Credissimo отбелязва 160 000 приятелства във Facebook със специално предизвикателство

Credissimo отбелязва 160 000 приятелства във Facebook със специално предизвикателство

Да оценяваш истинските приятелства, а не да мериш броя на харесванията. Това е мотото на новата ни игра, с която ще предизвикаме нашите приятели в Facebook страницата ни.

#CredissimoТърсиТеб – помогни ни да съберем 160 000 приятели и участвай за специална награда.

Как?

За участие в играта е необходимо да харесаш страницата ни и като коментар под публикацията от 30.06.2017 г. да споделиш в кой град се намираш.

Какво ще спечеля?

Един от всички участвали ще спечели уникалния таблет Samsung Galaxy Tab E. Името на печелившия участник ще бъде обявено на 10.07.2017 г. до 17:00 часа във Facebook страницата на Credissimo.

Кога?

Играта стартира на 30.06.2017 г. в 15:30 ч. и ще продължи до 09.07.2017 г. 23:59 ч.

Победителят в томболата:

Ивайло Игнатов

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Credissimo търси теб”, организирана от Credissimo

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Периодът на играта „CredissimoТърсиТеб” („Играта“) е от 30.06.2017 г., 15:30 ч. до 09.07.2017 г., 23:59 часа.

2. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“)

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДА

1. Организаторът осигурява 1 (един) брой таблет - Samsung Galaxy Tab E („Наградата“).

2. На 10.07.2017 г., 17:00 часа ще бъдe изтеглен 1 (един) победител, който ще спечели Наградата посочена в т.III 1.

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

1. Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo.bg („Facebook страницата“).

2. Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:

1. отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ;

2. има персонална регистрация и профил в мрежата на Facebook („Facebook профил“);

3. регистрирало се е за участие в Играта и е приело настоящите ОУ.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

3. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следното действие:

3.1. Участникът трябва да хареса Facebook страницата на Организатора и да напише в кой град се намира като коментар под публикация от 30.06.2017 г., 15:30 часа.

3.2. Всеки Участник има право да публикува коментар по реда на т. VI.3.1. само веднъж.

4. За участие в Играта, Участникът следва да използва своя персонален Facebook профил.

4.1. Участникът, който изпълни условията по т. VI и отговаря на изискванията на т. V, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Наградата.

4.2. Участието в Играта и предоставянето на Наградата от Организатора на Победителя не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.3. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3.1 само с един Facebook профил в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на Наградата.

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградата.

5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1. Един победител ще бъде изтеглен и обявен на 10.07.2017 г., 17:00 часа във Facebook страницата на Организатора.

6.2. Победителят ще бъде определен на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

6.3. Победителят ще бъде обявявен на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената на печелившия Участник.

6.4. Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившия Участник. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

7. Получаване на наградата:

7.1. Печелившият Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI. 6.1, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителя по т. VI.6.4.

7.2. Печелившият Участник може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България”. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата за съответния месец.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес/е-mail/ или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта.

7.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му.

7.6. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора, без за това да е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение, но дава право на Организатора да не връчи Награда на съответния Участник.

7.7. С приемане на настоящите ОУ за участие в Играта, всеки Участник се съгласява и дава на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с Играта.

7.8. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.9. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.10. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7.10.1. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право едностранно да изменя и/или допълва настоящите ОУ по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора.

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством Facebook профила си, който е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Наградата на печелившия Участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на Участник няма действие спрямо Организатора.

8. Съгласно действащото законодателство Организаторът има право да оповести публично имената на наградения Участник и неговата Награда от Играта. Обявяването на победителя се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което е регистриран във Facebook. Всички Участници с приемането на тези ОУ и участието си в Играта дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на Участниците и да ги използва, съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство.

9. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

10. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата.

11. Играта може да бъде прекратена и в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможност на Организатора да продължи провеждането на Играта по причини, независещи от неговата воля.

12. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1. или т. VII.11. няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

13. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

15. С приемането на настоящите ОУ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни да бъдат използвани от Организатора за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Играта.

Настоящите ОУ влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора на 30.06.2017 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.Обратно към всички

Прочети още