Спечели незабравима СПА почивка за двама във Велинград

Спечели незабравима СПА почивка за двама във Велинград

Празникът на любовта и виното наближава!

Дори това да не е точно по твой вкус и да предпочиташ на 14 февруари да празнуваш Трифон Зарезан, твоята половинка може да има други очаквания. А какъв по-хубав повод от това да се включиш в новата ни игра и да спечелиш незабравима СПА почивка за двама във Велинград.

Специално за 14 февруари, те предизвикваме да вземеш участие в новата ни игра „Обичам те, защото...“. Включи се, като споделиш защо обичаш твоята половинка и можеш да спечелиш СПА почивка за двама във Велинград.

Как?

Вземи участие в играта, като споделиш твоя отговор на въпроса, който ще публикуваме на 12.02.2018 г.

Какво ще спечеля?

Един от всички участници ще спечели СПА почивка във Велинград.

Кога?

Играта стартира на 12.02.2018 г. в 10:00 ч. и ще продължи до 18.02.2018 г. 23:59 ч.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Обичам те, защото...”, организирана от „КРЕДИСИМО” АД

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Периодът на играта „Обичам те, защото...” („Играта“) е от 12.02.2018 г., 10:00 ч. до 18.02.2018 г., 23:59 часа.

Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“)

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДА

1. Организаторът осигурява 1 брой СПА почивка за двама в Гранд Хотел Велинград, с включени две нощувки, със закуски („Наградата“).

2. Наградата може да бъде използвана в периода до 27.04.2018 г.

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo.bg (Facebook страницата на Организатора“).

Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

3. За да участва в Играта, Участникът трябва да отговори посредством коментар под отнасяща се до Играта снимка, публикувана на Facebook страницата на Организатора, на зададения в поста на снимката въпрос, а именно „Обичам те, защото...?”.

4. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което има регистрация и профил в мрежата на Facebook, регистрирало се е за участие в Играта и е приело настоящите ОУ.

4.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Facebook (Facebook профил“).

4.2. Участникът, който изпълни условието по т. VI.3 и отговаря на изискванията на т. VI.4, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Наградата.

4.3. Участието в Играта и предоставянето на Наградата от Организатора на печелившия Участник не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само веднъж и само с един Facebook профил.

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта с цел манипулирането й и/или опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани този Участник от Играта.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградата.

5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на печелившия Участник:

6.1. 1 (един) Участник ще бъде изтеглен и обявен във Facebook страницата на Организатора за печеливш на 19.02.2018 г., 17:00 часа.

6.2. Печелившият Участник ще бъде определен на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org  и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7. Печелившият Участник ще бъде обявявен на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на Facebook профила му и/или имената му.

7.1. Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившия Участник. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

7.2. За да получи Наградата печелившият Участник следва да предостави в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

7.2.1. Печелившият Участник ще получи Награда по куриер на посочения от него по реда на т. V.7.2. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник трябва да се идентифицира с лична карта, като за връчването на Наградата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.2.2. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.2. на Организатора в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да я връчи.

7.2.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.2.4. С приемане на настоящите ОУ за участие в Играта, всеки Участник се съгласява и дава на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на Участниците в конкурса на трети страни. Съгласието на Участника се счита дадено изрично за служителите и представителите на Организатора, ангажирани с провеждането на Играта, под условието, че същите са поели съответните задължения за конфиденциалност и защита на личните данни към Организатора.

7.3. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата по реда на т. VI.7.2.1, не поема транспортните и другите разходи на печелившия Участник във връзка с използване на Наградата.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.5. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7.7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

7.8. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С приемането на тези ОУ и участието си в Играта, всеки Участник дава съгласието си,  в случай че спечели Наградата, неговите имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилият Наградата се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие  по предходното изречение.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право да изменя и/или допълва настоящите ОУ по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора.

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Наградата само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Наградата се предава на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат  от страна на Участник няма действие спрямо Организатора.

8. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградения Участник и неговата Награда от Играта. Обявяването на печелившия Участник се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което е регистриран във Facebook. Всички Участници, с приемането на тези ОУ и участието си в Играта, дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на Участниците и да ги използва, съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

9. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

10. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата.

11. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта.

12. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1. или т.VII.11. от тези ОУ Наградата няма да бъде връчвана, както и няма да  бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

13. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай че това не е възможно – от компетентния български съд.

15. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.  

16. С приемането на настоящите ОУ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни да бъдат използвани от Организатора за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Играта.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора на 09.02.2018 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.

 Обратно към всички

Прочети още