Абонирай се за онлайн бюлетин и спечели СПА уикенд за двама

Абонирай се за онлайн бюлетин и спечели СПА уикенд за двама

Всеки месец един от абониралите се за онлайн бюлетина на Credissimo печели СПА уикенд. Ако искаш ти да си следващият късметлия, запиши се в нашата томбола, като попълниш кратката форма със своето име и имейл адрес.

 

Победители

04.10.2016
Името на участника за месец септември в нашата томбола е Севдалина Маринова (sey*************@abv.bg) Тя ще има възможността да се възползва от нашата награда - СПА уикенд за двама в Банско. Честито!
 

01.09.2016
Името на печелившия участник за месец август в нашата томбола е Цветомир Иванов (cec******@abv.bg). Той ще има възможността да прекара един невероятен уикенд с любим човек в Банско. Честито!
 

01.08.2016
Името на печелившия участник за месец юли в нашата томбола е Адриан Белов (b******@dir.bg). Той ще има възможността да избяга от летните жеги и да прекара един незабравим уикенд с любим човек в Банско. Честито!
 

01.07.2016
Дойде дългоочакваният момент, в който с радост ви съобщаваме името на късметлията от нашата томбола през месец юни!  Името на печелившата участничка за месец юни в нашата томбола е Снежана Цвяткова Кръстева (cve***********@abv.bg).  Тя ще се наслади на невероятно спокойствие и релакс с любим човек в Банско.  Честито!

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Спечели уикенд в Банско”, организирана от  „КРЕДИСИМО” АД
 

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Периодът на играта „Спечели 1 000 лева от CREDISSIMO” /“Играта“/ е от 17.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 
Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ“)


II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„КРЕДИСИМО” АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Якубица” № 7Б, представлявано от Сокол Янков и Асен Бенев („Организатор“)


III. НАГРАДА

Организаторът осигурява награда- уикенд за двама в хотел Green Wood Hotel & SPA край Банско (http://greenwood-hotel.com ), която ще бъд изтеглена на 04.01.2016 г. („Наградата“)

Наградата е предоставена от http://www.fixstay.com/ и включва :
•    2 нощувки за двама с включени закуски;
•    Ползване на вътрешен басейн, сауна, парна баня,фитнес, Wi-fi, паркинг;
•    Наградата може да бъде използвана в периода 17.01.2016 г.- 30.03.2016 г.;
•    Изисква се предварителна резервация минимум 2 седмици преди желаната дата за престой на тел: 02/ 980 04 78 или на електронен адрес: office@fixstay.com. Потвърждението на резервацията е в зависимост от заетостта на хотела. 


IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

Играта се реализира и комуникира в електронната платформа „Фейсбук“ /Facebook/ на страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo.bg.
Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.


V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, наричано за краткост по-долу „Участник“.


VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта „Спечели уикенд в Банско” се извършва в съответствие с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. 

3. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следното действие:

3.1. Участникът трябва тагне свой приятел в коментар под снимката, комуникираща играта на официалната страница на Организатора и да отговори в коментара си на зададения въпрос в поста на снимката (Защо е избрал да отиде на почивка в планината с тагнатия от него любим човек, ако спечели?). 

3.2. Снимката, комуникираща играта е публикувана тук:
https://business.facebook.com/credissimo.bg/photos/p.985898581471916/985898581471916/?type=3&theater

4. В ИГРАТА може да участва всяко дееспособно физическо лице навършило 18 годишна възраст, има регистрация и профил в мрежата на фейсбук, регистрирал се е за участие в ИГРАТА  и приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

4.1. За участие в ИГРАТА, УЧАСТНИКЪТ следва да използва своята регистрация във „Фейсбук“ /Facebook/.

4.2. Участникът, който изпълни условията по т.VI.4 и отговаря на изискванията на т. VI.3 ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Наградата.

4.3. Предоставянето на наградите и участието в Играта са безвъзмездни и Играта не е обвързана с покупка на стоки или услуги.

4.4. Приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е задължително условие за участие в Играта и Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да коментира само с един  Facebook профил в Играта и да участва веднъж за изтеглянето Наградата.

5.2. Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта. 

5.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградата.
5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителя:

6.1. Победителят ще бъде обявявен на 04.01.2016 г. във Facebook страницата на Организатора http://www.facebook.com/credissimo.bg

6.2. Победителят се определя на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org  и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7. Победителят ще бъде обявявен на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилият Facebook профил и/или имената на печелившия Участник.

7.1. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившия Участник. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщение във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

7.2. Печелившият Участник следва да посети офиса на Организатора в гр. София, за да получи ваучер за Наградата си, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.7.1.

7.2.1. Печелившият Участник може да получи ваучера за Наградата във всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч., на посочената локация, а именно: гр. София, ул. „Якубица“ № 7Б. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.2.3. За да получи награда печелившият Участник се съгласява да предостави следните данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка.

7.2.4. В случай, че печелившият Участник не се яви да получи Наградата, в указаните в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

7.2.5. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие между посочените от Участника имена и телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.2.6. С приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Играта, всеки Участник се съгласява и предоставя на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на Участниците в конкурса на трети страни. Съгласието на Участника се счита дадено изрично за служителите и представителите на Организатора, ангажирани с провеждането на Играта, под условието, че същите са поели съответните задължения за конфиденциалност и защита на личните данни към Организатора.

7.3. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаване на Наградата.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.5. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7.7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

7.8. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят Наградата, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие  по предходното изречение.


 VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се изменят и допълват едностранно от Организатора.

3. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/credissimo.bg

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Наградата на печелившия Участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

7. Наградата се предава лично на спечелилия Участник от представител на Организатора. 

8. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат  от страна на Участник няма действие спрямо Организатора.

9. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на награденият Участник и неговата Награда от Играта. Обявяването на участницика-победител се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

10. Замяната на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

11. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата.

12. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. 

13. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1 или т.VII.12 от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ няма да бъдат връчвана Награда, както и няма да  бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците в Играта.

14. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и Участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентният български съд в град София.

15. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

16. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни да бъдат използвани само и единствено от Организатора на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Играта.
Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на страницата на Организатора https://www.facebook.com/credissimo.bg на 17.12.2015 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.
 Обратно към всички

Прочети още