Играй за iPhone 5s

Играй за iPhone 5s

За всички свои фенове във фейсбук credissimo стартира наградна игра. Всеки включил се има шанс да спечели най-новия модел iPhone 5s. Това е втора голяма игра във социалната мрежа на компанията. Първата беше преди повече от година и се радваше на огромен успех сред потребителите на facebook. За да участвате е нужно да отговорите на 3 бързи въпроса и попълните кратка регистрационна форма. Всеки участник може да увеличи шанса си за печалба ако сподели играта на своята стена.


Победителят

С радост съобщаваме името на щастливият късметлия, който успя да грабне наградата. Това е Милена Ангелова. Честито! Ето какво сподели Милена при получаване на наградата си.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Спечели iPhone 5s” Организирана от  „КРЕДИСИМО” АД


I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Играта продължава от 03.12.2013г. до 17.02.2014г.

Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по – долу ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ) дати.


II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 „КРЕДИСИМО” АД, с ЕИК175330437

 
III. НАГРАДА

Организаторът осигурява 1 брой ГОЛЯМА НАГРАДА - Смартфон iPhone 5s.


IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

Играта се реализира и комуникира в електронната платформа Facebook на страницата на Организатора -http://www.facebook.com/credissimo.bg
Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.


V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта могат да вземат всички дееспособни ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.


VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта „Спечели iPhone 5s” се извършва в съответствие с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ .

2. Всеки участник е длъжен да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ .

3. В играта могат да участват само такива участници, които имат регистрация и профил в мрежата на FACEBOOK. За участие в Играта участникът следва да използва своята регистрация във FACEBOOK.

4. Участието се извършва посредством следния механизъм:

4.1. На страницата на Организатора във Facebook всеки ден ще фигурират 3 въпроса.

4.2. Преди да участва в Играта всеки участник следва да потвърди съгласието си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, както и да хареса страницата на Организатора във Facebook по указания за това на страницата начин.

4.3. След като изпълни условията по т.VI.4.2. от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, за да участва в Играта, участникът следва да извърши кумулативно следните действия:

4.3.1. да  отговори на 3-те въпроса по т.VI.4.1.;

4.3.2. да попълни и изпрати към Организатора регистрационната форма име (отговарящи на вписаното в личната му карта) и актуален телефон и e-mail адрес,

4.4. Участникът, който изпълни кумулативно условията по т. VI.4.2. и т. VI.4.3. ще участва в Играта на томболен принцип за спечелването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА:

4.5. На регистриралите се участници в Периода на Играта, Организаторът предоставя и възможност за увеличаване шанса за спечелване на ГОЛЯМАТА НАГРАДА – всеки участник, който е изпълни кумулативно условията по т. VI.4.2. и т. VI.4.3. и в същото време сподели играта в своя фейсбук профил със своите приятели (където под ‘приятел” и „споделяне” ще се имат предвид специфичните понятия, които се използват и действия, с които се означават тези дума в мрежата Facebook) за участие в Играта. Всеки извършил споделяне ще има право на две самостоятелни участия в Играта като присъства 2 пъти при изтеглянето.

4.5. Участието в играта е безвъзмездно и Играта не е обвързана с покупка на стоки или услуги.

4.6. Приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки участник има право да се регистрира веднъж в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на ГОЛЯМАТА НАГРАДА, освен доколкото са изпълнени и допълнителните условия по т. VI.4.4., в който случай съответният Участник ще участва и присъства 2 пъти за целите на изтеглянето.

5.2. Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на участник в Играта с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да дисквалифицира без предупреждение всеки участник, за който заподозре или установи манипулативни действия цел спечелване на ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

5.3. Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на Победителя:

6.1. Победителят, спечелил ГОЛЯМАТА НАГРАДА, ще бъде обявен на 26.02.2014г. на страницата на Организатора във Facebook.

6.2. Победителят се определят по томболен принцип, чрез изтегляне на ГОЛЯМАТА НАГРАДА. Изтеглянето на ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извърши електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org в присъствието на Нотариус и при съставяне на съответния Констативен нотариален протокол. Тегленето на ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извърши най-късно на 25.02.2014 г.

6.3. Победителят, ще бъде обявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената, част от телефона и e-mail адреса, подадени от този профил в попълнената регистрационна форма.

7.1. Организаторът на Играта обявява победителя, спечелил ГОЛЯМАТА НАГРАДА и го публикува на стената на Facebook страницата на Организатора

7.2. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично или лично печелившия участник. Публично се счита съобщението, отправено  във Facebook канала на марката, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален медиум. Лично се счита обаждане на посочения при регистрацията на Играта телефон или известяване на е-мейл адреса (подаден от участника при регистрация в Играта). 

7.3. Получаване на ГОЛЯМАТА НАГРАДА:

7.3.1. Печелившият участник ще получи e-mail съобщение изпратено от Организатора, с което се приканва да получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

7.3.2. Печелившият участник следва да посети офиса на Организатора на адрес: град София, ул. „Борово” № 52, вх. Г,ет.4, офис 6, за да получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА, в срок до 10 (десет) дни от получаване на съобщението по т. VI.7.3.1, но не по – късно от 14.03.2014г. 

7.3.3., Печелившият участник може да получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА във всеки от дните в срока по т. VI.7.3.2., в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч., на посочената локация. При получаване на ГОЛЯМАТА НАГРАДА, печелившият участник се идентифицира с лична карта, като за връчване той се съставя двустранен протокол, който печелившият участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.3.4. За да получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА печелившият участник се съгласява да предостави следните данни на Организатора:
 Адрес
 Три имена
 Телефон за връзка

7.3.6. В случай, че печелившият участник не получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА, в указаните в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ срокове и условия, правата на същия да получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА се считат погасени. В случайна погасяване на правата на печелившия участник, Организаторът си запазва правото да не връчва ГОЛЯМАТА НАГРАДА на друг участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

7.3.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена.

7.3.8. С подаване на регистрационна форма за участие в Играта, всеки участник предоставя на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение наличните данни, които предостави във връзка с Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в конкурса на трети страни. Съгласието на участника се счита дадено изрично за служителите и представителите на Организатора, ангажирани с провеждането на Играта, под условието, че същите са поели съответните задължения за конфиденциалност и защита на личните данни към Организатора.

7.4. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия участник във връзка с получаване на ГОЛЯМАТАНАГРАДА.

7.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.6. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена наFacebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; невярно попълнена информация в регистрационната форма, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.7.  Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7.8. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

7.9. Връчването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА може да бъде публично събитие. С участието си в  Играта, участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят награда,  техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така поетото задължение.


 VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът определя правилата и условията, по които се провежда Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се изменят и допълват едностранно от Организатора.

3. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/credissimo.bg

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта, както и чрез данните, попълнени от него в регистрационната форма. Организаторът има задължението да връчи ГОЛЯМАТА НАГРАДА само на лицето, чиито данни са попълнени в регистрационната форма.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

7. Наградата се предава лично на спечелилия участник от Организатора. 

8. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат  от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

9. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от промоцията. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook, част от e-mail адреса и телефонния номер, с които са се регистрирали в Играта. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по времена промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

10. Замяната на ГОЛЯМАТА НАГРАДА срещу пари или друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият участник няма да има право да иска подобна замяна.

11 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

12 Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Фейсбук страницатаhttps://www.facebook.com/credissimo.bg правата на участниците да участват за спечелването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще бъдат погасени.

13. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1 или т.VII.12 от тези ОУ няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

14. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извън съдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съд в град София.

15. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (телефонен номер, e-mail адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/credissimo.bgи имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на ИгратаОбратно към всички

Прочети още