Играй и спечели до 200 лв. от Credissimo

Играй и спечели до 200 лв. от Credissimo

Замислял ли се за какво най-често отиват парите ти? Всеки ден харчим пари за какво ли не - кафе, храна, такси и/или гориво за автомобила. Това са само част от нещата, в които редовно влагаме средства през делничните дни, а през уикенда си позволяваме и да се поглезим - с покупка на нещо ново, вечеря навън с приятели или половинката.
 
 Обикновено не осъзнаваме колко харчим всяка седмица, докато проверим в сметката си колко пари са останали. Като пазаруваме в супермаркета, не разбираме колко сме похарчили, докато не погледнем касовия бон и си направим сметка, че сме дали повече пари, отколкото сме решили предварително.
  
 Вече има много възможности как да се справим с тези ежедневни проблем. Част от решенията са заемите от приятели или бърз кредит от банки или финансови институции. В допълнение сме готови да платим сметката ти, независимо за какво е. Как може да стане това? Лесно и чрез един прекрасен подарък от нас.
 
 В томбола ни „Сметката, моля“, всяка седмица ще теглим победители, като петима потребители ще печелят ваучери по 20 лева, а голямата награда е буквално ще ти плати една от сметките, защото е на стойност от 200лв. Нужно е само да се регистрираш  с име, телефон за връзка и имейл в страницата на играта.


Победителите в томболата:

20.12.2016 г.
Искра Петрова, isk********@abv.bg, печели парична награда от 200 лв.
Красимира Петрова, ale***@abv.bg, печели парична награда от 20 лв.
Пламена Николова, pla***************@gmail.com, печели парична награда от 20 лв.
Мариана Пеева, emm******@gmail.com, печели парична награда от 20 лв.
Тони Попов, ton********@gmail.com, печели награда от 20 лв.
Димо Вълков, dim*********@gmail.com, печели награда от 20 лв.

27.12.2016 г.
Васил Василев, dar******@abv.bg, печели награда от 200 лв.
Мария Липчинска, mar*************@abv.bg, печели награда от 20 лв.
Марина Бранимирова, mar**************@gmail.com, печели награда от 20 лв.
Мирослав Попмарков, mir***@abv.bg, печели награда от 20 лв.
Елена Лазарова, hel*******@yahoo.com, печели награда от 20 лв.
Георги Петров, gip**@abv.bg, печели награда от 20 лв.

03​.01.2017 г.
Галина Вълчева, sar*****@abv.bg, печели награда от 200 лв.
Даниел Колицов, аle**************@abv.bg, печели награда от 20 лв.
Венета Георгиева, ven***********@gmail.com, печели награда от 20 лв.
Диана Йорданова, dia******@abv.bg, печели награда от 20 лв.
Красимира Василева, kra***********@abv.bg, печели награда от 20 лв.
Елина Георгиева, eli*****@gmail.com, печели награда от 20 лв.

09.01.2017 г.
Росица Костадинова, ros****************@yahoo.com, печели награда от 200 лв.
Николина Иванова, n*******@abv.bg, печели награда от 20 лв.
Илиян Тонев, lit*********@abv.bg, печели награда от 20 лв.
Веселин Хаджиев, ves******@abv.bg, печели награда от 20 лв.
Христо Колаксъзов, fil*****@mail.bg, печели награда от 20 лв.
Ирена Дилова, ire********@abv.bg, печели награда от 20 лв.

17.01.2017 г.
Димитър Тодоров, pok*****@mail.bg печели награда от 200 лв.
Пауна Цветкова, pau*****@mail.bg печели награда от 20 лв.
Борислав Здравков, e.u******@abv.bg печели награда от 20 лв.
Лили Стоянова, lil**************@gmail.com печели награда от 20 лв.
Мими Тодорова, spo*****************@abv.bg печели награда от 20 лв.
Анелия Колаксъзова, mor***********@abv.bg печели награда от 20 лв.

 

Общи условия за провеждане и участие в играта „Сметката, моля” на „КРЕДИСИМО“ АД

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Играта „Сметката, моля“ („Играта“) ще бъде проведена съгласно определените с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила, наричани по-долу за краткост „ОБЩИ УСЛОВИЯ“.

2. С участието си в Играта всеки участник потвърждава, че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, приема същите и се съгласява да спазва техните разпоредби. 

3. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Играта на следната интернет страница: https://credissimo.bg/smetkata-molia.

4. Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране на марката „Credissimo”.

5. Участието в Играта не е обвързано със закупуване на конкретен вид и/или марка стока. 


II ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Играта “Сметката, моля” се организира и провежда от „КРЕДИСИМО“АД („Организатор“), със седалище и адрес за кореспонденция в гр. София, бул. „Витоша“ № 146, бизнес център „България“, сграда А, ет. 4, ЕИК175330437, тел. 0700 12 012.


III. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Играта започва в 10:00 на 12.12.2016 г. и ще продължи до 24.00 ч. на 03.01.2017 г. включително.

2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, на следната интернет страница https://credissimo.bg//smetkata-molia/, наричано по-долу за краткост „Сайта“.


IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с местоживеене на територията на Република България, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства.

3. Участник в Играта може, но не е задължително, да има текущ или изплатен кредит, предоставен от Организатора по силата на сключен договор за потребителски кредит или да е подал заявление към Организатора за получаване на потребителски кредит.

4. Всеки Участник има право да участва само веднъж за целия период на Играта.

5. Всеки Участник има право да спечели и получи само 1 (една) награда за целия период на Играта.


V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. За да се включи в Играта всяко физическо лице, което отговаря на условията по раздел IV по-горе („Участник“), трябва да изпълни стъпките, както следва:

1.1. да прикачи на Сайта снимка на касов бон със стойност по-ниска или равна на 200,00 (двеста) лева;

1.2. да попълни собственоръчно данните си (име, фамилия, телефон и имейл адрес за контакт) в регистрационната форма на Сайта или да избере същите да бъдат нанесени в посочената регистрационна форма чрез автоматичната услуга на електронната социална мрежа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) за попълване на лични данни;

1.3. да избере в полето „Тип сметка“, поместено под регистрационната форма,  естеството на разхода за покупката, за която е издаден касовият бон по т.V.1.1.;

1.4. да въведе команда „Съгласен съм с Общите условия“ на указаното за това място на Сайта, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва;

1.5. да потвърди желанието си за участие в Играта, натискайки бутона „Регистрирай“ се“ на указаното за това място на Сайта.

2. С извършване на действията по реда на т.V.1 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Участникът се включва в Играта.

3. С извършване на действията по т.V.1. Участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го разпространява, в т.ч. и в интернет. С извършване действията по т.V. Участникът декларира, че е получил съгласието на всички лица, които са изобразени на снимката същата да бъде използвана за целите на Играта. С извършване на действията по т.V.1. Участникът предоставя разрешение на Оганизатора за използване на снимката за периода на Играта единствено във връзка и/или по повод последната.


VI. НАГРАДИ

1. Всички, включили се в Играта по реда на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ лица, участват в томбола за следните награди, осигурени от Организатора:

(-) Голяма награда на стойност 200,00 (двеста) лева – 4 (четири) броя, всяка от които ще бъде изтеглена на датите, както следва: 1 брой на 20.12.2016 г., 1 брой на 27.12.2016 г., 1 брой на 03.01.2017 г. и 1 брой на 10.01.2017 г.;

(-) Други награди, всяка от които на стойност 20,00 (двадесет) лева – 20 (двадесет) броя, които ще бъдат изтеглени на датите, както следва: 5 брой на 20.12.2016 г., 5 брой на 27.12.2016 г., 5 брой на 03.01.2017 г. и 5 брой на 10.01.2017 г.;

2. Печелившите Участници ще бъдат определяни на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org, за което ще бъдат съставяни констативни протоколи.

3. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на раздел V. от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Участници.

4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Не се предлагат алтернативни награди.

5. Имената на спечелилите награди Участници, избрани според регламента на Играта, ще бъдат оповестявани публично на Сайта на Играта в рамките на 1 (един) ден след тегленето на наградите, съгласно т.VI.1., като в същия ден Организаторът, чрез предоставените в регистрационната форма по т. V.1.2. телефон и/или имейл адрес за контакт, ще уведоми избраните по реда на т. VI.2. Участници за това, че са спечелили награда. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелилите Участници и техните награди от Играта. Обявяването на спечелилите Участници се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и/или част от електронния адрес /е-mail/ и телефон, които са посочили в регистрационната форма на Сайта, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ

6. Печелившите Участници могат да получат наградата си в срок до 7 (седем) работни дни от оповестяването по реда на т.VI.5. всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София, бул. "Витоша" № 146, бизнес център „България“, сграда А, ет. 4. При получаване на наградата всеки печеливш Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването. В случая по настоящата т. VI.6. от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на наградата. 

7. Печелившите Участници могат да получат наградата си и по куриер. За целта трябва да уведомят Организатора, в срок от 5 (пет) работни дни от оповестяването по реда на т.VI.5., за точен адрес, на който да бъде изпратена наградата. Уведомлението по предходното изречение следва да бъде отправено до Организатора на следния имейл адрес: marketing@credissimo.bg. При получаване на наградата всеки печеливш Участник се идентифицира с лична карта. В случая по настоящата т.VI.7. от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ наградата ще бъде доставена по куриер за сметка на Организатора.   

8. Награди, непотърсени в срок от 7 (седем) работни дни след срока по т.VI.5., няма да бъдат раздавани, а спечелилите ги Участници губят правото да получат наградата си. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен eлектронен адрес или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. 


VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Актуалните ОБЩИ УСЛОВИЯ ще бъдат достъпни през целия период на Играта на Сайта. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта и след предварителното оповестяване относно актуализирането им на официалната страница на Организатора във Фейсбук - http://www.facebook.com/credissimo.bg. В случай, че участник не е съгласен с или не приема направено от Огранизатора допълнение и/или изменение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Участникът следва да преустанови участието си в Играта с изпращане на изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: contacts@credissimo.bg.

2. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

3. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

4. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.

5. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност.

6. Организаторът има право да изключи от участие в Играта без допълнително уведомление, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е използвал фалшива идентичност, създава или е създал фалшив/-и профил/-и в Сайта, с цел повече участия в Играта, извършил е злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата и/или по какъвто и да било начин нарушава механизма на Играта и/или ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на Играта, като в такъв случай съответният Участник губи правото на спечелената награда, в случай че е изтеглен за такава.

7. Участниците, които не спазват правилата на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

8. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

9. Организаторът не отговаря

(-) в случай че наградата не може да бъде предоставена или използвана поради невъзможност печелившият Участник или негов представител да може да получи същата в рамките на определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ срокове и
(-) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

10. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и/или ползването на наградата.

11. Всички регистрации, направени след крайния срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от изискуемите данни, или не са изпълнени всички необходими стъпки, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, се считат за невалидни.

12. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Сайта.

13. Организаторът не носи отговорност за спорове за собственост върху наградите. Организаторът не носи отговорност за непотърсени в посочените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ срокове награди.

14. С участието си в Играта, Участникът се съгласява, че носи отговорност (и Организатора не носи отговорност пред Участника или пред което и да е трето лице) за всяко нарушение на неговите задължения съгласно настоящите Общи условия и за всички последици от такова нарушение.

15. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под No 0039198, да събира и съхранява личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при участието им в Играта.

2. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни (електронен адрес/е-mail/, телефон, име и фамилия) да бъдат използвани само и единствено от Организатора за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Играта.


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на Сайта в случай на настъпили материални злоупотреби, нарушаване на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване.


X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. С попълване на регистрационната форма в Играта от Участника, същият приема тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и декларира, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни и дава съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и т.VIII от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така поетото задължение.

3. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от 12.12.2016 г., на която дата същите са публикувани на Сайта.Обратно към всички

Прочети още