Спечели зимна почивка в Green Wood Hotel & Spa от Credissimo

Спечели зимна почивка в Green Wood Hotel & Spa от Credissimo

Томбола сред клиентите на Credissimo

През месеците ноември и декември на 2015 проведохме кампания сред нашите клиенти, след края на която искахме да зарадваме един от тях  с двудневна зимна почивка за двама в Банско в Green Wood Hotel & Spa, благодарение на нашите партньори Fixstay.bg. За да участваш в томболата, трябва да си изтеглил и усвои кредит 'Credissimo до заплата' в периода 24.11.2015 г. до 31.12.2015 г.


Късметлията 

Печелившият участник в томболата е Мария Петрова ne...@abv.bg.

Честито на Мария! Пожелаваме й една страхотна почивка тази зима в Банско.


 

Общи условия за участие в промоционална томбола с награда 2 /две/ нощувки със закуски за двама в хотел „Грийн Ууд“ в гр. Банско, организирана от "КРЕДИСИМО" АД

 

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Периодът за участие в промоционалната томбола е от 24.11.2015 г. до 31.12.2015 г., включително, наричана по-долу за краткост „Играта“.

2. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите Общи условия правила (наричани по–долу за краткост "ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ").

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

"КРЕДИСИМО" АД с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Якубица" № 7Б, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Асен Бенев, наричано по-долу за краткост "Организатор".

 

III. НАГРАДА

 1. Организаторът осигурява, с любезното съдействие на „Фикс Стей“ ООД /http://www.fixstay.com/, награда  2 /две/ нощувки със закуски за двама в хотел „Грийн Ууд“ в гр. Банско, която ще бъде изтеглена на 11.01.2015 г. /„Награда“/.

2. Описание на Наградата:

 2.1. Две нощувки за двама с включени закуски, ползване на вътрешен басейн, сауна, парна баня, фитнес, Wi-fi, паркинг. 
 
 2.3. Наградата може да бъде използвана само в периода между 17.01.2016 г.- 30.03.2016 г. Изисква се предварителна резервация минимум 2 /две/ седмици пред желаната дата за престой на тел: 02/980 04 78 или на мейл: office@fixstay.com. Потвърждението на резервацията е зависимост от заетоста на хотела.

 

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

1. Играта се реализира в интернет страницата www.credissimo.bg /“Сайта“/ и в мобилното приложение на Организатора.

2. Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

V. УЧАСТИЕ 

1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, наричано за краткост по-долу "Участник".

 

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Провеждането на Играта се извършва в съответствие с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

3. Всеки Участник може да вземе участие в Играта, само след изпълнение на следните условия:

 3.1. Участникът трябва да подаде на Сайта или на мобилното приложение на  Организатора Заявление за отпускане на кредит за кредитен продукт “Credissimo до заплата“ за сума в размер над 299 /двеста деветдесет и девет/ лева (главница) и да въведе промо код PR11, PR12, PR1 или PR2 в съответното поле на Сайта или мобилното приложение в периода от 24.11.2015 г. до 31.12.2015 г., включително.
 
 3.2. С въвеждане на промо код PR11, PR12, PR1 или PR2 в съответното поле на Сайта или мобилното приложение на Организатора, всеки Участник декларарира изричното си съгласие и приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 
 3.3. Участникът трябва да бъде одобрен от кредитния отдел на Организатора и да усвои отпуснатия му кредит за кредитния продукт “Credissimo до заплата“ за сума над 299 /двеста деветдесет и девет/ лева (главница).
 
4. Участникът, който отговаря на изискванията на т.VI.3, ще участва в томболата за спечелване на Наградата.

4.1. Всеки Участник има право да откаже участието си в Играта като изпрати писмено уведомление до Организатора на следния електронен адрес: contacts@credissimo.bg.

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация в регистрационната форма, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

6. Ограничения за участие:

6.1. Всеки Участник има право да участва само веднъж в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на Наградата.

6.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.

6.3. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

7. Определяне и обявяване на победителя:

7.1. Победителят ще бъде обявен на 11.01.2016 г. в Сайта на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и част от електронния адрес, въведени в заявлението за отпускане на кредита от печелившия Участник.

7.2. Победителят се определя на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7.3. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившият Участник. Публично се счита съобщението на Сайта на Организатора. Лично се счита обаждане и/или уведомление на посочения в заявлението за отпускане на кредит телефонен номер или електронен адрес.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

8. Получаване на Наградата

8.1. Печелившият Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.3., но не по–късно от 30 ( тридесет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.3.

8.2. Печелившият Участник може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София, ул. "Якубица" № 7 Б. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

8.3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен eлектронен адрес или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта.

8.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата.

8.6. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Наградата, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилият Наградата се съгласява, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта и мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, попълнени от него в заявлението за отпускане на кредит, съгласно т. т.VI.3. Организаторът има задължението да връчи Награда само на Участник, чиито данни са попълнени коректно в регистрационната форма.

4. Наградата на печелившия Участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

5. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора.

6. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградениият Участник и неговата Награда от Играта. Обявяването на победителя (спечелилият Участник) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, с които се е регистрирал в Играта, съгласно условията посочени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Всички Участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при участието им в Играта.

7. Замяната на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

8. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата.

9. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Сайта и мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Наградата ще бъдат отменени.

10. При прекратяване на Играта по реда на т.VII.1 или т.VII.9 от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

11. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в град София.

12. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

13. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни (телефонен номер, e-mail адрес и имена) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Играта.

14. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта и мобилното приложение на Организатора на 24.11.2015 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Обратно към всички

Прочети още