Важни въпроси за потребителското кредитиране

Важни въпроси за потребителското кредитиране

Какво трябва да знаем за този вид заеми?

Потребителски кредити са всички видове заеми, които се отпускат на физически лица за покриване на текущи нужди – покупка на стоки и услуги. Потребителските кредити могат да бъдат различни по вид и размер, но същественото при тях е, че кредитополучателят не прави имуществен залог – както е при ипотечния кредит. Заетата сума обикновено се изплаща на вноски за определен период от време. Всяка банка или небанкова финансова институция има различни условия за отпускане на кредит. Въпреки това е добре да познаваме основните права и задължения, които бихме имали като кредитополучател.
 

Какво представлява договорът за потребителски кредит?

Права и задължения на кредитополучателя

Договорът за потребителски кредит се сключва между кредитора (в повечето случаи юридическо лице) и кредитополучателя (физическо лице). В документа са описани условията за предоставяне на заема, начина на изплащане, както и правата и задълженията на двете страни. Той е задължително в писмена форма (никога не се „договаряйте“ устно), като се подписва в два екземпляра и единият задължително остава у потребителя. По закон кредиторът е длъжен да ви предостави всичката информация, която ви е необходима преди да подпишете договора, за да можете да вземете информирано решение. Добре е преди да пристъпите към действие да се информирате както за предложенията на конкретния кредитор, така и от наличните на пазара.

Това включва най-общо условията по кредита, като неговата цена (лихви и такси) и срок на погасяване, както и общият му размер.

Важно е да знаете, че условията по изплащане са задължителни и трябва да плащате вноските си в срок. В противен случай и в зависимост от забавянето и неплащането може да подлежите на различни видове санкции. Затова преди да пристъпите към подписване на договор за потребителски кредит преценете добре финансовите си възможности за неговото обслужване. Вижте и Закон за потребителския кредит, публикуван и на сайта на БНБ.

 

Какво са ГЛП и ГПР и защо е важно да им обърнем внимание?

Годишен лихвен процент (ГПЛ) е лихвата, която потребителят заплаща за използване на кредита за срок от една година. Годишният процент на разходите (ГПР) от своя страна включва както лихвата, така също таксите и комисионните, косвени разходи, застраховки и други разходи, пряко свързани с отпускането и обслужването на кредита, които кредитополучателя трябва да заплати. ГПР представлява реалната цена на потребителския заем и е изразен като годишен процент от общия размер на кредита. Тази информация трябва да е налична в договора ви за потребителски кредит. При избор на продукт освен обявената лихва е добре да обърнете внимание и на ГПР и реалното оскъпяване на кредита.

 

Допълнителни такси и комисионни

Въпреки че ГПР е най-изразителния показател за парите, които трябва да платите на финансовата институция, има разходи, които не се включват в него. Те се определят от конкретния кредитодател, не са задължителни, нито имат фиксиран размер.

Такива са таксите за просрочие: когато не обслужвате кредита си редовно може да ви бъдат начислени наказателни суми.

Такси за допълнителни услуги, които могат да бъдат различни според компанията или банката: за бързо разглеждане на документите, за домашно посещение на кредитен консултант, за неспазване на условие в срок, промени по договора и пр.

 

Погасяване на кредита. Права и задължения

Погасителният план указва дължимите вноски и сроковете за извършването на плащанията. Важно е да спазвате тези срокове, за да не влизате в просрочие и последиците от него. За целта съобразете падежа на кредита с възможностите си, например датата на получаване на работна заплата. Ако установите, че по някаква причина погасителният план не е удобен за вас, може да поискате от кредитора да ви предостави условия за предоговаряне на кредита.

 

Възможно ли е предсрочно погасяване и/или отказ от него? За какво трябва да внимаваме?

По закон имате право:

  • Да се откажете от договора до 14 дни след сключването му, като не сте длъжни да посочвате причина за това и не дължите неустойки. В този случай е важно да знаете, че трябва да уведомите кредитора преди изтичането на този срок и да можете да го докажете. В този случай трябва да върнете главницата (получената сума) в 30 дневен срок заедно с лихвата за периода от усвояването на кредита до изплащането на главницата към кредитора.
  • Да погасите изцяло или частично сумата по кредита. За целта трябва да уведомите банката или кредитната институция, която да ви съобщи преизчислената сума за предсрочно погасяване.

 

Какво се случва при забавяне на погасителна вноска?

При забавяне на погасителна вноска започва да тече наказателна лихва от датата на падежа на последната неплатена вноска. Заедно с това просрочието ви се отразява в историята ви на кредитополучател в Централен кредитен регистър, което може да се отрази неблагоприятно на кредитния ви рейтинг при кандидатстване за други кредити.

 

Какво се случва ако спра да плащам?

При спиране на плащанията по кредита това се смята за неспазване на договора, което пък е законово нарушение и носи със себе си съответните последствия. Първоначално ще получите уведомление и покана да платите задълженията си. Ако това не се случи, може да се стигне до изискване на цялата сума, включително с дължимите такси и лихви. Ако се наложи, е възможно кредиторът да прибегне до събиране на задълженията си по съдебен път. Принудителното изпълнение може да има неприятни аспекти като запор на заплатата или върху движимо и недвижимо имущество. При всички положения не е препоръчително да стигате до някоя от тези фази, така че при затруднения с изплащане на кредита е препоръчително да се свържете с банката или кредитната институция, за да договорите по-благоприятни варианти.

Важен съвет! Преценете сами дали сте в състояние да плащате в срок вноските си по заема.

 

Как да се предпазим от финансови измами?

Финансовият сектор се намира под строга регулация и контрол, но въпреки това има и случаи на злоупотреби и финансови измами. За да се предпазите от такива на първо място:

  • Никога не се доверявайте на физически лица, които ви предлагат да вземете заем директно от тях, а не от финансова институция.
  • Винаги търсете лицензирана финансова институция и проверявайте нейната регистрация.
  • Избирайте утвърдени фирми и банки. Не вярвайте на съмнителни обяви и листовки, особено ако предлагат нереално „изгодни“ условия.
  • Четете внимателно общите условия и договора. Обръщайте внимание на клаузи за скрити такси и комисионни и се запознайте добре с тях преди да подпишете.
  • Пазете личните си документи и ги предоставяйте само на компании, които са регистриран оператор на лични данни. Същото важи и при отношение с близки хора – не им позволявайте да теглят кредит с вашите данни или вие самите да вземете такъв, за да го предоставите на трето лице. Вие носите отговорност за изплащане на сумата.

При нужда от пари винаги можеш да се възползваш от кредитните предложения на Credissimo, като например 'Credissimo плюс', който е до 2 500 лв и е на равни месечни вноскиОбратно към всички

Прочети още