Защита на лични данни

Вземи пари сега

Kак защитаваме личните ти данни?

Кредисимо АД, дружество със седалище и адрес на управление: гр.София 1463, район „Триадица”, бул. „Витоша” №146 (сграда А), ет.2, Бизнес център „България”, рег. по ф.д. №11476/2007г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 175330437, вписано в регистъра на администраторите на лични данни под №0039198, съгласно Удостоверение от КЗЛД №0039198/14.09.2007г., ви уведомява, че: