Празнуваме месеца на любовта и виното с GIVEAWAY в Instagram.

Празнуваме месеца на любовта и виното с GIVEAWAY в Instagram.

Февруари ни носи магически моменти, вдъхновени от топлината на любовта и аромата на изисканото вино. Ние от Credissimo с радост обявяваме вълнуващ GIVEAWAY. 

Представете си как вие, с бутилка Whispering Angel Magnum в ръка, сте в центъра на вниманието, отваряйки най-популярното розово вино в света, което е завладяло сърцата на винените критици.

Това не е просто вино, това е история за успех, разпространена в над 100 страни и символ на винената култура!

Нашата Instagram томбола ви дава шанса да станете част от тази история. Участвайте! Вие бихте могли да бъдете 1 от 30-те късметлии, които ще усетят магията на Whispering Angel - въплъщението на провансалското розе и стандартът за елегантност във винената индустрия!

 

ПЕЧЕЛИВШИ В ИГРАТА


@joie.de.vivre._


Maia Georgieva
@maia_g


Evelina Stoyanova Georgieva
@evetosg


Тинка Митева М.
@tinkamitevam


Милена Атанасова
@atanasova3060


Petq Angelova
@petq.angelova.16


Rajna Nikolova
@rajnanikolova


Цанка-Христина Златкова
@tsankazlatkova


Derm Dermendjieva
@dermdermendjieva


Християна Карабобева
@xristiqnakarabobeva


Росица Митева-Андонова :bouquet::woman-girl:
@m.a.rosica


Косара Филипова
@kosara_filipova


baba ti ginka
@baba.ginka


Mimi D. Ivanova
@mdecheva

 

@kirilov.veselin.56


Simona Ivaylova
@simonaivaylova


rosica_d912
@rosica_d912


Теди Иванова
@teodoraivanova59


Десислава Маламова
@dessy.stanoeva


Vesela Vutova
@veselavutova


Georgi Mitkovski
@georgimitkovski


Denitsa Bilyarova
@denitsa_bilyarova


Sofia Kasimova
@natural.care.by.sofia


Стела Л.
@stel_mm


IavorS
@iavor06


Milena Bayatova
@milenabayatova

 

@73bibishkov


Ailin_Mehmed
@ailin_mehmed09


Evdokiya Nikolkova
@evdokiya_nikolkova


Violeta Dimitrova
@violeta7144


Честито на победителите! С тях ще се свържем персонално за уточняване на детайлите по получаване на наградите!

 

Благодарим за участието на всички!

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

"Море навреме"

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда в Instagram Профила на Credissimo, върху който профил Кредисимо ЕАД упражнява контрол, като може свободно да публикува дигитално съдържание чрез него, както и в Instagram Профила на https://bnkwines.bg/, върху който профил Б.Н.К. ООД упражнява контрол, като може свободно да публикува дигитално съдържание чрез него.

При настоящата игра:

  • Стори“ е дигитално съдържание, което чрез социалните платформи като Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за ограничен период от време.
  • Пост“ е дигитално съдържание, което чрез социалната платформа Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за неограничен период от време.
  • Платформа“ е от следната общодостъпна чрез сайт или мобилно приложение възможности за достъп до дигитално съдържание – Instagram;
  • Профил“ е общоприет стандарт за идентификация на участник, достъпващ или разпространяващ дигитално съдържание в платформа
  • Giveaway“ е онлайн състезание, коeто може да бъде проведено чрез социална мрежа (в т.ч. чрез Instagram), при което предмет или услуга се предоставя безплатно в замяна на социална дейност като коментар или споделяне.

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в играта е от 00:00 ч. на 07.02.2024 г. до 23:59 ч. на 13.02.2024 г.

 

3. Организатор:

3.1. КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор 1“ или „Credissimo” и

3.2.Б.Н.К. ООД, ЕИК 030212518, със седалище и адрес на управление в гр. София 1528, р-н Искър, бул. Искърско Шосе 7, по-долу за краткост „Организатор 2

 

4. Участници:

4.1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес в Република България, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези Общи условия, достъпни на адрес https://credissimo.bg, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:

4.1.1. в периода на играта посети Instagram Профила на Credissimo или Instagram Профила на https://bnkwines.bg/.

4.1.2. приеме настоящите Общи условия, като се регистрира за участие в играта, както следва:

4.1.2.1. Последва както Instagram Профила на Credissimo, така и Instagram Профила на https://bnkwines.bg/.

4.1.2.2. Сложи коментар на Поста с играта, публикуван от Instagram Профила на Credissimo като „тагне“ с негово/нейно приятел/приятелка;

4.2. Не може да бъде Участник в играта лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за който и да е от Организаторите, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Всеки от Организаторите може да преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Всеки от Организаторите самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

5. Механизъм на участие:

5.1. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от Общите условия и се регистрират за участие в играта по реда на т. 4, участват в играта.

5.2. Всеки Участник може да спечели само една награда, ако е изтеглен повече от веднъж.

5.3. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в играта е безплатно.

 

6. Награди и определяне на победителите:

6.1. Описание: Общо награди за целия Период на провеждане на играта: 30 (тридесет) бутилки вино розе Whispering Angel Magnum - 1.5 литра.

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват от Credissimo и ще бъдат раздадени от Credissimo;

6.3. Участниците в играта, които печелят награда, се определят на 14.02.2024 г. чрез електронно теглене чрез Comment Picker (https://commentpicker.com/business-instagram.php) , в което теглене участват всички участници по реда на т. 4, независимо дали са участвали в играта през Профила на Credissimo в Instagram или Instagram Профила на https://bnkwines.bg/.

6.4. Тегленето се извършва в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора Credissimo, която удостоверява резултатите. Изтеглянето на победителите ще бъде обявено от Организаторите на Профила на Credissimo в Instagram, а имената им ще бъдат публикувани на сайта на организатора Credissimo.bg.

6.5. След определяне на 1 (един) печеливш Участник Организаторът може да изтегли по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Общи условия. В случай, че и с резервните изтеглени печеливши Участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени

 

7. Получаване на наградите:

7.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от Организатора Credissimo, които осъществяват контакт с печелившите участници чрез лично съобщение.

7.2. За да получи своята награда, съответният печеливш Участник следва да удостовери пред Организатора Credissimo, че е на възраст над 18 години.

7.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

7.4. Крайният срок за раздаване на наградите е 14.04.2024 г.

7.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени или получени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

8. Лични данни:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от Организатора Credissimo, които осъществяват контакт с печелившите участници чрез лично съобщение.

8.2. За да получи своята награда, съответният печеливш Участник следва да удостовери пред Организатора Credissimo, че е на възраст над 18 години.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за раздаване на наградите е 14.04.2024 г.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени или получени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Права и отговорности:

9.1. Организаторите не отговарят: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

9.2. Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на Участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Никой от Организаторите не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в играта.

9.3. Всеки от Организаторите има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Общи условия, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на съответния Организатор не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

9.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Instagram Профилите на Credissimo и https://bnkwines.bg/, където се провежда играта. При всякакви злоупотреби всеки от Организаторите има право да дисквалифицира Участник, като в този случай Организаторите не са длъжни да мотивират или обясняват дисквалификацията.

9.5. Организаторите не са задължени да водят кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

9.6. Организаторите не носят отговорност и не дължат обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

9.7. Участието на всеки Участник а e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

9.8. Всеки потенциален спор между който и да е от Организаторите и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са публикувани на 17.07.2023 г., като Общите условия и техните изменения влизат в сила от момента на обявяването им на сайта, във Facebook страницата, Instagram Профила и в мобилното приложение на Организатора.

 

Настоящите Общи условия са публикувани на 06.02.2024 г., като Общите условия и техните изменения влизат в сила от момента на обявяването им на сайта, в Instagram Профила и в мобилното приложение на Организаторите Credissimo и Б.Н.К. ООД.

 Обратно към всички

Прочети още