За нас

Credissimo е динамична високотехнологична компания и е една от най-бързо развиващите се FinTech /ФинТек/ структури в небанковия финансов сектор.

Като ли­дер на па­за­ра за он­лайн кре­ди­ти, ком­па­ни­я­та ни по­сто­ян­но на­ла­га нови ре­ше­ния, чрез ко­и­то предо­ста­вя­ме на на­ши­те кли­ен­ти въз­мож­ност за крат­ко­сроч­но фи­нан­си­ране.

Като ви­со­ко­тех­но­ло­гич­на ком­па­ния, се стре­мим по­сто­ян­но да раз­ра­бот­ва­ме и внед­ря­ва­ме ино­ва­тив­ни услу­ги, адек­ват­ни на бър­зо раз­ви­ва­щия се ди­ги­та­лен свят.

Cre­dis­simo е, пре­ди всич­ко, по­тре­би­тел­ски ори­ен­ти­ра­на ком­па­ния. С ино­ва­тив­ни­те си ре­ше­ния, но­во­въве­де­ния и ав­то­ма­ти­зи­ра­ни про­це­си, от­го­ва­ря­ме на нужди­те на на­ши­те по­тре­би­те­ли при по­треб­ност от крат­ко­сроч­но фи­нан­си­ране.

Во­де­ни от же­ла­ни­е­то да сме мак­си­мал­но по­лез­ни и удоб­ни за все­ки по­тре­би­тел, ние пъ­р­ви в Бъ­л­га­рия пред­ло­жих­ме из­ця­ло он­лайн за­явя­ване на кре­дит, ка­кто и одоб­ре­ние в рам­ки­те на ми­ну­ти.

 

 

Нашата история

Компанията Credissimo е учредена през 2007 г. в гр. София. До 2009 г. успешно отговорихме на очакванията на първите ни 1 000 клиента. До 2010 г. клиентите нараснаха на повече от 5 000, а четири години по-късно – на над 200 000.

През 2013 г. компанията започва да функционира изцяло онлайн, като по този начин станахме една от първите модерни технологични финансови структури, практикуващи природоотговорен бизнес в България.

През май 2014 г. станахме първата българска небанкова финансова институция, излязла на Българската фондова борса – София (БФБ-София). Същата година, септември месец, съосновахме Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК), съвместно с други водещи компании в сектора, с цел да се обединим около единни етични правила за защита на потребителите. За допълнително удобство на нашите клиенти, в края на 2014 г., създадохме и безплатно приложение за ползване на услугите ни през двете водещи операционни системи за смартфони iOS и Android.

През август 2015 г. станахме първата компания от сектора, която получи сертификат за кредитен рейтинг – дългосрочен рейтинг: ВВ+; краткосрочен: рейтинг „B”. Септември месец, същата година, се присъединихме към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), като групов и индивидуален член, заедно с други значими компании.

Септември месец, 2016 г. стартирахме успешно дейност на първи нов пазар - Македония, а в България завършихме годината с повишен кредитен рейтинг от БАКР с дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG), перспектива: стабилна и краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 (BG).

Към настоящия момент уебстраниците на компанията са посетени от повече от 2 млн. потребители и сме обработили над 1 млн. молби за отпускане на кредит.

Януари 2017 г. бяхме първата компания в света, която пусна напълно автоматизиран чатбот за предоставяне на кредит във Facebook Messenger. По-късно през годината получихме и признание от European Fintech Awards, където бяхме отличени в топ 10 на компаниите за алтернативно финансиране в Европа. През ноември разширихме дейността си, като успешно стъпихме на още един европейски пазар - Полша.

Януари 2019 г. успешно стартирахме дейността си на третия най-голям пазар в Южна Америка - Колумбия.

Нашата ангажираност за отговорно кредитиране

Услугите ни са създадени така, че всеки да има пълен контрол над парите, които взима, всеки път, когато срещне непредвидени разходи. Високото качество на работа и обслужването на клиентите отличава Credissimo от останалите компании, като спазваме Етичен кодекс на търговска политика и предоставяме ясни и прозрачни правила при кредитиране.

Гъвкаво и бързо финансиране

За раз­ли­ка от по­ве­че­то за­е­мо­да­те­ли, при нас сам из­би­раш точ­на­та сума, ко­я­то же­ла­еш да взе­меш, ка­кто и опре­де­ляш точ­но сро­ка, за кой­то ще я вър­неш. Не задъ­л­жа­ва­ме из­бор на кон­крет­ни суми, от ко­и­то ня­маш нуж­да. Оскъ­пя­ва­не­то на за­е­ма се про­ме­ня, в за­ви­си­мост от су­ма­та, ко­я­то за­явиш и пе­ри­одa, за кой­то ще я полз­ваш. При по­пъ­л­ване на за­яв­ле­ни­е­то за кре­дит, мо­жеш да пра­виш про­ме­ни по тях, до­ка­то ре­зул­татът те удо­вле­тво­ри на­пъл­но.

Прозрачни и ясни условия

За всеки кредит, ние изчисляваме общата сума, която трябва да върнеш, като си наясно с нея преди да я усвоиш. В нея включваме цялото оскъпяване, за да сме сигурни, че всичко е кристално ясно. Освен това, ние не променяме договорения лихвен процент за периода на кредита. Единственият начин да се увеличат разходите по даден кредит е, ако не спазваш условията на договора и не връщаш заема си навреме.

Кредисимо ЕАД е вписано като финансова институция в регистъра по чл.3а от Закона за кредитните институции, поддържан от Българска народна банка, с регистрационен номер BGR00050.

Краткосрочни заеми

Едно от най-важ­ни­те усло­вия, за да из­полз­ваш на­ши­те услу­ги, е да об­служ­ваш кре­ди­та си ко­рект­но и на­вре­ме. Само то­га­ва мо­жеш да из­полз­ваш услу­ги­те ни ви­на­ги, ко­га­то имаш нуж­да от пари. В слу­чай на невръ­щане на за­е­ма на до­го­во­ре­на­та дата, опре­де­ля­ме мак­си­мал­ния срок на из­пла­щане, след кой­то кре­дитът спи­ра да се оскъ­пя­ва

Изцяло онлайн

Подаването на заявление за кредит и подписването на договора се извършват изцяло онлайн. Ние разполагаме със софтуерна система, с която можем да обработим голям брой заявления за кредити за много кратко време. В същото време одобрение получават само онези клиенти, за които сме уверени, че ще бъдат коректни и точни при връщането на сумата.

При нужда от помощ

Нашият уебсайт (Credissimo.bg) предлага финансови услуги с напълно прозрачни условия. Можеш да намериш всички често задавани въпроси, касаещи нашите кредити, както да се обърнеш към нашия контактен център при нужда от помощ или съвет.

Доверие

Водени сме от стремежа си да изградим отговорни, коректни и надеждни взаимоотношения с всеки клиент. Отпускаме заеми на стойност до 6 000 лева, като ако за първи път изпратиш заявление за кредит към Credissimo и посочиш максималната допустима сума, много вероятно е да те одобрим за по-малка стойност. Факторите, които взимаме предвид при оценка на сумата на отпускания кредит, са много и различни, като най-често се определят от предишната ти кредитна история, доказан доход, коректност, наличие на други задължения и т.н. Всеки наш лоялен клиент има възможност да се възползва от по-изгодни и добри условия, както и да получи максималната сума, която предлагаме, а в някои случаи и повече.

10 наши постижения, за които вероятно не знаеш

В Топ 100 Финтек компании на Европа

С рейтинг стабилен и перспективен

Любима марка на българския потребител

Почетен член на клуб за зелен бизнес

180k+

Последователи във Viber

1400k+

Обработени заявления за кредит

50k+

Свалени приложения на мобилни устройства

96%

Доволни клиенти

А ти отговорен ли си, когато взимаш бързи кредити?

Кан­ди­дат­ства­не­то за бърз кре­дит не е ре­ше­ние, кое­то след­ва да се взи­ма бър­зо и под въз­дей­стви­е­то на при­бър­за­ни дей­ствия. Ние дъ­р­жим на до­бри и ясни от­но­ше­ния с от­го­вор­ни кли­ен­ти и пред­ста­вя­ме ин­фор­ма­ци­я­та за кре­ди­та и усло­ви­я­та въз­мож­но най-ясно.

Важ­но усло­вие е след по­лу­ча­ва­не­то и усво­ява­не­то на от­пус­на­та­та сума, да спаз­ваш стрикт­но усло­ви­я­та на до­го­во­ра. Взе­ма­не­то на кре­дит е важ­но и се­ри­о­з­но ре­ше­ние, за­то­ва те мо­лим да го пра­виш, само ако си уве­рен, че ще мо­жеш да вър­неш су­ма­та на­вре­ме.