. Кредитополучателят получава при спазване на законовите изисквания цялата законоустановена информация за Кредита при новите условия.
 11. Годишният процент на разходите по Кредита е посочен в Договора, като размерът му е изчислен в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК, при отчитане на цитираните в тази разпоредба общи положения, както и на следните допълнителни допускания:
  1. а) Договорът за Кредит ще има действие за срока, за който е бил сключен, и КРЕДИСИМО и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по Договора;
  2. б) при Договор за Кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по Кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по Кредита се изчислява, като се приеме, че Лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на Договора;
  3. в) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на Кредита е усвоен незабавно и изцяло;
  4. г) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата по Кредита и срока при различните начини на усвояване, Кредитът се смята за усвоен на най-ранната дата, предвидена в Договора, и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;
  5. д) ако Договорът за Кредит предлага на Кредитополучателя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или на различни разходи, приема се, че общият размер на Кредита е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид Договори за Кредит;
  6. е) при Договор за Кредит, различен от Договора за Кредит под формата на овърдрафт и от Договора за Кредит с неопределен срок, се приема, че:
   • ако датата или размерът на Погасителна вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не могат да бъдат установени, погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в Договора за Кредит;
   • ако датата, на която е сключен Договорът за Кредит, не е известна, за дата на първоначално усвояване на Кредита се приема датата, от която остава най-кратък период от време между датата на първоначалното усвояване на Кредита и датата, на която Кредитополучателят трябва да направи първата Погасителна вноска;
  7. ж) когато датата или размерът на Погасителната вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не може да бъдат установени въз основа на сключения Договор за Кредит или на допусканията, посочени в буква "е", се приема, че плащането е извършено съобразно датите и условията, изисквани от КРЕДИСИМО, а когато те не са известни, се приема, че:
   • Лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;
   • разходи, различни от Лихвите, изразени като еднократна сума, се плащат на датата, на която е сключен Договорът за Кредит;
   • разходи, различни от Лихвите, изразени като няколко плащания, се плащат на равни периоди от време, считано от датата на първото погасяване на главницата, и ако размерът на тези плащания не е известен, се приема, че те са с еднакъв размер;
   • окончателното плащане погасява остатъка от главницата, Лихвата и другите разходи, ако има такива.
 12. В случай на изпадане в забава за изпълнение на което и да е от задълженията си към Кредисимо след получаване на отстъпка по реда на клаузата на Раздел VII, чл. 12 Кредитополучателят губи правото си да ползва преференциалните условия по Раздел VII, чл. 12.
 13. В случай че Кредитополучателят е изпълнил редовно задълженията си по договор, при повторно кандидатстване за кредит Кредисимо има право да му предложи отстъпка съгласно условия, подробно описани на https://credissimo.bg/news/vinagi-pechelish-s-credissimo-vklyuchi-se-v-loqlnata-programa-i-pecheli-otstypki

 

VIII. Права и задължения на страните.

 1. КРЕДИСИМО се задължава:
  1. Да предостави преддоговорна и договорна информация за желания от Кредитополучателя Кредит в съответствие с приложимото законодателство.
  2. Да предостави на Кредитополучателя Кредита в съответствие с договорения размер, срокове и условия, след одобрението на Заявлението съгласно тези ОУ;
  3. Да отразява своевременно и точно изплатените от Кредитополучателя Погасителни вноски по Кредитите;
  4. При поискване от страна на Кредитополучателя, при погасяване на главницата по Кредит, да предоставя пълна и точна информация за извършените и отбелязани до момента плащания;
  5. Да снабди Кредитополучателя с всички необходими документи, отразяващи обслужването на Кредита, попълнени точно и коректно;
  6. При наличие на основанията, посочени в т.VIІІ.2.3, да уведоми писмено Кредитополучателя в посочения в тази точка срок;
  7. Да публикува на Сайта условията по Кредитните продукти, доколкото същите не са изрично предвидени в тези ОУ;
  8. Да публикува на Сайта информация за банковите сметки, по които може да се извършва погасяване на Кредити, фирмите на Партньорите, адресите на техните Офиси и работното им време;
  9. Да изпълнява други задължения, предвидени в действащото законодателство.
 2. КРЕДИСИМО има право:
  1. Да иска точно изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя съгласно Договора и тези Общи условия, както и да отпуска или отказва отпускането на Кредит на Кредитополучатели, когато прецени, че условията за отпускането или отказа за отпускане са налице;
  2. Да бъде уведомен незабавно от Кредитополучателя при настъпване на обстоятелства, които биха причинили забава на плащане или влошаване на цялостното финансово положение на Кредитополучателя, включително, но неизчерпателно изброени в т.VIII.3.3. от тези ОУ;
  3. Пропорционално да повиши размера на дължимата Лихва върху неплатения до момента размер на главницата по Кредита в случай на инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база или 24 % (двадесет и четири на сто) на годишна база, по данни и индекс на инфлацията, определени от Националния статистически институт. КРЕДИСИМО преизчислява размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период и уведомява Кредитополучателя в срок от 7 (седем) дни от датата на вземане на решение за увеличаване на размера на дължимата Лихва. Уведомяването може да бъде извършено в Профила, по телефон, чрез SMS или на посочения от Кредитополучателя в Договора e-mail. Кредитополучателят има право незабавно (до края на деня, в който е получил от КРЕДИСИМО уведомлението по предходното изречение) да прекрати едностранно Договора с писмено уведомление до КРЕДИСИМО, като следва в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да погаси Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. Увеличеният размер на Лихвата се прилага от датата, следваща датата на уведомяването, доколкото не е налице кумулативно едностранно прекратяване на Договора от страна на Кредитополучателя и погасяване на Кредита в посочения по-горе срок.;
  4. Да изисква от Кредитополучателя необходимите документи, съответно копия от документи за отпускане на Кредит, необходими за неговата идентификация, извършване на оценка на кредитоспособността, както и отразяване на информацията по обслужване на Кредита, в това число, във връзка с изискванията на Закон за мерките срещу изпирането на пари и друго приложимо законодателство, да извършва текущо наблюдение и периодични справки в регистри, до които има правомерен достъп с цел идентификацията на Кредитополучателя по време на действие на активен Договор, съответно, да изисква допълнително необходими документи и информация. В случай че Кредитополучател откаже да предостави такива или КРЕДИСИМО установи несъответствия, се прилага т.IV.3., като в зависимост от случая, допълнително КРЕДИСИМО предприема предвидените в действащото законодателство мерки;
  5. По всяко време да прехвърли правата си по Договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай Кредитополучателят ще бъде уведомен за настъпилата промяна в титуляра на вземането чрез изпращане на писмено уведомление на посочения в Заявлението и Договора за Кредит e-mail. КРЕДИСИМО няма задължение да уведомява Кредитополучателя за прехвърлянето, в случай че съгласно споразумение между КРЕДИСИМО и третото лице, КРЕДИСИМО ще продължи да администрира Кредита на Кредитополучателя;
  6. Да води всякаква кореспонденция с Кредитополучателя, да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора, като по този начин го уведоми за забавата му;
 3. Кредитополучателят се задължава:
  1. Да върне усвоения Кредит, в това число главница, Лихва и разноски до падежа на последния Период на револвиране, респективно спрямо погасителния план, в зависимост от условията по съответния Кредитен продукт;
  2. Да спазва сроковете и условията за плащане на Погасителните вноски;
  3. Да уведомява незабавно КРЕДИСИМО за всяка промяна на обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото му състояние, както и за всяка промяна в информацията, предоставена от него при подаването на Заявлението или създаването на Профила, съответно подписване на Договора, включително, но неизчерпателно: относно изменения в месечния му доход, постоянния и/или настоящия му адрес, данни по лична карта, съответно, предостави нови снимки на валидна лична карта в Профила, гражданство, местоработата му, телефонните му номера, инициирани искови, заповедни и/или изпълнителни производства срещу Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга, и/или наложени на Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга глоби по административни или наказателни производства, и/или наложени мерки за конфискация и/или отнемане в полза на държавата на каквото и да е принадлежащо им имуществото;
  4. Да поема всички разноски, свързани с неизпълнението на задължението си по Кредита, предвидени в Договора и тези ОУ, а именно- обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху всяка забавена Погасителна вноска, ведно с всички присъдени с влязло в сила съдебно решение или изпълнителен титул разноски при съдебно събиране на вземането, ако такова производство е образувано от КРЕДИСИМО.
  5. Кредитополучателят се съгласява, че КРЕДИСИМО може прехвърли правата си по Договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице съгласно Закона за особените залози.
 4. Кредитополучателят има право:
  1. При погасяване на главницата по срочен Договор за Кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка Погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, Лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно Договора за Кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно Договора за Кредит;
  2. В срок от 14 дни от по-късната дата измежду: (i) датата на сключване на Договора; или (ii) датата, на която Кредитополучателят получи условията на Договора и законоустановената договорна информация (в случаите, когато тази дата е след датата на сключване на Договора), да се откаже от Договора. При упражняване на това право Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка и не е необходимо да посочва причина за отказа. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на уведомление до КРЕДИСИМО в писмена форма на хартиен или друг Траен носител, до който КРЕДИСИМО има достъп. При отказ от Договора Кредитополучателят дължи на КРЕДИСИМО цената на действително предоставените финансови услуги по Договора: получената главница по Кредита, както и лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на главницата по Договора до датата на връщане на главницата. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора лихвен процент. В случай че Кредитът е усвоен по реда на т. VI.1.3. от тези ОУ, Кредитополучателят се задължава да предостави на КРЕДИСИМО всички необходими документи във връзка с възстановяване на Кредита на КРЕДИСИМО, включително формуляр, съдържащ упълномощаване на КРЕДИСИМО да уведоми от името на Кредитополучателя съответния картоиздател за отказа от Договора и да получи от негово име и за негова сметка от картоиздателя Кредита или съответната част от него, налична по Credissimo картата към датата на възстановяването. Дължимите суми следва да бъдат заплатени на КРЕДИСИМО в срок до 30 дни от отказа, като в случая по предходното изречение задължението на Кредитополучателя във връзка със съответната част от дължимите суми се счита за изпълнено, ако предвидените в същото действия са предприети от него в 30-дневния срок. В противен случай действието на отказа отпада с обратна сила. С усвояване на Кредита Кредитополучателят изразява своето изрично съгласие ползването на финансовата услуга да започне преди изтичането на срока за отказ;
  3. По всяко време да погаси предсрочно изцяло или частично задълженията си по Договора за Кредит. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по Кредита, като това намаляване се отнася до Лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора. В случай, че Кредитополучателят желае да направи частично предсрочно плащане на Погасителни вноски, чийто падеж не е настъпил по Договора, следва да подаде молба до КРЕДИСИМО на хартиен или друг траен носител, до който КРЕДИСИМО има достъп за частично предсрочно погасяване, а КРЕДИСИМО ще извърши съответно намаляване на размера на Погасителните вноски, съобразно нов погасителен план при запазване на срока на Договора;
   1. КРЕДИСИМО не може да откаже да приеме предсрочно изпълнение по Договора за Кредит;
   2. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя КРЕДИСИМО има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. В този случай КРЕДИСИМО има право на обезщетение в размер на едно на сто от предсрочно погасената сума по Кредита, в случай че оставащият период на Договора е по-голям от една година. В случай че оставащият период на Договора за Кредит е по-малък от една година, КРЕДИСИМО има право на обезщетение в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от сумата на предсрочно погасения Кредит. В случай че КРЕДИСИМО претърпи загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, то може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК;
   3. В случай че Кредитополучателят няма каквито и да било забавени плащания и не е налице друго неизпълнение на задълженията му по Договора, Кредитополучателят може да получи отстъпка при пълното погасяване на задълженията си. Размерът на отстъпката се определя по преценка на КРЕДИСИМО.

 

IX. Разходи

 1. КРЕДИСИМО не носи отговорност при направени от страна на Кредитополучателя плащания при условия, по начин, по сметки и на лица, извън посочените в Заявлението, Договора и настоящите ОУ, вкл. направени по избор на Кредитополучателя плащания във връзка с Договора за Кредит.

 

X. Забава. Предсрочна изискуемост

 1. Кредитополучателят дължи всички направени от КРЕДИСИМО и присъдени с влязло в сила съдебно решение или изпълнителен титул разходи за съдебното събиране на просрочено вземане по Кредита.
 2. При забава на плащането на Погасителна вноска, Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху всяка забавена Погасителна вноска, ведно с всички разноски при съдебно събиране на вземането съгласно т.X.1 от настоящите ОУ, ако такова е образувано.
 3. Всички вземания по даден Кредит стават автоматично и предсрочно изискуеми, без да е необходимо уведомление или покана от страна на КРЕДИСИМО към Кредитополучателя, от датата на настъпване на което и да е от следните събития:
  1. При непогасяване на 6 (шест) Погасителни вноски, дължими по Кредит, получен при Условие с погасителен план, или на 6 (шест) Револвиращи лихви, дължими по Кредит, получен при Условие с револвираща лихва;
  2. При неплащане в срок на каквото и да било парично задължение, произтичащо от Договора или тези ОУ, извън посочените в предходната точка;
  3. При прекратяване на Договора съгласно т.IV.3 и т.XII.1.3 от настоящите ОУ;
  4. При оттегляне на дадено съгласие за директен дебит от страна на Кредитополучателя, което е било предоставено от него в полза на КРЕДИСИМО;
  5. При прекратяване на договора за предоставяне на поръчителство, сключен между Кредитополучателя и Поръчителя, или на договора за поръчителство, сключен между КРЕДИСИМО и Поръчителя; при откриване на производство по несъстоятелност срещу Поръчителя; при отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банката, издала банкова гаранция в полза на КРЕДИСИМО съгласно настоящите ОУ, независимо дали същото е основание за прекратяване на дейността й и обявяването й в ликвидация или за откриване на производство по несъстоятелност срещу нея на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност; при откриване на производство по несъстоятелност срещу банката, издала банкова гаранция в полза на КРЕДИСИМО съгласно настоящите ОУ, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност; при наличието на горепосочените обстоятелства по отношение на банката от държава-членка/трета държава съгласно приложимото законодателство на тази държава и българското законодателство.
 4. Всички вземания по Кредит, отпуснат във връзка с настоящите ОУ, могат да бъдат обявени за предсрочно изискуеми с едностранно изявление, отправено от страна на КРЕДИСИМО до Кредитополучателя, в следните случаи:
  1. Ако се установи, че Кредитополучателят е представил неверни и/или неточни сведения, послужили като основание за КРЕДИСИМО да отпусне Кредита;
  2. При неизпълнение от страна на Кредитополучателя на което и да е задължение по Договора или тези ОУ, извън посочените в предходната точка;
 5. В случай на предсрочна изискуемост на Кредита, Кредитополучателят дължи и следва незабавно да заплати на КРЕДИСИМО цялата остатъчна към датата на предсрочната изискуемост главница, както и всички начислени или подлежащи на начисляване до датата на предсрочната изискуемост Лихви. Кредитополучателят дължи също така обезщетение за забава върху дължимото непогасено задължение (главница и Лихви), считано от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до пълното погасяване на дълга. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва за забава.
 6. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, КРЕДИСИМО изпраща на Кредитополучателя текстово съобщение /SMS/, напомнителни писма и/или покани на посочения в Договор мобилен телефон, адрес и/или e-mail за кореспонденция, както и на известния на КРЕДИСИМО адрес по месторабота на Кредитополучателя, както и в Профила, извършва телефонни обаждания и посещения до адрес на работодател и адресите на Кредитополучателя.
 7. В случай на забава на плащането на дължими суми по Кредита от страна на Кредитополучателя, нередовните плащания ще бъдат отразени в Централния кредитен регистър на БНБ, което може да се отрази негативно при последващо кандидатстване за Кредит от негова страна.

 

XI. Събиране на вземанията.

 1. Кредитополучателят при желание може да даде съгласие за директен дебит, въз основа на което КРЕДИСИМО да прибегне към събиране на дължимите Погасителни вноски по Кредита и други свои вземания с настъпил падеж, включително в случай на предсрочна изискуемост, от всички банкови сметки на Кредитополучателя, за които е налице съгласие за директен дебит.
 2. За целта на предвиденото в предходната точка, Кредитополучателят се задължава да представи на КРЕДИСИМО копие от даденото от него съгласие за директен дебит, подписано и подпечатано от компетентен служител на банките, в които има открити банкови сметки.

 

XII. Прекратяване на договора

 1. Договорът за Кредит се прекратява предсрочно в следните хипотези:
  1. По взаимно писмено съгласие на страните;
  2. При смърт, ликвидация или при обявяване в несъстоятелност на някоя от страните;
  3. Едностранно от КРЕДИСИМО, с известие с незабавно действие, изпратено по реда на тези ОУ – в случай на неизпълнение на Кредитополучателя на задължение по Договора за Кредит (в това число по тези ОУ). За случай на неизпълнение ще се счита и всеки случай, в който Кредитополучателят е представил пред КРЕДИСИМО невярна, некоректна или заблуждаваща информация или гаранции;
  4. При настъпване на автоматична предсрочна изискуемост по т. Х.3;
  5. При неусвояване на Кредита в предвидения в т.VI.1.2. срок или при настъпване на друго прекратително условие.

 

XIII. Форс Мажор

 1. КРЕДИСИМО няма да носи отговорност пред Кредитополучателя за всяко забавяне или пропуск да изпълни дадено свое задължение по тези Общи условия, което се дължи на Форсмажорен Случай (както е дефиниран в т. XIII.2 по-долу).
 2. "Форсмажорен Случай" ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора за Кредит между КРЕДИСИМО и съответния Кредитополучател и води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от КРЕДИСИМО по Договора и/или по тези ОУ, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от КРЕДИСИМО, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.
 3. При настъпване за КРЕДИСИМО на Форсмажорен Случай КРЕДИСИМО ще предприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния Кредитополучател в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорен Случай.
 4. Липсата на финансови средства няма да се счита за Форсмажорен Случай, както по отношение на КРЕДИСИМО, така и по отношение на Кредитополучателя.

 

ХІV. Допълнителни разпоредби

 1. Договорът се сключва при валутен курс 1.95583 лева (BGN) за едно Евро (EUR). В случай на законова промяна, при която се промени курсовото съотношение BGN/EUR (решаващ е средният валутен курс, обявен от БНБ) с повече от 10 % (десет на сто) (среден валутен курс, обявен от БНБ), размерът на неплатените Погасителни вноски се променя автоматично. В резултат на това ГПР според условията на Договора ще се промени, за което КРЕДИСИМО трябва в писмена форма да уведоми Кредитополучателя в срок до 10 (десет) работни дни от промяната. При въвеждане на Евро като национална валута в Република България, която заменя българския лев, считано от деня на влизането в сила на тази промяна, задълженията по Договора се превалутират и заплащат в Евро, съгласно приложимото българско законодателство.
 2. Клаузите на Договора, съответно условията на ползване на отпуснат Кредит, могат да се променят само и единствено по взаимно съгласие на страните в писмена форма на хартия или във формата на друг Траен носител.
 3. Кореспонденцията между страните ще се осъществява на български език. Същата ще се счита за узната/получена от Кредитополучателя, ако бъде доставена на адресите за кореспонденция, попълнени от страните в Договора, съответно изпратена по е-mail или телефон, посочени в съответните полета в група "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА" от Заявлението, съответно в Профила. Кореспонденцията до КРЕДИСИМО ще се изпраща на адреса за кореспонденция, посочен в Договора, или на електронна поща: contacts@credissimo.bg.
 4. Страните се задължават всяка от тях да уведомява незабавно насрещната при промяна на някое от декларираните обстоятелства.
 5. Кредитополучателят декларира, че му е известно, че всички негови изявления, направени чрез средства за комуникация от разстояние, в т.ч. по e-mail, чрез SMS, по телефон, чрез попълване на полета в Сайта на КРЕДИСИМО и др., са валидни и го обвързват съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 6. КРЕДИСИМО не отговаря за причинени вреди на Кредитополучателя, настъпили в резултат на проблеми в работата на мобилните оператори, сривове, закъснение в изпращането на текста и/или загуба на текстово съобщение.
 7. В случай че някоя от разпоредбите на Договора или на тези ОУ бъде обявена за недействителна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.
 8. С факта на сключването на Договора и с приемането на тези Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че е осведомен за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; че Лихвите, дължими на КРЕДИСИМО, е възможно да са по-високи от тези, предлагани от други предприятия, предоставящи потребителско и микро кредитиране, но независимо от това според неговата оценка са разумни и отговарят на пазарните условия; че КРЕДИСИМО му е разяснило съпътстващите сключването на Договора задължения и му е предоставило цялата задължителна по закон договорна и преддоговорна информация, свързана с дадения Договор; че не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; че е предоставил на КРЕДИСИМО цялата действителна информация за своето икономическо положение.
 9. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 26 от ЗПК, с потвърждаване на тези ОУ Кредитополучателят се счита уведомен, че адресът на Комисията за защита на потребителите е в град София, пл. "Врабча № 1, ет. 3, 4 и 5, както и www.kzp.bg.
 10. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Кредитополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, както и на www.cpdp.bg, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.
 11. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 16 от ЗПК, КРЕДИСИМО уведомява и предупреждава Кредитополучателя, че при забава в плащането на Погасителна вноска, спрямо него могат да бъдат предприети всички законни действия в съответствие с тези ОУ, Договора и с действащото законодателство, включително завеждане на съдебни и изпълнителни дела, разноските по които могат да достигнат или дори надхвърлят размера на непогасените задължения за лихва и главница по Кредита.
 12. Всички спорове, породени от Договора или тези ОУ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие на страните или от компетентния български съд.
 13. За неуредените в настоящите ОУ и Договора за Кредит въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на КРЕДИСИМО от 29.11.2021 г. и изменени с Протокол от заседанието на Съвета на директорите на Кредисимо от 28.02.2022 г. и на 16.08.2023г., на която дата са публикувани на сайта на Кредисимо на адрес https://credissimo.bg/terms-and-conditions.