Море навреме с Credissimo!

Море навреме с Credissimo!

Обичаш лятото и нямаш търпение да се гмурнеш сред вълни от преживявания с приятели?
Включи се в нашата игра "Море навреме" като попълниш кратката ни форма, харесаш страниците ни във Facebook и Instagram и коментираш кой модел и размер желаеш.
Заедно с YOUNG ARISTOCRAT ще раздадем 10 бански костюма на 10 късметлии. Успех!

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

"Море навреме"

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда във Facebook и Instagram Профилите на Credissimo, върху които профили Кредисимо ЕАД упражнява контрол, като може свободно да публикува дигитално съдържание чрез тях.

При настоящата игра:

  • Стори“ е дигитално съдържание, което чрез социалните платформи Facebook и Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за ограничен период от време.
  • Пост“ е дигитално съдържание, което чрез социалните платформи Facebook и Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за неограничен период от време.
  • Платформа“ е от следните общо достъпни чрез сайт или мобилно приложение възможности за достъп до дигитално съдържание – Facebook и Instagram;
  • Профил“ е общоприет стандарт за идентификация на участник, достъпващ или разпространяващ дигитално съдържание в платформа.

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в играта е от 00:00 ч. на 18.07.2023 г. до 17:00 ч. на 27.07.2023г.

 

3. Организатор:

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор“ или „Credissimo”.

 

4. Участници:

4.1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес в Република България което отговаря на условията за участие, предвидени в тези Общи условия, достъпни на адрес https://credissimo.bg, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:

4.1.1. в периода на играта посети Facebook или Instagram Профилите на Credissimo,

4.1.2. приеме настоящите Общи условия, като се регистрира за участие в играта, както следва:

4.1.2.1. Попълни форма за участие в играта на Профила на Credissimo във Facebook или в Instagram, като предостави е-мейл и първо име и фамилия за контакт;

4.1.2.2.1 във Facebook Профила на Credissimo сложи коментар на Поста с играта, като посочи желания от него вид и размер на бански, измежду видовете бански, които Credissimo дава като награда в настоящата игра; или

4.1.2.2.2 в Instagram Профила на Credissimo сложи коментар на Поста с играта, като посочи желания от него вид и размер на бански, измежду видовете бански, които Credissimo дава като награда в настоящата игра.

4.2. Не може да бъде Участник в играта лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от Общите условия и се регистрират за участие в играта по реда на т. 4, участват в играта;

5.2. Всеки Участник има право да участва по веднъж във Facebook и Instagram.

5.3. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в играта е безплатно.

 

6. Награди и определяне на победителите:

6.1. Описание: Общо награди за целия Период на провеждане на играта: 10 (десет) броя дамски бански костюм;

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват от Организатора и ще бъдат раздадени от Организатора;

6.3. Участниците в играта, които печелят награда, се определят чрез електронно теглене, в което участват всички участници по реда на т. 4, независимо дали са участвали в играта през Профилите на Credissimo във Facebook или в Instagram. Тегленето се извършва автоматично на random.org, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите.

7. След определяне на 1 (един) печеливш Участник Организаторът може да изтегли по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Общи условия. В случай, че и с резервните изтеглени печеливши Участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

 

8. Получаване на наградите:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от Организатора, които осъществяват контакт с печелившите участници на посочените от последните имейл или телефонен номер, ако Участникът е предоставил тази информация при поискване.

8.2. За да получи своята награда, съответният печеливш Участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст над 18 години.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за получаване на наградите е 15.09.2023 г.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в играта посредством данните, които e предоставил в регистриране за участие и при евентуално спечелване на награда.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на играта и изтегляне на печелившите Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 01.10.2023 г., освен ако Участникът не са предоставил изрично съгласие за обработка на данните му за маркетинг цели.

9.3. Организаторът няма право да използват получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставят на трети лица освен при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни, в т.ч. ако е сбъркал номер на дамски бански костюм, който иска.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължават да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на Участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Общи условия, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организатора не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Facebook и Instagram Профилите на Credissimo, където се провежда играта. При всякакви злоупотреби Организаторът има право да дисквалифицира Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник а e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

10.8. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Общи условия са публикувани на 17.07.2023 г., като Общите условия и техните изменения влизат в сила от момента на обявяването им на сайта, във Facebook страницата, Instagram Профила и в мобилното приложение на Организатора.

 Обратно към всички

Прочети още