ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „КРЕДИТ ПЛЮС С ВНОСКИ ПОДАРЪК”

 

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", представлявано от изпълнителния директор Сокол Янков, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на промоцията „КРЕДИТ ПЛЮС С ВНОСКИ ПОДАРЪК”, наричана по-долу за краткост „Промоцията“ и са достъпни на официалния сайт на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“) и мобилното приложение на Организатора.
 2. Промоцията важи единствено за кредитен продукт Credissimo Плюс, с избран период на погасяване от 9 до 24 месеца /“Кредитът“/.
 3. Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България. Промоцията се реализира в Сайтa и в мобилното приложение на Организатора.
 4. Промоцията е валидна от 15.06.2022 г. до 15.07.2022 г., включително.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 1. В Промоцията има право да участва всяко едно дееспособно физическо лице, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“. Провеждането на Промоцията се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.
 2. Право на участие в Промоцията има всяко физическо лице, което в периода на Промоцията:
  1. Не е сключвало договор за кредит с Организатора (нов клиент);
  2. Има сключвани договори за кредит с Организатора, като последният кредит е погасен с просрочие максимум до 60 дни, както и няма активен кредит с Организатора.
 3. Наградата в Промоцията представлява отстъпка, равняваща се на една или няколко вноски по Кредита (“безплатна вноска“), в зависимост от периода му. Отстъпката сe разпределя автоматично по вноските на Кредита и ще се приспада от последните вноски, както следва:
  1. за период от 9 до 14 месеца - 1 безплатна вноска;
  2. за период от 15 до 17 месеца – 2 безплатни вноски;
  3. за период от 18 до 21 месеца - 3 безплатни вноски;
  4. за период от 22 месеца - 4 безплатни вноски;
  5. за период от 23 месеца - 5 безплатни вноски;
  6. за период от 24 месеца - 6 безплатни вноски.
 4. Отстъпката по Промоцията не е валидна и няма да се прилага, ако:
  1. Участникът допусне просрочия по Кредита над 30 дни; и/или
  2. Участникът погаси предсрочно Кредита.

  В тези случаи съответният Участник губи правото си на отстъпка по Промоцията и няма право на каквато и да е друга компенсация. Тези Участници, ще дължат връщане на Кредита по стандартните правила и условия съгласно договора за Кредит и приложения към него.

 5. Не може да бъде Участник в Промоцията лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Промоцията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
 6. Промоцията не може да се комбинира с промокод, получен от Организатора. В случай че Участник въведе промокод при заявяване на Кредит, той автоматично губи право за участие в тази Промоция.

ІV. ДРУГИ

 1. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, действащото законодателство и Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://credissimo.bg/pdata.
 2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация във връзка с Промоцията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на Сайта, в случай че не са по вина на Организатора.
 3. Замяна на отстъпката по настоящата Промоция срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и Участниците нямат право да искат каквато и да е замяна.
 4. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Промоцията и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време, като за целта е длъжен да публикува промяната в настоящите ОУ най-малко 2 (два) дни преди да са влезли в сила на Сайта. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Промоцията, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият наруши настоящите ОУ, договора за кредит с Организатора, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора или други приложими правила или законови разпоредби.
 5. Всеки потенциален спор между Организатора и Участник ще се решава извънсъдебно, в дух на добра воля и по взаимно съгласие или от компетентния български съд. Всеки Участник има право да отправи писмено жалба до Организатора на хартиен или друг траен носител на посочените данни за контакт на Сайта- https://credissimo.bg/contacts, както и до Комисията за защита на потребителите в град София, пл. "Врабча № 1, ет. 3, 4 и 5, както и на www.kzp.bg.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на Кредисимо ЕАД от 13.06.2022 г. и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта и в мобилното приложение на Организатора на 15.06.2022 г.