Тарифа за разходите, дължими при извършени действия по извънсъдебно събиране на просрочени и/или предсрочно изискуеми задължения към Кредисимо ЕАД

 

 

Раздел I. Общи положения

Настоящата Тарифа за разходите, дължими при извършени действия по извънсъдебно събиране на просрочени и/или предсрочно изискуеми задължения към Кредисимо ЕАД („Тарифата“), регламентира разходите за извънсъдебно събиране на вземането, които се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреси на Кредитополучателя.

 

Раздел II. Дефиниции

Навсякъде в тази Тарифа, изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение и на това в Общите условия за предоставяне на кредити на Кредисимо ЕАД, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в Тарифата или в Общите условия за предоставяне на кредити на Кредисимо ЕАД:

§1. ОУ или Общи условия – ще означава Общите условия за предоставяне на Кредити, регламентиращи отношенията между Кредисимо ЕАД, ЕИК 175330437 („Кредисимо“ или „Заемодателя“) и Кредитополучателите, достъпни на https://credissimo.bg/obshti-uslovia;

§2. Кредитополучател – ще означава всяко дееспособно физическо лице, с постоянно местоживеене на територията на Република България, което желае да сключи или е сключило с Кредисимо Договор за Кредит, и/или желае да получи или е получило Кредит от Кредисимо;

§3. Договор или Договор за Кредит - ще означава сключеният между Кредисимо и Кредитополучателя Договор, при условията на който Кредитoполучателят ще има право да получи Кредит. Неразделна част от Договора за Кредит са клаузите на ОУ и одобреното от Кредисимо Заявление, като в случай на противоречие между посочените документи, същите ще се ползват с приоритет в следната последователност: (1) Договор за Кредит; (2) Заявление; (3) ОУ;

§4. Сайт – ще означава официалният сайт на КРЕДИСИМО: http://credissimo.bg;

§5. Кредит – ще означава всяка заявена от Кредитополучателя и предоставена от Кредисимо в заем сума въз основа на ОУ и Договора, сключен между Кредисимо и Кредитополучателя, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите лихви, разноски и др. плащания съгласно условията на Договора и ОУ. Всяка предоставена от Кредисимо на Кредитополучателя сума ще се счита за предоставен Кредит, освен доколкото не е изрично и писмено уговорено друго между страните.

 

Раздел III. Дейстия за извънсъдебно събиране на вземане по Договори за Кредит

1. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, Кредисимо има право да:
- Изпраща на Кредитополучателя текстово съобщение /SMS/ на известни за Кредитополучателя мобилни телефони за връзка, както и на посочени от него допълнителни лица за контакт при сключване на Договора;
- Изпраща на Кредитополучателя напомнителни писма и/или покани на хартиен носител на негов постоянен, настоящ или адрес по месторабота;
- Изпраща на Кредитополучателя напомнителни писма и/или покани по електронен път на посочения от Кредитополучателя електронна поща/e-mail, посочен в Договора или актуализиран по-късно в хода на действие на Договора от Кредитополучателя;
- Изпраща на Кредитополучателя известия чрез Профила му на сайта на Кредисимо;
- Изпраща представител на Кредисимо на постоянен или настоящ адрес на Кредитополучателя или неговия адрес по месторабота с цел връчване на документи.

 

Раздел IV. Размер на разходи и начин на начисляване

1. (1) При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, Кредитополучателят дължи на Кредисимо заплащането на изброените в т.II.1 по-горе действия, както следва:
При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска до 30 дни, Кретидополучателят дължи на Заемодателя 15 /петнадесет/ лева;
При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 30 и 60 дни, Кретидополучателят дължи на Заемодателя 25 /двадесет и пет/ лева;
При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 60 и 90 дни, Кретидополучателят дължи на Заемодателя 30 /тридесет/ лева;
При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 90 и 120 дни, Кретидополучателят дължи на Заемодателя 35 /тридесет и пет/ лева;
При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 120 и 150 дни, Кретидополучателят дължи на Заемодателя 35 /тридесет и пет/ лева;
При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 150 и 180 дни, Кретидополучателят дължи на Заемодателя 35 /тридесет и пет/ лева;
При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между над 180 дни, Кретидополучателят дължи на Заемодателя 35 /тридесет и пет/ лева.
(2) Кредитополучателят дължи и всички разходи за извънсъдебно събиране на просрочените му вземания по Договора за Кредит, направени от Заемодателя извън посочените в алинея 1 по-горе, както и всички наказателни лихви за забава и суми, уговорени в Договора за Кредит и приложения към него.
(3) Кредитополучателят дължи такса за неинформиране на Заемодателя по Раздел VIII. 3.3. от Общите условия – 60 лева.

2. Разноските по тази Тарифа се начисляват еднократно при настъпване на съответния период на просрочие съгласно т.IV.1 по-горе и покрива направените разноски от Кредисимо за извънсъдебно събиране на просрочените вземания съгласно условията на тази Тарифа.

3. За неуредените в настоящата Тарифа въпроси се прилагат условията на Договора за Кредит и приложения към него.

Настоящата Тарифа е приета от Съвета на директорите на Кредисимо ЕАД на 18.02.2016 г., изменена с решение на Съвета на директорите на Кредисимо ЕАД на 21.01.2022 г. и влиза в сила на 23.01.2022 г., на която дата същата е публикувана на Сайта на Кредисимо ЕАД.