Включи се в играта „Любовни обръщения“ по случай 14-и февруари и спечели!

Включи се в играта „Любовни обръщения“ по случай 14-и февруари и спечели!

Ето че настъпи и най-романтичния месец, който въпреки, че е кратък, може да бъде изпълнен с незабравими моменти на нежност. А какъв по-хубав начин да запазиш този спомен, ако не във формата на сладко обръщение към любимия човек.

Предлагаме ти още една възможност да получиш нежни думи от половинката си, като се включиш в играта ни „Любовни обръщения“ по случай празника на Св. Валентин и спечелиш награда за него или нея.

 

Как?

Може да вземеш участие в играта, като коментираш под пост публикуван във Facebook страницата на Credissimo на 09.02.2021 г. от 10:30 часа и споделиш галеното име на половинката си.

 

Какво мога спечеля?

Всеки участник може да спечели:

 • Ваучер на стойност 100,00 лв. осигурен от giftcometrue.com/;
 • Ваучер на стойност 50,00 лв. осигурен от giftcometrue.com/;
 • 10 подаръчни пакета включващи текстилна торбичка, слънчеви очила и преносима Bluetooth колонка.

 

Кога?

Играта стартира на 09.02.2021 г. в 10:30 ч. и ще продължи до 23:59 ч. на 14.02.2021 г. и ще се проведе съгласно Общите условия на Играта, публикувани в официалния сайт на Credissimo.

Победителите ще бъдат обявени на 15.02.2021 г., в 13:00 часа тук и на https://www.facebook.com/credissimo.bg.

 

Победители:

 • Ваучер на стойност 100,00 лв. осигурен от giftcometrue.com:
  Gospodin Gunchev
 • Ваучер на стойност 50,00 лв. осигурен от giftcometrue.com:
  Iva Krasi Tsvetkovi

 

 • Подаръчни пакета включващи текстилна торбичка, слънчеви очила и преносима Bluetooth колонка:
  Александър Николов
  Iva Marcheva
  Eli Galabova
  Ивайло Игнатов
  Ivanka Toshkova
  Gabby Ivanova
  Galya Dumanova
  Lana Stefani
  Borislava Grigorova
  Т. Димитрова

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Любовни обръщения“, организирана от „КРЕДИСИМО” ЕАД

 

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на играта „Любовни обръщения“, наричана по-долу за краткост „Играта“;

2. Играта стартира в 10:30 ч. на 09.02.2021 г., и продължава до 23:59 ч. на 14.02.2021 г.;

3. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“). Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

„КРЕДИСИМО“ ЕАД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителния директор Сокол Янков, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

 

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.

Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo.bg („Facebook страницата на Организатора“);
Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

 

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява 12 (дванадесет) награди на обща стойност 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева), (всяка по отделно наричана за краткост „Награда“, а всички заедно „Наградите“), а именно:

1.1. Ваучер на стойност 100,00 лв. (сто лева) осигурен от https://giftcometrue.com/;

1.2. Ваучер на стойност 50,00 лв. (петдесет лева) осигурен от https://giftcometrue.com/;

1.3. 10 подаръчни пакета включващи текстилна торбичка, слънчеви очила и преносима Bluetooth колонка, всеки на стойност 13,00 лв. (тринадесет лева).

2. На 15.02.2021 г., в 13:00 часа ще бъде изтеглен по 1 (един) победител за всяка от 12 бр, Награди, като за всяка Награда ще бъде теглена томбола между коментиралите поста.

3. Ваучерите осигурени от https://giftcometrue.com/ се използват чрез платформата на https://giftcometrue.com/ в срок от 1 година от датата на стартиране на играта.

 

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

3. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следните действия:

3.1. Да коментира своя отговор на поста „Спечели с Credissimo! Включи се в играта като споделиш в коментар галеното име на половинката си. Най-често то е свързано с общо преживяване, което ви е оставило спомен. Спомняш ли си този момент? Сподели ни!“ публикуван на Facebook страницата на Организатора.

3.2. Всеки Участник има право да се регистрира за участие, като изпрати своя отговор само веднъж в коментар, като по този начин се включва в томбола Наградата.

4. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което има регистрация и профил в мрежата на Facebook и е приело настоящите ОУ.

4.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Facebook („Facebook профил“).

4.2. Участникът, който изпълни условията по т.VI.3 и отговаря на изискванията на т. VI.4, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда, освен ако не попада в ограниченията по т. VI.5.3 и т.VI.5.4

4.3. Участието в Играта и предоставянето на Награда от Организатора на победителите не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3.1 само с един Facebook профил в Играта.

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и/или опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.

5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1. 12 бр. (дванадесет броя) победителя ще бъдат изтеглени и обявени на 15.02.2021 г., в 13:00 часа във Facebook страницата на Организатора.

6.2. Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница https://commentpicker.com/

6.3. Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената на печелившите Участници. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент в деня по т.VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

7. Получаване на Наградата:

7.1. За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 2 (два) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден имейл aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

7.2. Печелившият Участник ще получи наградата си по куриер на посочения от него по реда на т. VI.7.1. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.3. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.1. на Организатора, в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.5. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата по реда на т. VI.7.2.1, не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.

7.6. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.7. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.8. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С приемането на тези ОУ и участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят Наградата, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право да изменя и/или допълва настоящите ОУ едностранно по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора.

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът събира и обработва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ за целите на провеждането на Играта. Информация за контакт при Организатора, относно личните данни:

 

Кредисимо ЕАД

гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 146 (Сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“;

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Пламен Сашев Славов

 

7. Наградата се предава на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

8. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

9. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта.

10. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1. или т.VII.11. от тези ОУ няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

11. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

12. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

13. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook. Тъй като Играта не се организира от Facebook, никакви правни претенции не могат да бъдат предявени към Facebook. Получателят на информацията, предоставена от Участниците, е Кредисимо, а не Facebook.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора на 09.02.2021 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.Обратно към всички

Прочети още