Credissimo търси своите абитуриенти

Credissimo търси своите абитуриенти

Блесни на бала с луксозна дизайнерска рокля!

Aбитуриентският бал се задава и искаш да впечатлиш всички със своя бляскав и неотразим вид? Credissimo търси своите абитуриенти! Включи се в новата игра на Credissimo и мечтаната луксозна рокля може да е твоя.

 

Как?

Регистрирай се в нашата томбола, като попълниш задължителните полета. 

 

Какво ще спечеля?

При участие в томболата можеш да спечелиш луксозна дамска рокля по избор с марка Pinko или BCBGMAXAZARIA, на единична стойност до 1 000 лв.

 

Кога?

Томболата ще се проведе в периода 5 - 15 май 2017 г.. Имената на печелившите ще обявим на 16.05 тук, на сайта и на Facebook страницата ни.

Побързай! Късметът идва само при тези, които обичат да играят!

Участието не е свързано с взимане и усвояване на кредит.

 

Победителите в томболата:

Маргарита Христова, m************a@gmail.com

Филипа Михаилова, p***********a@gmail.com

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА “Credissimo търси своите абитуриенти”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „Credissimo търси своите абитуриенти”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 5.05.2017 г. и продължава до 24:00 часа на 15.05.2017 г.

 

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

"КРЕДИСИМО" АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. “Витоша" № 146 (сграда А), Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост "Организатор".

 

 

III. НАГРАДА.

1. Организаторът осигурява 2 (два) броя награди („Наградите“), а именно: 2 (два) броя ваучери, всеки от които на стойност до 1000,00 (хиляда) лева, за закупуване на луксозни дамски рокли по избор от магазин Pinko или BCBGMAXAZARIA.

2. Организаторът обявява на своята интернет страница https://credissimo.bg/games/credissimo-tyrsi-svoite-abiturienti („Сайта“) и на своята Facebook страница (http://www.facebook.com/credissimo.bg) вида на наградата, съгласно т. 1 по-горе.

 

 

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира на Сайта на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

 

V. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу "Участник". Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на Сайта.

2. С извършване на регистрация по реда на т. VI.2 всички, ненавършили 18 години Участници декларират, че са получили разрешение за участие в Томболата от родител или друг законен представител.

 

 

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.

2. Всеки Участник може да вземе участие в Томболата, само след изпълнение на следните условия:

2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ на обозначеното за това място на Сайта.

2.2. Участникът следва да посочи свой актуален eлектронен адрес /е-mail/ и телефон за контакт, име и фамилия.

3. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в Томбола за спечелване на Наградите.

4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж.

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

6. Ограничения за участие:

6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.

6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Томболата преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Томболата самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

7. Определяне и обявяване на победителите:

7.1. Победителите в Томболата ще бъдат изтеглени и обявени на 16.05.2017 г.  на Сайта и на Facebook страницата на Организатора с изписване на името и фамилията на печелившите Участници, както и част от електронния адрес /е-mail/, посочен от тях при регистрацията за участие.

7.2. Печелившите Участници се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7.3. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и Facebook страницата на Организатора. Лично се счита уведомление от Организатора на посочения от Участника електронен адрес /е-mail/ или обаждане от Организатора на посочения от Участника телефонен номер за контакт.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

8. Получаване на Наградата:

8.1. Всеки печеливш Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.3., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.3.

8.2. Всеки печеливш Участник може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София 1463, район Триадица, бул. "Витоша" № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България". При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

8.3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес /е-mail/, телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта.

8.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата.

8.6. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Томболата, без за това да е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

 

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, предоставени от него при попълването на регистрационната форма в Сайта.

4. Наградата на печелившия Участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

5. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора.

6. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградения Участник и неговата Награда от Томболата. Обявяването на победителя (спечелилия Участник) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на негови име и фамилия и/или част от електронния адрес /е-mail/, които е посочил на Организатора, съгласно настоящите ОУ.

7. С приемането на настоящите ОУ, Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под No 0039198, да събира и съхранява личните им данни за целите на провеждането на Томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Томболата и да я използва, съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при участието им в Томболата.

8. Замяната на Наградата срещу друго имущество и/или паричната й равностойност няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

9. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата.

10. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта и/или Facebook страницата на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Наградата ще бъдат отменени.

11. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.10 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

12. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в град София.

13. С участието си в Томболата, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

14. С приемането на настоящите ОУ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни (електронен адрес /е-mail/, телефон и име и фамилия) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Томболата.

 

Настоящите Общи условия са приети на 05.05.2017 г. от Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта на Организатора на 05.05.2017 г.Обратно към всички

Прочети още