Futbolissimo - бира навреме!

Futbolissimo - бира навреме!

Обичаш футбол? Обичаш бира? Имаме перфектната игра за теб: Futbolissimo - бира навреме!

 

От 26 ноември до 18 декември, всяка седмица на нашите страница във Facebook и профил в Instagram, ще публикуваме пост, свързан с мач от Световното първенство по футбол в Катар, където може да и изпълниш условията за участие в играта и да спечелиш кашон с 12 бири.

 

За всеки пост публикуван в някои от двете социални мрежи, ще изтегляме по 3-ма щастливци, които ще спечелят по кашон "Futbolissimo - бира навреме".

 

Следи нашите страница във Facebook и профил в Instagram за повече инфо.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

Futbolissimo – Бира навреме!”

 

 

1. Място на провеждане:

Томболата се провежда във Facebook и Instagram Профилите на Credissimo, върху които профили Кредисимо ЕАД упражнява контрол, като може свободно да публикува дигитално съдържание чрез тях.

При настоящата томбола:

 • Стори“ е дигитално съдържание, което чрез социалните платформи Facebook и Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за ограничен период от време.
 • Пост“ е дигитално съдържание, което чрез социалните платформи Facebook и Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за неограничен период от време.
 • Платформа“ е от следните общо достъпни чрез сайт или мобилно приложение възможности за достъп до дигитално съдържание – Facebook и Instagram;
 • Профил“ е общоприет стандарт за идентификация на участник, достъпващ или разпространяващ дигитално съдържание в платформа.

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в томболата е от 00:00 ч. на 26.11.2022 г. до 17:00 ч. на 18.12.2022 г.

 

3. Организатор:

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор“ или „Credissimo”.

 

4. Участници:

4.1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес в Република България което отговаря на условията за участие, предвидени в тези Общи условия, достъпни на адрес https://credissimo.bg, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:

4.1.1. в периода на томболата посети Facebook или Instagram Профилите на Credissimo,

4.1.2. приеме настоящите Общи условия, като се регистрира за участие в томболата, както следва:

4.1.2.1. във Facebook Профила на Credissimo сложи коментар на Пост на Credissimo, който Пост приканва участници в социалната мрежа Facebook да дадат предположение за крайния резултат от селектирана футболната среща от Световното първенство по футбол в Катар по т. 5.1 по-долу, за която ще се теглят награди или

4.1.2.2. в Instagram Профила на Credissimo сложи коментар на Пост на Credissimo прогноза за крайния резултат от селектирана футболната среща по т. 5.1. по-долу, за която ще се теглят награди, хареса Профила на Credissimo в Instagram и сподели в своя Instagram Профил като Стори Поста от Профила на Credissimo;

4.1.3. Познаване на правилния резултат от селектираната футболна среща от Световното първенство по футбол в Катар не е условие за включване в томболата и евентуално спечелването на награда.

4.2. Не може да бъде Участник в томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. За нуждите на томболата в рамките на периода на участие Credissimo ще селектира общо 8 (осем) футболни срещи от Световното първенство по футбол в Катар, като което Credissimo ще има отделен Пост на своите Facebook и Instagram Профили за всяка селектирана футболна среща, която участва в томболата, а именно:

 

 • Футболната среща Испания – Германия;
 • Футболната среща Уелс – Англия;
 • Футболната среща Хърватска – Белгия;
 • Две футболни срещи от осминафиналите на Световното първенство по футбол;
 • Една футболната среща от четвъртфиналите на Световното първенство по футбол;
 • Една футболната среща от  полуфиналите на Световното първенство по футбол; и
 • Финала на Световното първенство по футбол.

 

5.2. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от Общите условия и се регистрират за участие в томболата по реда на т. 4, участват в томболата, независимо дали са познали резултата от селектираната среща: 

5.3. Всеки участник има право да участва по веднъж за съответната футболна среща в дадения ден от Световното първенство по футбол през 2022 г.

5.4. Томболата не включва продажба на стоки и/или услуги. Томболата не е свързана с покупка. Участието в томболата е безплатно.

 

6. Награди и определяне на победителите:

6.1. (изм. 29.11.2022 г.) Описание: Общо награди за целия Период на провеждане на томболата: 24 (двадесет и четири) кашона „Бира навреме“, като всеки кашон съдържа 12 бутилки бира от марка, избрана от Организатора. За четири от селектираните футболни срещи Организаторът ще осигури възможност за участие в томболата чрез игра във Facebook профила на Credissimo, а за останалите четири от селектираните футболни - чрез игра в Instagram профила на Credissimo. Наградите ще са:

 

 • за участие чрез Facebook чрез коментар под Профил на Credissimo – 3 кашона „Бира навреме“, като в първия работен ден, следващ деня на селектираната футболна среща, трима Участници, които отговарят на изискванията, ще бъдат изтеглени и всеки от тях ще обявен за печеливш на един кашон  „Бира навреме“;
 • за участие в Instagram чрез коментар под Пост в Профил на Credissimo чрез харесване от Участника на Профила на Credissimo в Instagram и споделяне от Участника в неговия Instagram Профил като Стори Поста от Профила на Credissimo – 3 кашона от „Бира навреме“, като в първия работен ден, следващ деня на селектираната футболна среща, трима Участници, които отговарят на изискванията, ще бъдат изтеглени и всеки от тях ще обявен за печеливш на един кашон  „Бира навреме“.

 

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват от Организатора и ще бъдат раздадени от Организатора.

6.3. Участниците в томболата, които печелят награда, се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите.

7. След определяне на печеливш Участник Организаторът може да изтегли по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Общи условия. В случай, че и с резервните изтеглени печеливши Участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

 

8. Получаване на наградите:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от Организатора, които осъществяват контакт с печелившите участници на посочените от последните имейл или телефонен номер, ако Участникът предостави тази информация при поискване.

8.2. За да получи своята награда, съответният печеливш Участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст над 18 години.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за получаване на наградите е 18.01.2023 г.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в томболата посредством данните, които e предоставил в регистриране за участие и при евентуално спечелване на награда.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора личните си данни за обработване за целите на томболата, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на томболата лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на томболата и изтегляне на печелившите Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 01.06.2023 г.

9.3. Организаторът няма право да използват получените лични данни на участвалите за цели извън томболата, както и да ги предоставят на трети лица освен при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължават да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на Участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в томболата.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати томболата по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Общи условия, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организатора не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Facebook и Instagram Профилите на Credissimo, където се провежда томболата. При всякакви злоупотреби Организаторът има право да дисквалифицира Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник а e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие томболата, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. Организаторът определя Общите условия едностранно и има право да ги измени и допълни по своя преценка, включително да съкрати или удължи периода на участие в томболата, за които обстоятелства Участниците ще бъдат уведомени на сайта на Credissimo https://credissimo.bg. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на сайта на Credissimo https://credissimo.bg. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват Участниците с публикуването им на сайта на Credissimo https://credissimo.bg.

11.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови участието на Участник, ако същият не спазва настоящите Общи условия.

12. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Общи условия са публикувани на 26.11.2022 г. и са с последно изменение на 29.11.2022 г., като Общите условия и техните изменения влизат в сила от момента на обявяването им на сайта, във Facebook страницата и в мобилното приложение на Организатора.Обратно към всички

Прочети още