Credissimo Orange Days

Credissimo Orange Days

Кой каза намаления?!

Подари си хубаво настроение с Credissimo и предстоящите отстъпки!

Зареди се за наближаващите намаления и вземи ексклузивни 50% отстъпка от оскъпяването за заем на вноски до 6 000 лв.

 
Въведи промокод 5050 и само с няколко клика заяви онлайн заем до 6 000 лв.

 

Заяви сега

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „ORANGE DAYS

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", представлявано от изпълнителния директор Сокол Янков, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2.1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на промоцията „ORANGE DAYS”, наричана по-долу за краткост „Промоцията“ и са достъпни на официалния сайт на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“) и мобилното приложение на Организатора.

 

2.2. Промоцията важи единствено за кредитен продукт Credissimo Плюс /“Кредитът“/ и при въвеждане от клиента при кандидатстване на промо код 5050 на Сайта и в мобилното приложение на Организатора.

 

 

2.3. Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България. Промоцията се реализира в Сайта и в мобилното приложение на Организатора.

 

2.4. Промоцията е валидна от 16.11.2023 г. до 24.11.2023 г., включително.

 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3.1. В Промоцията има право да участва всяко едно дееспособно физическо лице, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“. Провеждането на Промоцията се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.

 

3.2. Право на участие в Промоцията има всяко физическо лице, което в периода на Промоцията е подал заявление за кредит Credissimo Плюс и въвел промо код 5050 и няма текущ активен кредит от Credissimo.

 

3.3. Наградата в Промоцията представлява промо код 5050, отключващ отстъпка, равняваща се на 50 % от оскъпяването за заявения и одобрен от Организатора кредит Credissimo Плюс, като промоционалните условия важат еднократно за заявен кредит от кредитния продукт Credissimo Плюс и въведен промо код 5050 в периода на Промоцията.

 

Показателен пример: За кредит Credissimo плюс на стойност 300 лева със срок на договора 3 месеца, при фиксирана лихва от 40.00% и ГПР 48.21%, без избрано обезпечение и без застраховка, общата сума за връщане по кредита е 320.22 лева, платима на 3 равни месечни вноски в размер на 106.74 лева всяка. След въвеждане на промо код 5050: за кредит от 300.00 лева със срок на договора 3 месеца, при фиксирана лихва от 20.00% и ГПР 21.93%, без избрано обезпечение и без застраховка, общата сума за връщане по кредита е 310.05 лева, платими на 3 равни месечни вноски в размер на 103.35 лева всяка. Кандидатите подлежат на одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Кредисимо ЕАД.

 

3.4. Промоцията не може да се комбинира с използването на друг промо код, получен от Организатора. В случай че Участник въведе промо код, различен от 5050 при заявяване на Кредит, той автоматично губи право за участие в тази Промоция, като Участникът няма право на каквато и да е друга компенсация по настоящите Общи условия. Тези Участници, ще дължат връщане на заявения от тях кредит при договорените условия съгласно предоставената им преддоговорна информация. Промоцията може да бъде комбинира с отстъпка от Лоялната програма на Организатора, в случай че Участникът участва в нея и има лоялни точки, които иска да използва.

 

3.5. Не може да бъде Участник в Промоцията лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Промоцията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

4. ДРУГИ

 

4.1. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, действащото законодателство и Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://credissimo.bg/pdata.

 

4.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация във връзка с Промоцията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на Сайта и мобилното приложение, в случай че не са по вина на Организатора.

 

4.3. Замяна на отстъпката по настоящата Промоция срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и Участниците нямат право да искат каквато и да е замяна.

 

4.4. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Промоцията и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време, като за целта е длъжен да публикува промяната в настоящите ОУ най-малко 2 (два) дни преди да са влезли в сила на Сайта. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Промоцията.

 

4.5. Всеки потенциален спор между Организатора и Участник ще се решава извънсъдебно, в дух на добра воля и по взаимно съгласие или от компетентния български съд. Всеки Участник има право да отправи писмено жалба до Организатора на хартиен или друг траен носител на посочените данни за контакт на Сайта- https://credissimo.bg/contacts, както и до Комисията за защита на потребителите в град София, пл. "Врабча № 1, ет. 3, 4 и 5, както и на www.kzp.bg. Кредитополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, както и на www.cpdp.bg, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.

 

4.6. С подаване на заявление за кредит Credissimo Плюс и въвеждане на промо код 5050 Участникът се съгласява да спазва настоящите условия.

 

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на изпълнителния директор на Кредисимо ЕАД от 16.11.2023 г. и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта и в мобилното приложение на Организатора на 16.11.2023 г.Обратно към всички

Прочети още