Общи Условия за Лоялна Програма на КРЕДИСИМО ЕАД и АЙ ТРЪСТ ЕООД

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия, наричани за краткост „ОУ“, регламентират правилата за провеждане на лоялна програма за Кредитополучатели на КРЕДИСИМО ЕАД и за Кредитополучатели, ползващи услугите на АЙ ТРЪСТ ЕООД, в случай на избран такъв вид Обезпечение, наричана „Програмата“.

2. (Допълнена, в сила от 24.06.2020 г.) Организатори на Програмата са КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, e-mail: contacts@credissimo.bg, наричано по-долу „КРЕДИСИМО“ и АЙ ТРЪСТ ЕООД, ЕИК 203508899, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, e-mail: contacts@itrust.bg, наричано по-долу АЙ ТРЪСТ.

3. Програмата стартира на 11.02.2020 г. и е безсрочна.

4. Тези ОУ са на разположение на интересуващите се лица на Сайта на КРЕДИСИМО, на адрес: https://credissimo.bg/loyalna-programa-obshti-uslovia и на сайта на АЙ ТРЪСТ, на адрес: https://itrust.bg/frontend/file/loyalna-programa-obshti-uslovia.pdf.

5. Програмата се провежда и организира за територията на Република България.

6. За целите на тези ОУ, всички срокове се изчисляват като една календарна година се равнява на 360 дни.

II. ДЕФИНИЦИИ

1. Навсякъде в тези ОУ, изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение:

§1. Програмата - е лоялна програма на КРЕДИСИМО и АЙ ТРЪСТ, регламентирана съгласно настоящите ОУ, чрез която Кредитополучателите натрупват Точки, които им дават правото на преференциални условия от оскъпяването при бъдещи Договори за кредит по Кредитни продукти на КРЕДИСИМО и на преференциални условия от оскъпяването при бъдещи Договори за предоставяне на поръчителство, предоставено от АЙ ТРЪСТ, в случай че Кредитополучател избере такъв вид Обезпечение.

§2. Кредитополучател - ще означава всеки дееспособен гражданин на Република България, който е сключил с КРЕДИСИМО Договор за Кредит и е усвоил Кредит от КРЕДИСИМО, съответно, сключил Договор за предоставяне на поръчителство с АЙ ТРЪСТ при избран такъв вид Обезпечение.

§3. Договор за Кредит - ще означава сключеният между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя Договор за Кредит, при условията на който Кредитополучателят е усвоил Кредит.

§4. Кредит - ще означава всяка заявена от Кредитополучателя и предоставена от КРЕДИСИМО в заем сума въз основа на приложимите Общи условия за предоставяне на кредит на КРЕДИСИМО и Договор за Кредит, сключен между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по Главницата, включително дължимите Лихви, разноски и др. плащания съгласно условията на Договор за Кредит и приложимите Общи условия за предоставяне на кредит на КРЕДИСИМО.

§5. Кредитен продукт - ще означава установените от КРЕДИСИМО съвкупности и/или комбинации от различни Специфични условия, суми, срокове и други условия, установени на Сайта и в Общите условия за предоставяне на кредит на КРЕДИСИМО за всеки отделен Кредитен продукт, при които се отпускат Кредити на Кредитополучатели. КРЕДИСИМО може да променя периодично условията по даден Кредитен продукт, да включва или премахва като част от същия дадени специфични условия. Възможно е за даден Кредитен продукт да са алтернативно и/или кумулативно приложими различни специфични условия.

§6. Обезпечение - ще означава поръчителство, предоставено по силата на Договор за предоставяне на поръчителство по Кредита, сключен между Кредитополучателя и АЙ ТРЪСТ, след сключване на Договора за Кредит, което впоследствие е сключило с КРЕДИСИМО договор за поръчителство, по силата на който АЙ ТРЪСТ се задължава да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит.

§7. Погасителна вноска - ще означава сумата по Кредита, включваща дължимата част от Главницата, Лихва и разноските за определен период, която Кредитополучателят е задължен да плати на определения за това в Договора за Кредит падеж.

§8. Сайт - ще означава официалният сайт на КРЕДИСИМО: credissimo.bg.

§9. Точки - ще означават Точки, натрупани от Кредитополучателите при условията на настоящите ОУ.

§10. Профил - ще означава профил на Кредитополучател, създаден от КРЕДИСИМО, след подаване на заявление лично от Кредитополучателя до КРЕДИСИМО за получаване на Кредит, въз основа на предоставените от Кредитополучателя лични данни в заявлението, чрез който, след активацията му от Кредитополучателя, последният може след вход с потребителски име и парола, да получава актуална информация, да кандидатства за нови Кредити, да редактира и актуализира своите лични данни, предоставя актуална снимка на валидната си лична карта (лице и гръб), както и да получава актуална информация за броя натрупани Точки, да използва натрупани Точки съгласно условията на настоящите ОУ, да получава известия, награди и др.

§11. Средство за комуникация от разстояние - ще означава всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни.

§12. Вноска по Обезпечение - ще означава дължимото от Кредитополучател възнаграждение на АЙ ТРЪСТ, уговорено като размер, падеж и други условия в Договора за предоставяне на поръчителство, сключен между Кредитополучателя и АЙ ТРЪСТ, в случай на избран такъв вид Обезпечение.

§ 13. Договор за предоставяне на поръчителство - ще означава сключеният между Ай Тръст и Кредитополучателя Договор за предоставяне на поръчителство по Кредита, след сключване на Договора за Кредит, по силата на който АЙ ТРЪСТ се задължава да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит.

§14. Лихва - ще означава уговорената между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя възнаградителна лихва за ползването на Кредита.

§15. Период на револвиране - ще означава определен, фиксиран като продължителност времеви период, за който се отпуска даден Кредит, при изтичането на който Кредитополучателят следва да погаси Кредита. Всеки Период на револвиране ще е равен като продължителност на предходния, освен доколкото не е уговорено друго между страните. Броят на Периодите на револвиране е неограничен.

§16. Револвираща лихва - ще означава Лихва във фиксиран процент, дължима за определен Период на револвиране, която се начислява за всеки Период на револвиране върху предоставения/непогасен размер на главницата по Кредита.

§17. Гратисен период - ще означава определен период, изчислен от датата на усвояване на Кредита, през който Кредитополучателят може да върне получения Кредит, без да дължи Лихва. 

§18. Главница по Кредит - ще означава усвоената от Кредитополучателя сума по Договор за Кредит.

III. УЧАСТИЕ

1. Участието в Програмата е доброволно и достъпно за всеки Кредитополучател, който има Профил.

2. Кредитополучатели, които отговарят на условията, посочени в настоящите ОУ към датата по т. 3, Раздел I, придобиват автоматично право на участие в Програмата считано от тази дата.

3. (Допълнена, в сила от 24.06.2020 г.) Всеки Кредитополучател приема Програмата след нейното стартиране чрез нарочно волеизявление, че е запознат и приема настоящите ОУ при подаване на заявление за нов Кредит съгласно реда и начина в Общите условия за предоставяне на кредит на КРЕДИСИМО и условията на Раздел IV. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ по-долу, чрез нарочно волеизявление на обозначено за целта място в Профила, а именно „Лоялна програма“ или чрез електронно изявление чрез електронна поща/e-mail, съгласно условията на т. 2, Раздел IX и последващ успешен вход/логин в Профила.

4. Комуникацията с Кредитополучателите, участващи в Програмата се извършва чрез Средства за комуникация от разстояние и чрез техните Профили.

IV. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ

1. Натрупването на Точките не е обвързано с предоставянето на Обезпечение по Договор за Кредит. Всеки Кредитополучател приел настоящите ОУ натрупва Точки, както следва:

1.1. За всеки нов Кредит, заявен и усвоен след стартиране на Програмата и след приемане на тези ОУ;

1.2. Със заплащане на пълния размер на всяка Погасителна вноска по Договор за Кредит и Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо), извършено след стартиране на Програмата и след приемане на тези ОУ.

2. За заплащане на Погасителни вноски и Вноски по Обезпечение (в случай че е приложимо), извършено преди датата на стартиране на Програмата и участието на Кредитополучателя в нея, Точки не се натрупват.

3. При частично заплащане на размера на Погасителна вноска по Договор за Кредит и Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо), Точки не се натрупват.

4. Натрупването на Точки зависи от Кредитния продукт, избран от Кредитополучателя съгласно реда и условията, уговорени в тези ОУ.

5. Натрупване на Точки за Кредитополучатели, избрали Кредитен продукт Credissimo плюс:

Усвояване на нов Кредит Credissimo плюс

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 1000 (хиляда) лв.

-

3 (три) т.

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

-

5 (пет) т.

от 2001 (две хиляди и един) лв. до 3000 (три хиляди) лв.

-

8 (осем) т.

от 3001 (три хиляди и един) лв. до 4000 (четири хиляди) лв.

-

13 (тринадесет) т.

от 4001 (четири хиляди и един) лв. до 5000 (пет хиляди) лв.

-

21 (двадесет и една) т.

над 5001 (пет хиляди и един) лв.

-

34 (тридесет и четири) т.

 

При погасяване на всяка Погасителна вноска и Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо) чрез плащане преди падеж (т.е. без просрочие)

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 1000 (хиляда) лв.

0 (нула) дни

3 (три) т.*

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

0 (нула) дни

6 (шест) т.*

от 2001 (две хиляди и един) лв. до 3000 (три хиляди) лв.

0 (нула) дни

9 (девет) т.*

от 3001 (три хиляди и един) лв. до 4000 (четири хилади) лв.

0 (нула) дни

12 (дванадесет) т.*

от 4001 (четири хиляди и един) лв. до 5000 (пет хиляди) лв.

0 (нула) дни

15 (петнадесет) т.*

над 5001 (пет хиляди и един) лв.

0 (нула) дни

18 (осемнадесет) т.*

 

*Дължимите точки при плащане на вноска/и преди падежа, се начисляват при падежиране на съответната дата.

 

При погасяване на всяка Погасителна вноска и Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо) чрез плащане под 31 (тридесет и един) дни просрочие

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 1000 (хиляда) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

2 (две) т.

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

4 (четири) т.

от 2001 (две хиляди и един) лв. до 3000 (три хиляди) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

6 (шест) т.

от 3001 (три хиляди и един) лв. до 4000 (четири хиляди) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

8 (осем) т.

от 4001 (четири хиляди и един) лв. до 5000 (пет хиляди) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

10 (десет) т.

над 5001 (пет хиляди и един) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

12 (дванадесет) т.

 

При погасяване на всяка Погасителна вноска и Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо) чрез плащане над 31 (тридесет и един) дни просрочие, но под 91 (деветдесет и един) дни просрочие

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 1000 (хиляда) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

1 (една) т.

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

2 (две) т.

от 2001 (две хиляди и един) лв. до 3000 (три хиляди) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

3 (три) т.

от 3001 (три хиляди и един) лв. до 4000 (четири хиляди) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

4 (четири) т.

от 4001 (четири хиляди и един) лв. до 5000 (пет хиляди) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

5 (пет) т.

над 5001 (пет хиляди и един) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

6 (шест) т.

 

При погасяване на Кредит в пълния му размер заедно със закриване на цялостното задължение на Кредитополучателя, включително Главница, Лихва и Обезпечение (в случай че е приложимо) чрез плащане с просрочие под 60 (шестдесет) дни в момента на погасяване

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 1000 (хиляда) лв.

под 60 (шестдесет) дни

10 (десет) т.*

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

под 60 (шестдесет) дни

20 (двадесет) т.*

над 2001 (две хиляди и един) лв.

под 60 (шестдесет) дни

30 (тридесет) т.*

*В случай на предсрочно погасяване на Кредита, Точки се натрупват, като периодът, през който е ползван Кредита, разделен със срока на Кредита по Погасителния план, се умножи по броя Точки, давани при погасяване на Кредит по-горе.

 

При погасяване на Кредит в пълния му размер заедно със закриване на цялостното задължение на Кредитополучателя към Кредитодателя, включително Главница, Лихва и Обезпечение (в случай че е приложимо) чрез рефинансиране*

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 1000 (хиляда) лв.

до 30 (тридесет) дни

5 (пет) т.

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

до 30 (тридесет) дни

10 (десет) т.

над 2001 (две хиляди и един) лв.

до 30 (тридесет) дни

15 (петнадесет) т.

*Такава опция е възможна единствено, ако Кредитополучателят рефинансира при просрочие до 30 (тридесет) дни и спрямо новите условия, договорени между Кредитополучателя и Кредисимо.


6. Натрупване на Точки за Кредитополучатели избрали Кредитен продукт Credissimo до заплата:
 

Усвояване на нов Кредит Credissimo до заплата

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 200 (двеста) лв.

-

2 (две) т.

от 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

-

3 (три) т.

от 401 (четиристотин и един) лв. до 600 (шестотин) лв.

-

5 (пет) т.

от 601 (шестотин и един) лв. до 800 (осемстотин) лв.

-

7 (седем) т.

над 801 (осемстотин и един) лв.

-

9 (девет) т.

 

При погасяване на Кредита в пълния му размер заедно със закриване на цялостното задължение на Кредитополучателя, включително Главница, Лихва и Обезпечение (в случай че е приложимо) чрез плащане и без просрочие (преди или на падеж)

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 200 (двеста) лв.

0 (нула) дни

3 (три) т.

от 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

0 (нула) дни

7 (седем) т.

над 401 (четиристотин и един) лв.

0 (нула) дни

9 (девет) т.

 

При погасяване на Кредит в пълния му размер заедно със закриване на цялостното задължение на Кредитополучателя, включително Главница, Лихва и Обезпечение (в случай че е приложимо) чрез плащане с просрочие под 31 дни в момента на погасяване

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 200 (двеста) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

2 (две) т.

от 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

4 (четири) т.

над 401 (четиристотин и един) лв.

под 31 (тридесет и един) дни

6 (шест) т.

 

При погасяване на Кредит в пълния му размер заедно със закриване на цялостното задължение на Кредитополучателя, включително Главница, Лихва и Обезпечение (в случай че е приложимо) чрез плащане с просрочие над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни в момента на погасяване

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 200 (двеста) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

1 (една) т.

от 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

2 (две) т.

над 401 (четиристотин и един) лв.

над 31 (тридесет и един) дни, но под 91 (деветдесет и един) дни

3 (три) т.

 

При револвиране на Кредит *;**;***

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 200 (двеста) лв.

0 (нула) дни

2 (две) т.

от 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

0 (нула) дни

3 (три) т.

от 401 (четиристотин и един) лв. до 600 (шестотин) лв.

0 (нула) дни

5 (пет) т.

от 601 (шестотин и един) лв. до 800 (осемстотин) лв.

0 (нула) дни

7 (седем) т.

над 801 (осемстотин и един) лв.

0 (нула) дни

9 (девет) т.

 

* Точки се натрупват за всяко изплатено от Кредитополучателя револвиране.
** (Нова, в сила от 05.03.2020 г.) Изключение от горното правило е първо револвиране на Кредит по Кредитен продукт Credissimo до заплата, предоставен с Гратисен период, като в този случай Точки не се натрупват, в случай че Кредитополучателят не погасите Кредита в Гратисния период.
*** (Нова, в сила от 31.08.2020 г.) В случай на предсрочно погасяване на погасяване на Кредита в пълния му размер заедно със закриване на цялостното задължение на Кредитополучателя, включително Главница, Лихва и Обезпечение (в случай че е приложимо), точки се определят, като периодът, през който е ползван Кредита през съответния револвиращ период след изтичане на Гратисния период, разделен със срока на Кредита по съответния револвиращ период, се умножи по броя Точки, давани при погасяване на Кредит по-горе.


7. Натрупване на Точки при рефинансиране на Кредит Credissimo до заплата чрез нов Кредит Credissimo плюс:
 

При рефинансиране на Кредит Credissimo до заплата чрез нов Кредит Credissimo плюс под 30 дни просрочие

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой Точки

до 200 (двеста) лв.

под 30 (тридесет) дни

2 (две) т.

от 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

под 30 (тридесет) дни

3 (три) т.

над 401 (четиристотин и един) лв.

под 30 (тридесет) дни

5 (пет) т.

8. Точките се изчисляват автоматично съгласно условията, уговорени в тези ОУ. Точките, получени по даден Кредит са валидни за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на погасяването му и могат да бъдат използвани само за следващ Кредит.

9. (Отм., в сила от 05.03.2020 г.)

10. В случай на отказ от Договор за Кредит от страна на Кредитополучателя, извършен в 14-дневен срок от по-късната дата измежду: (i) датата на сключване на Договора за Кредит; или (ii) датата, на която Кредитополучателят получи условията на Договора и законоустановената договорна информация (в случаите, когато тази дата е след датата на сключване на Договора), Точките, обменени при заявяването се връщат на Кредитополучателя, а Точките, натрупани поради усвояване на Кредита, се отнемат.

11. (Нова, в сила от 10.04.2020 г.) КРЕДИСИМО и АЙ ТРЪСТ си запазват правото да предоставят Точки на Кредитополучатели и без да са налице условията по настоящия раздел, в това число при прилагане на различни маркетинг стратегии и кампании.

V. ОТНЕМАНЕ НА ТОЧКИ

1. КРЕДИСИМО и АЙ ТРЪСТ си запазват правото да отнемат вече предоставени Точки от Кредитополучатели в случай на просрочие на Погасителна вноска по Договор за Кредит и/или Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо).

1.1. Отнемане на Точки от Кредитополучатели с Кредит Credissimo плюс:

При настъпване на 31 (тридесет и един) дни просрочие на Погасителна вноска и/или Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо)*;**

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой отнети Точки

до 1000 (хиляда) лв.

31 (тридесет и един) дни

-3 (минус три) т.

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

31 (тридесет и един) дни

-6 (минус шест) т.

над 2001 (две хиляди и един) лв.

31 (тридесет и един) дни

-9 (минус девет) т.

*Когато просрочието по Договор за кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) достигне 31 (тридесет и един) дни се отнемат Точки съгласно таблицата по-горе.

**При следващо просрочие по същия Договор за Кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) от 31 (тридесет и един) дни Точки не се отнемат.

 

При настъпване на 61 (шестдесет и един) дни просрочие на Погасителна вноска и/или Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо)*;**

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой отнети Точки

до 1000 (хиляда) лв.

61 (шестдесет и един) дни

-5 (минус пет) т.

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

61 (шестдесет и един) дни

-10 (минус десет) т.

над 2001 (две хиляда и един) лв.

61 (шестдесет и един) дни

-15 (минус петнадесет) т.

*Когато просрочието по Договор за кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) достигне 61 (шестдесет и един) дни се отнемат Точки съгласно таблицата по-горе.

**При следващо просрочие по същия Договор за Кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) от 61 (шестдесет и един) дни Точки не се отнемат.

 

При настъпване на 91 (деветдесет и един) дни просрочие на Погасителна вноска и/или Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо)*;**

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой отнети Точки

до 1000 (хиляда) лв.

91 (деветдесет и един) дни

-10 (минус десет) т.

от 1001 (хиляда и един) лв. до 2000 (две хиляди) лв.

91 (деветдесет и един) дни

-20 (минус двадесет) т.

над 2001 (две хиляда и един) лв.

91 (деветдесет и един) дни

-30 (минус тридесет) т.

*Когато просрочието по Договор за кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) достигне 91 (деветдесет и един) дни се отнемат Точки съгласно таблицата по-горе.

**При следващо просрочие по същия Договор за Кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) от 91 (деветдесет и един) дни Точки не се отнемат.


1.2. Отнемане на Точки от Кредитополучатели с Кредит Credissimo до заплата:

При настъпване на 31 (тридесет и един) дни просрочие на Погасителна вноска и/или Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо)*;**

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой отнети Точки

до 200 (двеста) лв.

31 (тридесет и един) дни

-3 (минус три) т.

над 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

31 (тридесет и един) дни

-6 (минус шест) т.

над 401 (четиристотин и един) лв.

31 (тридесет и един) дни

-9 (минус девет) т.

*Когато просрочието по Договор за кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) достигне 31 (тридесет и един) дни се отнемат Точки съгласно таблицата по-горе.

**При следващо просрочие по Договор за кредит и/или Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) от 31 (тридесет и един) дни Точки не се отнемат.

 

При настъпване 61 (шестдесет и един) дни просрочие на Погасителна вноска и/или Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо)*;**

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой отнети Точки

до 200 (двеста) лв.

61 (шестдесет и един) дни

-5 (минус пет) т.

от 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

61 (шестдесет и един) дни

-10 (минус десет) т.

над 401 (четиристотин и един) лв.

61 (шестдесет и един) дни

-15 (минус петнадесет) т.

*Когато просрочието по Договор за кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) достигне 61 (шестдесет и един) дни се отнемат Точки съгласно таблицата по-горе.

**При следващо просрочие по същия Договор за кредит и/или Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) от 61 (шестдесет и един) дни Точки не се отнемат.

 

При настъпване на 91 (деветдесет и един) дни просрочие на Погасителна вноска и/или Вноска по Обезпечение (в случай че е приложимо)*;**

Размер на Главница по Кредита

Дни просрочие

Брой отнети Точки

до 200 (двеста) лв.

91 (деветдесет и един) дни

-10 (минус десет) т.

от 201 (двеста и един) лв. до 400 (четиристотин) лв.

91 (деветдесет и един) дни

-20 (минус двадесет) т.

над 401 (четиристотин и един) лв.

91 (деветдесет и един) дни

-30 (минус тридесет) т.

*Когато просрочието по Договор за кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) достигне 91 (деветдесет и един) дни се отнемат Точки съгласно таблицата по-горе.

**При следващо просрочие по същия Договор за кредит и/или Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) от 91 (деветдесет и един) дни Точки не се отнемат.

3. В случай че КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ прехвърли правата си по Договора за Кредит и/или по Договор за предоставяне на поръчителство, сключен със съответния Кредитополучател на трето лице, Кредитополучателят губи правото си да участва отново в Програмата, като всички Точки, натрупани до датата на прехвърлянето, се анулират.

4. КРЕДИСИМО и АЙ ТРЪСТ си запазват правото да отнемат погрешно изчислени Точки, в случай на грешно отразени плащания или техническа грешка.

5. В случай че Кредитополучател изпадне в/над 181 дни просрочие по Договор за Кредит и/или Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо), сключени след стартиране на Програмата, всички Точки на Кредитополучателя се отнемат автоматично и той няма право да участва в Програмата отново.

VI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБМЯНА НА ТОЧКИ

1. Обмяната на Точки се осъществява в хода на заявяване и сключване на Договора за Кредит и Договора за предоставяне на поръчителство, в случай на избран вид Обезпечение, като намаленият размер на съответното оскъпяване се отразява автоматично в Погасителния план на договорите. Кредитополучателят получава, като част от преддоговорната информация, размера на Лихвата по Договора за Кредит и размер на Вноските по Обезпечението (ако е приложимо) преди и след обмяната на посочените от него Точки.

2. Точките се изчисляват в цели числа. В случай че Точките не са целочислени, те се закръглят към по-голямата стойност.

Пример:

4.4 точки = 4 точки

4.5 точки = 5 точки

3. Кредитополучателите могат да обменят натрупаните Точки срещу преференциални условия по Кредитни продукти на КРЕДИСИМО и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако са избрали такъв вид Обезпечение), като 1 (една) Точка се равнява на 0.50 лв. (петдесет стотинки).

4. (Изменена, в сила от 22.05.2023 г.) (1) Обмяна на Точки за кредитен продукт Credissimo плюс -

Точките се приспадат първо от общия размер на Лихвата по Договор за Кредит в процеса на заявяването му, като Кредитополучателят сам посочва дали и колко броя Точки желае да обмени. Независимо от заявения брой Точки за обмяна, размерът на Лихвата по Договор за Кредит не може да бъде намален с повече от 5%, за което се следи автоматично и Клиентът е уведомен на Сайта в хода на процеса, респективно, отразено в Погасителния план към Договора за кредит.

(2) Обмяна на точки за кредитен продукт Credissimo до заплата -

2.1. (Изменена, в сила от 22.05.2023 г.) Точките се приспадат първо от общия размер на Револвиращата лихва единствено за първи период на револвиране по Договора за Кредит в процеса на заявяването му, като Кредитополучателят сам посочва дали и колко броя Точки желае да обмени. Независимо от заявения брой Точки за обмяна, размерът на Револвиращата лихва за първи период на револвиране по Договора за Кредит не може да бъде намален с повече от 5%, за което се следи автоматично и Клиентът е уведомен на Сайта в хода на процеса, респективно, отразено в Погасителния план към Договора за кредит.

2.2. Точки не могат да бъдат използвани при първи и всеки пети кредит от кредитния продукт Credissimo до заплата, в случай че за тях е приложим гратисен безлихвен период за погасяване на Договора за Кредит съгласно условията на Сайта и условията посочени в Договора за Кредит.

5. (Изменена, в сила от 22.05.2023 г.) В случай че след обмяна на Точки и след като размерът на Лихвата е намален с до 5%, съгласно чл. 4 на настоящия Раздел, останат Точки, то те се приспадат автоматично от общия размер на Вноските по Обезпечението, в случай на сключен Договор за предоставяне на поръчителство.

6. Възможно е след обмяна на Точки, Кредитополучателят да не дължи плащане по Договор за предоставяне на поръчителство, за което Кредитополучателят се уведомява на сайта на АЙ ТРЪСТ, както и същото се отразява и в Договора за предоставяне на поръчителство, сключван между Кредитополучателя и АЙ ТРЪСТ.

7. При всички случаи на обмяна на Точки от Кредитополучателя, Главницата по Договор за Кредит се дължи в пълен размер и не може да бъде намалена чрез обмяна на Точки.

8. При Кредит, заявен с промо код се приспада първо стойността на промо кода, а след това се използва броят Точки, избран от Кредитополучателя съгласно реда на чл. 4 и чл. 5 от настоящия раздел.

9. В случай че след обмяна на Точки за ползване на преференциални условия по Кредитен продукт и/или по Договор за предоставяне на поръчителство останат Точки, то тези Точки се запазват и се прибавят към следващи, които ще бъдат натрупани. Натрупаните Точки се обменят по реда на тяхното натрупване – по-рано натрупаните Точки се обменят първи.

10. (Нова, в сила от 19.07.2022 г.) КРЕДИСИМО и АЙ ТРЪСТ си запазват правото при прилагане на различни маркетинг стратегии и кампании да предоставят по-добри условия на Кредитополучателите, например - по-голям размер на сумата на отстъпката за всяка точка от посочената в т. 3 по-горе, които по-добри условия да са приложими за ограничен период време.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ОБМЯНА НА ТОЧКИ

1. За да получи право на преференциални условия по Кредитен продукт и/или по Договор за предоставяне на поръчителство, Кредитополучателят следва изрично да заяви желанието си затова, като въведе избран от него брой Точки, които желае да обмени или да сложи отметката, че желае да обмени максималния възможен брой Точки на обозначеното за целта място в Профила си при заявяване на нов Кредит, съответно, сключване на Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо). В случай на кандидатстване по телефон, Кредитополучателят следва да съобщи на съответния служител на КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ дали и колко Точки желае да ползва, като обмяната се извърша съгласно реда и условията, уговорени в тези ОУ.

2. За да бъдат ползвани преференциални условия по Кредитен продукт и/или по Договор за предоставяне на поръчителство (ако е приложимо) от страна на Кредитополучателя, следва да са изпълнени едновременно следните условия:

2.1. Кредитополучателят да сключи с КРЕДИСИМО Договор за Кредит и да усвои отпуснатия от КРЕДИСИМО Кредит;

2.2. Кредитополучателят да заяви желанието си да обмени Точки по реда на т. 1 по-горе.

2.3. В случай че Кредитополучател е избрал Обезпечение - да сключи с АЙ ТРЪСТ Договор за предоставяне на поръчителство и да заяви колко Точки иска да обмени съгласно тези ОУ.

3. Кредитополучателите могат да обменят Точки по Кредитни продукти на КРЕДИСИМО, без предоставяне Обезпечение.

4. В случай че заявлението за Кредит на Кредитополучателя не бъде одобрено, то посочените от Кредитополучателя брой Точки не се обменя, като Точките се връщат на Кредитополучателя.

VIII. ФОРС МАЖОР

1. КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ не носят отговорност пред Кредитополучателя за всяко забавяне или пропуск да изпълнят дадено свое задължение по тези ОУ, което се дължи на Форсмажорен Случай (както е дефиниран в т. 2 по-долу).

2. „Форсмажорен Случай“ ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора за Кредит между КРЕДИСИМО и съответния Кредитополучател и/или Договор за предоставяне на поръчителство между АЙ ТРЪСТ и съответния Кредитополучател и води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ по тези ОУ, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.

3. При настъпване за КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ на Форсмажорен Случай КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ ще предприемат всички разумни действия и мерки, за да ограничат евентуални загуби и вреди, както и ще уведомят съответния Кредитополучател в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорен Случай.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Кредитополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.

2. (Изменена, в сила от 22.05.2023 г.) (1) На основание чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), страните се съгласяват да бъдат обвързани от електронните им изявления, отправени една спрямо друга. КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ имат право по всяко време да изменят настоящите ОУ без предизвестие, като измененията влизат в сила считано от публикуването на ОУ на Сайта на КРЕДИСИМО, съответно и на сайта на АЙ ТРЪСТ, за което уведомяват Кредитополучателите посредством съобщение в Профилите и/или чрез друго Средство за комуникация от разстояние.

(2) Електронните изявления, адресирани до КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ, следва да бъдат отправени до електронна поща/e-mail, посочени в чл. 2, Раздел I от тези ОУ от електронна поща/e-mail на Кредитополучателя, посочен в неговия Профил. До всяка от страните електронни изявления могат да се отправят и чрез система за гласово свързване. Електронният запис от разговора се приема за електронен документ по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014. На основание чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ, страните приемат, че ще подписват изявленията с обикновен електронен подпис, за какъвто могат да се считат техните имейл адреси определени по-горе, телефонни номера, IP адреси, потребителски имена и пароли и/или други данни в електронна форма.

3. КРЕДИСИМО и/или АЙ ТРЪСТ имат право по всяко време да прекратят Програмата, за което уведомяват Кредитополучателите посредством съобщение в Профилите.

4. След прекратяване на Програмата Точки не се натрупват, а вече натрупаните Точки могат да бъдат използвани от Кредитополучателите в срока по чл. 8, Раздел IV.

5. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

6. Всички спорове, породени от тези ОУ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие на страните или от компетентния български съд.

Настоящите ОУ са утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на КРЕДИСИМО от 10.02.2020 г. и с Решение на Едноличния собственик на АЙ ТРЪСТ от 10.02.2020 г., последно изменение от 20.01.2023 г., на която дата същите се публикуват на Сайта на КРЕДИСИМО, на адрес: https://credissimo.bg/loyalna-programa-obshti-uslovia, съответно и на сайта на АЙ ТРЪСТ на адрес: https://itrust.bg/loyalna-programa-obshti-uslovia.pdf.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Измененията от 05.03.2020 г. влизат в сила от 05.03.2020 г. и се прилагат с обратно действие, както и спрямо вече сключени Договори за Кредит.

2. Измененията от 10.04.2020 г. влизат в сила от 10.04.2020 г. и се прилагат занапред.

3. Измененията от 24.06.2020 г. влизат в сила от 24.06.2020 г. и се прилагат занапред.

4. Измененията от 31.08.2020 г. влизат в сила от 31.08.2020 г. и се прилагат занапред.

5. Измененията от 19.07.2022 г. влизат в сила от 19.07.2022 г. и се прилагат занапред.

6. Измененията от 20.01.2023 г. влизат в сила от 20.01.2023 г. и се прилагат занапред.

7. Измененията от 22.05.2023 г. влизат в сила от 22.05.2023 г. и се прилагат занапред.