15 години, 15 награди - празнувай с нас рождения ни ден и спечели страхотни летни награди!

15 години, 15 награди - празнувай с нас рождения ни ден и спечели страхотни летни награди!

Още един повод да сме заедно. Ти си на вълна лято, ние сме на вълна рожден ден и ето че пътищата ни се пресичат – каним те да отпразнуваме нашия празник. Разбира се, има подаръци. И то какви...
 

  • 5 електрически скутера Моторета
  • 10 плажни сета, съставени от 1 дюшек Lazy Sofa, 2 плажни хавлии и 2 чифта слънчеви очила


Ако искаш да съчетаеш летните си планове с летните ни награди, просто участвай:

1. вземи заем в периода от 28.06 до 05.09.2021 г.  и вземи участие в томболата;

2. всяка седмица се тегли по един печеливш за наградата плажен сет;

3. след края на промоцията се теглят печелившите за 5-те награди електрически скутера.
 

При нужда от съдействие по твоя кредит, не се колебай да ни потърсиш - нашите експерти са винаги насреща да отговорят на всичките ти въпроси! Разбери повече на 0700 12 0 12 или *5555 или на credissimo.bg

 

Вземи заем и участвай

 

*За заявяване на суми над 4 000 лв. е необходим активиран клиентски профил.
** Кандидатите подлежат на моментално одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Credissimo.

 

ПЕЧЕЛИВШИ:

Първо теглене (05.07.2021 г.) - Никола Парашкевов

Второ теглене (12.07.2021 г.) - Георги Боянов

Трето теглене (19.07.2021 г.) - Христо Македонски

Четвърто теглене (26.07.2021 г.) - Пламен Георгиев

Пето теглене (02.08.2021 г.) - Ева Мартинска

Шесто теглене (09.08.2021 г.) - Мирослав Алексиев

Седмо теглене (16.08.2021 г.) - Александър Босев

Осмо теглене (23.08.2021 г.) - Нивелин Кънев

Девето теглене (30.08.2021 г.) - Диляна Дилова

Десето теглене (07.09.2021 г.) - Стоян Фъртунов

Единадесето теглене (15.09.2021 г.):

  • Цветомир Боянов
  • Мария Георгиева
  • Красимира Христова
  • Мехмед Калканов
  • Григор Калънов

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА „15 години Credissimo. 15 години Пари навреме”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „15години Credissimo. 15 години Пари навреме”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 28.06.2021 г. от 11:00 часа, продължава до 23:59 часа на 05.09.2021 г. и е разделена на десет периода („Период“), както следва:
2.1. Период 1 - от 11:00 ч. на 28.06.2021 г. до 23:59 ч. на 04.07.2021 г.;
2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 05.07.2021 г. до 23:59 ч. на 11.07.2021 г.;
2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 12.07.2021 г. до 23:59 ч. на 18.07.2021 г.;
2.4. Период 4 - от 00:00 ч. на 19.07.2021 г. до 23:59 ч. на 25.07.2021 г.; 
2.5. Период 5 - от 00:00 ч. на 26.07.2021 г. до 23:59 ч. на 01.08.2021 г.;
2.6. Период 6 - от 00:00 ч. на 02.08.2021 г. до 23:59 ч. на 08.08.2021 г.;
2.7. Период 7 - от 00:00 ч. на 09.08.2021 г. до 23:59 ч. на 15.08.2021 г;
2.8. Период 8 - от 00:00 ч. на 16.08.2021 г. до 23:59 ч. на 22.08.2021 г;
2.9. Период 9 - от 00:00 ч. на 23.08.2021 г. до 23:59 ч. на 29.08.2021 г;
2.10. Период 10 - от 00:00 ч. на 30.08.2021 г. до 23:59 ч. на 05.09.2021 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“) и мобилното приложение на Организатора.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.
2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо 10 (десет) броя седмични награди  и 5 (пет) броя големи награди, наричани заедно („Наградите“), а именно:
1.1.Седмични награди
- 10 (десет) броя плажни комплекти, които съдържат следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила
1.2. Големи награди:
- 1 (един) брой оранжев на цвят електрически скутер марка „Motoretta”, модел “D1”, брандиран с логото на „Кредисимо“ ЕАД
- 4 (четири) броя черен на цвят електрически скутер марка „Motoretta”, модел “D1”
2. Организаторът обявява на Сайтa, на своята Фейсбук страница и в мобилното си приложение вида на месечните Награди съгласно т. 1 по-горе.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.
2. За да участва в Томболата, всеки Участник следва да извърши следните действия:
2.1. В периода на Томболата да подаде заявление за отпускане на кредит до Организатора съгласно определените правила в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на този адрес- https://credissimo.bg/obshti-uslovia.
2.2. В случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на кредит, да усвои предоставената му заемна сума по сключения договор за потребителски кредит с Организатора.
2.3. Участникът, който изпълни условията по т.VI.2 и отговаря на изискванията на раздел IV, т. 1 и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 5 от ОУ, ще участва автоматично в Томболата за спечелване на месечната Награда за съответния период, в който е усвоил кредита.
3. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж с един от усвоените от кредити през периода на Томболата.
4. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
5. Ограничения за участие:
5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.
5.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
5.3. Ако Участникът се възползва от правото си на отказ от потребителския кредит по чл. 29 от Закона за потребителския кредит по отношение на кредита, с който е участвал в томболата, Участникът губи правото си да получи наградата по раздел V, т. 1 и няма право на каквато и да е друга компенсация.
6. Определяне и обявяване на победителите:
6.1 Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.
6.2. Един печеливш в Томболата за съответния период ще бъде определян и обявяван след изтичане на същия период на следните дати:
6.2.1. На дата 05.07.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.2 На дата 12.07.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.3. На дата 19.07.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.4 На дата 26.07.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.5 На дата 02.08.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.6 На дата 09.08.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.7 На дата 16.08.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.8 На дата 23.08.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.9 На дата 30.08.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната седмична награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.10 На дата 07.09.2021 г. един Участник ще бъдe изтеглен и обявен за печеливш на следната Награда: 1 брой плажен комплект, съдържащ следните артикули: 1 плажен дюшек, 2 плажни кърпи, 2 чифта слънчеви очила;
6.2.11 На дата 15.09.2021 г. 5 (пет) Участника ще бъдат изтеглени и обявени за печеливш на една от следните големи награди: 1 (един) брой оранжев на цвят електрически скутер марка „Motoretta”, модел “D1”, брандиран с логото на „Кредисимо“ ЕАД и 4 (четири) броя черен на цвят електрически скутер марка „Motoretta”, модел “D1”
6.3. Обявяването на победителите ще се извършва, както следва:
6.3.1. Участниците, които са обявени за печеливши на седмични награди ще бъдат обявени в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.
6.3.2. Участниците, които са обявени за печеливши на големи награди ще бъдат обявени на публично събитие, което ще се проведе в периода 17 септември 2021 година, на което ще бъдат връчени наградите. Организаторът ще обяви участниците и на Сайта, на Фейсбук страницата си, както и в профилите си в останалите социални мрежи чрез посочване на име и фамилия. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.
6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта, на Фейсбук страницата на Организатора и/или в друга социална мрежа. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.
6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
7. Получаване на Наградата:
7.1. Всеки печеливш Участник на седмична награда следва да посочи актуален адрес, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.6.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.6.3.1. Наградата се връчва по куриер на посочения от него по реда на т. VI.6.4. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.
7.2. Всеки печеливш Участник на голяма награда ще получи наградата си на публично събитие, което ще се проведе на 17 септември 2021 година, на което ще бъдат връчени наградите. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.
7.3. В случай че печеливш Участник не заяви желание и ред по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове или не се съгласи да получи Наградата по посочения в настоящите ОУ начин и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответния период.
7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен адрес за кореспонденция, eлектронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.
7.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник, във връзка с получаването на Наградата му.
7.6. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.
7.7. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора, като в случаите на връчване на голяма награда, наградата ще бъде връчена на публично събитие.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.
2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.
3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.
4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство.
5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма право да иска подобна замяна.
6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.
7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.
8. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.
9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд в гр. София.
10. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора на 28.06.2021 г.



Обратно към всички

Прочети още