Включи се в играта ни „Изненадай любимия човек“ за 14-ти февруари и спечели вълшебно изживяване за празника

Включи се в играта ни „Изненадай любимия човек“ за 14-ти февруари и спечели вълшебно изживяване за празника

Сподели ни как би искал да изненадаш любимия си човек за 14-ти февруари, като се включиш в новата ни Facebook игра!

Избери твоята изненада и можеш да си един от късметлиите, на които ще подарим вълшебно изживяване с любимия човек!

И не забравяй, че любовта има силата да сбъдва желания!

Как?

Вземи участие в играта, като избереш един от четирите възможни отговора на въпроса: „С коя от тези изненади би искал да зарадваш любимия си човек за 14-ти февруари?“, който ще бъде публикуван на Facebook страницата на играта на 07.02.2019 г.

Какво ще спечеля?

Всеки участник може да спечели изненадата, за която е гласувал на страницата: 

1 вечеря за двама в изискан ресторант в гр. София на 14.02.2019 г.;

1 СПА уикенд за двама, с включена винена дегустация;

1 дизайнерски букет от рози;

1 каса бира и 5 броя ваучери за кино в кина от веригата Cinema City на територията на Република България.

Кога?

Играта стартира на 07.02.2019 г. в 14:00 ч. и ще продължи до 23:59 ч. на 11.02.2019 г.  и ще се проведе съгласно Общите условия на Играта, публикувани в официалната страница на Кредисимо във Facebook.

Ето имената на късметлиите, които печелят от томболата ни за Св. Валентин!

  • Мила Георгиева печели награда ваучер за романтична вечеря за двама 
  • Михаил Йорданов печели награда СПА уикенд за двама 
  • Вили Ангелова печели награда дизайнерски букет от рози
  • Марина Георгиева печели награда каса бира (10бр.) и 5 ваучера за кино

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Изненадай любимия човек”, организирана от „КРЕДИСИМО” ЕАД

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Периодът на играта „Изненадай любимия човек” („Играта“) е от 14:00 ч. на 07.02.2019 г., до 23:59 ч. на 11.02.2019 г. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“).

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„КРЕДИСИМО“ ЕАД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДА

1. Организаторът осигурява 4 (четири) награди на обща стойност 838.50 (осемстотин тридесет и осем и петдесет) лв. (всяка по отделно нариачана за краткост „Награда“, а всички заедно„Наградите“), а именно:

1.1. 1 /един/ ваучер за романтична вечеря за двама на 14.02.2019 г. в ресторант “The View”, гр. София, включваща подбрано меню и напитки на стойност 256.00 (двеста петдесет и шест) лв.;

1.2. 1 /един/ СПА уикенд за двама в комплекс за винен и спа туризъм Старосел 5*, включващ ваучер за 2 нощувки в мезонет в апарт хотел „Старосел“, винен тур, ползване на джакузи с минерална вода, парна баня, сауна, минерални басейни, релакс зона, безплатен паркинг и интернет, туристическа застраховка, курортна такса и 9% ДДС, на стойност 360.00 (триста и шестдесет ) лв. Ваучерът е с валидност 1 (една) година от датата на издаването и може да бъде използван с предварителна резервация според заетостта на хотела;

1.3. 1 дизайнерски букет от рози от бутик RoseDéco на стойност 100.00 (сто) лв.;

1.4. 1 каса бира на стойност 50.00 (петдесет) лв. и 5 броя ваучери за кино на стойност 72,50 (седемдесет и два лева и петдесет стотинки) лв., всеки от които е валиден за един човек за посещение на една прожекция на 2D, 3D, IMAX 2D и IMAX 3D филми, както и за премиерни прожекции. Ваучерът не е валиден за 4Dx, както и за предпремиерни прожекции. Важи за прожекции в кина от веригата Cinema City на територията на Република България. Ваучерите могат да бъдат използвани до 19.05.2019 г. Срещу представяне на ваучерите на касата на киното, победителят по т. III.1 от тези ОУ получава по 1 (един) брой безплатен билет за всеки ваучер за избран от него филм, в посочени от него ден и час.

2. На 12.02.2019 г., в 10:00 часа ще бъде изтеглен по 1 (един) победител за всяка от четирите Награди, като за всяка Награда ще бъде теглена томбола между гласувалите за конкретната Награда.

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo.bg („Facebook страницата на Организатора“).

Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

3. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следното действие:

3.1. Да регистрира своя отговор на въпроса „С коя от тези изненади би искал да зарадваш любимия си човек за 14-ти февруари?“, публикуван на Facebook страницата на Организатора, като избере един от четирите възможни отговора, попълни данните си за контакт във формата под въпроса, съдържаща следните полета: име и фамилия, имейл адрес, телефон и натисне бутона Изпрати.

3.2. Всеки Участник има право да се регистрира за участие, като изпрати своя отговор само веднъж, като по този начин се включва в томбола за избраната награда.

4. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което има регистрация и профил в мрежата на Facebook и е приело настоящите ОУ.

4.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Facebook („Facebook профил“).

4.2. Участникът, който изпълни условията по т.VI.3 и отговаря на изискванията на т. VI.4, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда.

4.3. Участието в Играта и предоставянето на Награда от Организатора на победителите не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3.1 само с един Facebook профил в Играта.

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и/или опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.

5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът  самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1. 4 (четирима) победителя ще бъдат изтеглени и обявени на 12.02.2019 г., в 10:00 часа във Facebook страницата на Организатора.

6.2. Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

6.3. Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената на печелившите Участници.Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент в деня по т.VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

7. Получаване на Наградата:

7.1. За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 2 (два) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден имейл aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

7.2. Печелившият Участник ще получи наградата си по куриер на посочения от него по реда на т. VI.7.1. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.3. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.1. на Организатора, в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.5. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата по реда на т. VI.7.2.1, не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.

7.6. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.7. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.8. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С приемането на тези ОУ и участието си в Играта, Участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят Наградата, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право да изменя и/или допълва настоящите ОУ едностранно по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора.

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това

6. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът събира и обработва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ за целите на провеждането на Играта. Информация за контакт при Организатора, относно личните данни:

Кредисимо ЕАД

гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 146, Бизнес център „България“, сграда А, ет. 4;

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Пламен Славов, dpo@credissimo.bg.

7. Наградата се предава на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

8. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

9. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта.

10. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1. или т.VII.11. от тези ОУ няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

11. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

12. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора на 07.02.2019 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Обратно към всички

Прочети още