Защита на лични данни

Вземи пари сега

Твоите лични данни са 100% защитени.

Ние от Credissimo полагаме изключителни грижи да защитим твоя интерес и гарантираме спокойствие.

 

Kак защитаваме личните ти данни?

Кредисимо АД, дружество със седалище и адрес на управление: гр.София 1463, район „Триадица”, бул. „Витоша” №146 (сграда А), ет.2, Бизнес център „България”, рег. по ф.д. №11476/2007г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 175330437, вписано в регистъра на администраторите на лични данни под №0039198, съгласно Удостоверение от КЗЛД №0039198/14.09.2007г., ви уведомява, че:

 

  • Oбработва лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни, с оглед осъществяване на дейността си, при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания. Обработването на данните се извършва чрез електронни средства и на ръка.
  • Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с Кредисимо АД, предоставянето на лични данни на Кредисимо АД е доброволно. Доколкото Кредисимо АД е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на лицето с КРЕДИСИМО АД.
  • Личните данни се обработват и ползват от Кредисимо АД, с оглед законосъобразното осъществяване на дейността му, при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, и могат да бъдат предоставени на трети лица, единствено и само, при условията на Закона за защита на личните данни (чл. 35 и сл.).
  • Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от Кредисимо АД, както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред на адрес: гр.София, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет.4, Бизнес център „България”, както и във всички клонове на компанията.