Вземи кредит на вноски до 6 000 лв. и може да спечелиш смарт телевизор или последен модел смартфон

Вземи кредит на вноски до 6 000 лв. и може да спечелиш смарт телевизор или последен модел смартфон

Вземи кредит на вноски до 6 000 лв. и може да спечелиш смарт телевизор или последен модел смартфон

 

Томболата се провежда през периода 20.06.2024 г. - 09.07.2024 г. В нея участват автоматично всички клиенти, които подадат заявление за кредит Credissimo Плюс и усвоят кредита в периода на томболата и нямат текущ активен кредит към Кредисимо ЕАД към момента.  


Всяка седмица ще теглим двама печеливши участника, които ще получат един смартфон Iphone 15 или един смарт телевизор Sony bravia LED 55x75WL. Победителите ще бъдат изтеглени на 27.06.2024 г., 04.07.2024 г. и 10.7.2024 г.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

„ЕВРО 2024”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на игра „ЕВРО 2024”, наричана по-долу за краткост „Томболата“ или “Играта”.

2. Играта стартира на 20.06.2024 г. от 00:00 часа, продължава до 23:59 часа на 09.07.2024 г. и е разделена на 3 периода („Период“), както следва:

2.1. Период 1 - от 00:00 ч. на 20.06.2024 г. до 23:59 ч. на 26.06.2024 г.;

2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 27.06.2024 г. до 23:59 ч. на 03.07.2024 г.;

2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 04.07.2024 г. до 23:59 ч. на 09.07.2024 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и се публикуват за целия период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“).

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор“.

 

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайта на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“.

 

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо 6 броя предметни награди („Наградите“), а именно: 3 броя Iphone 15 и 3 броя смарт телевизор Sony bravia LED 55x75WL.

2. Организаторът обявява на Сайтa, на своята Фейсбук и Инстаграм страници, както и в мобилното си приложение вида на Наградите.

 

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.

2. За участие в Томболата Участниците следва да извършат следните действия:

2.1. Участието в Томболата за Наградите изисква Участникът в Периода на Томболата да подаде заявление за отпускане на кредит Credissimo Плюс до Организатора съгласно Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia.

2.2. Участникът към момента на подаване на заявлението за кредит Credissimo Плюс до Организатора в периода на Томболата, не трябва да има друг активен кредит, изтеглен от Организатора. 

2.3. Всеки Участник, който изпълни условията по раздел VI т.2.1 и VI т.2.2 и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 5 от ОУ, участва автоматично в Томболата за спечелване на Награда.

3. Всеки Участник участва в Томболата за всеки заявен от него кредит Credissimo Плюс през Периода на Томболата, но има право да получи само една Награда независимо от броя кредити по време на срока на Томболата.

4. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Играта; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук или Инстаграм страниците, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Ограничения за участие:

5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградите.

5.2. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1 Победителите се определят /изтеглят/ на случаен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

6.2. Печелившите в Томболата се определят и обявяват, както следва:

6.2.1. На 27.06.2024 г. двама Участника с усвоен кредит в Период 1 ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш за една непарична Награда - смартфон 1 брой или смарт телевизор 1 брой.

6.2.2. На 04.07.2024 г.  двама Участника с усвоен кредит в Период 2 ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш за една непарична Награда - смартфон 1 брой или смарт телевизор 1 брой.

6.2.3. На 10.07.2024 г. двама Участника с усвоен кредит в Период 3 ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш за една непарична Награда - смартфон 1 брой или смарт телевизор 1 брой.

6.3. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.

6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7. Получаване на Наградата:

7.1. Всеки печеливш Участник ще я получи по куриер, изпратена за сметка на Организатора.

7.2. В случай че печеливш Участник не заяви желание и ред, по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответния период.

7.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен електронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.4. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му, различни от разхода за куриерската фирма за изпращане на непарична Награда.

7.5. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7.6. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора или куриер, като връчването на Наградата може да бъде публично събитие.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Организаторът може по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство.

5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора.

6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук или Инстаграм страницата и в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.

8. При прекратяване на Томболата по реда на раздел VII. т. 1 или раздел VII. т. 7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд.

10. С участието си в Играта Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта и в мобилното приложение на Организатора на 20.06.2024 г.

Победители в първия период на томболата са:

Е. Ерджан - печели смарт телевизор Sony bravia LED 55x75WL

П. Йорданов - печели смартфон Iphone 15

Победители във втория период на томболата са:

Е. Терзиев - печели смарт телевизор Sony bravia LED 55x75WL

Б. Тенева - печели смартфон Iphone 15

Победителите в третия период на томболата са:

Н. Симеонов - печели смарт телевизор Sony bravia LED 55x75WL

Н. Иванов - печели смартфон Iphone 15

 

 Обратно към всички

Прочети още