Спечели 13-а заплата!

Спечели 13-а заплата!

Коледните и новогодишни празници наближават, но защо да отлагаш хубавото настроение и подаръците само за края на годината?

С Credissimo всяка седмица е празник и раздаването вече започна!

Вземи заем в периода 15.11.2021 г. – 02.01.2022 г. и участвай в томбола за спечелване на 13-а заплата всяка седмица*.
 

Заяви сега и спечели!

1. Попълни кратката ни онлайн форма или влез в клиентския си профил и избери заем Credissimo плюс за сума от 200 лева до 5 000 лева или заем Credissimo до заплата за сума от 100 лева до 1 000 лева.

2. Получи моментално одобрение**.

3. Вземи желаната сума по твоята банкова сметка, по карта или на каса на Easy Pay.

4. Очаквай обявяване на наградите

Желаем на всички Весели и Щастливи празници, изпълнени със здраве и благоденствие.

 

Вземи заем и участвай

 

*Томболата „13-а Заплата“ ще се проведе в периода 15.11.2021 г.- 02.01.2022 г. и е обвързана с усвояване на кредит от Кредисимо ЕАД в посочения период. Пълните условия на томболата може да намерите на www.credissimo.bg или да се обадите на 0700 12 0 12 или *5555.  

**Кандидатите подлежат на одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Кредисимо ЕАД.

 

ПЕЧЕЛИВШИ

  • Период 1 - София Лозанова
  • Период 2 - Димитър Славински
  • Период 3 - Даниела Пенчева
  • Период 4 - Любомир Цонев
  • Период 5 - Белослава Борисова
  • Период 6 - Ангел Цветков
  • Период 7 - Живко Монев 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

„13-а Заплата”

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", представлявано от изпълнителния директор Сокол Янков, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „13-а заплата”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 15.11.2021 г. от 10:00 часа, продължава до 23:59 часа на 02.01.2022 г. и е разделена на седем периода („Период“), както следва:

2.1. Период 1 - от 10:00 ч. на 15.11.2021 г. до 23:59 ч. на 21.11.2021 г.;

2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 22.11.2021 г. до 23:59 ч. на 28.11.2021 г.;

2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 29.11.2021 г. до 23:59 ч. на 05.12.2021 г.;

2.4. Период 4 - от 00:00 ч. на 06.12.2021 г. до 23:59 ч. на 12.12.2021 г.; 

2.5. Период 5 - от 00:00 ч. на 13.12.2021 г. до 23:59 ч. на 19.12.2021 г.;

2.6. Период 6 - от 00:00 ч. на 20.12.2021 г. до 23:59 ч. на 26.12.2021 г.;

2.7. Период 7 - от 00:00 ч. на 27.12.2021 г. до 23:59 ч. на 02.01.2022 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия Период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“) и мобилното приложение на Организатора.

 

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайта и в мобилното приложение на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо 7 броя седмични награди („Наградите“), а именно:

- 7 броя парични награди в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева всяка.

2. Размерът на всяка Награда е определен съобразно средния размер на брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за страната за периода м.01.2021 година - м.06.2021 година по данни на Националния статистически институт, видими на www.nsi.bg.

3.Организаторът обявява на Сайтa, на своята Фейсбук страница (http://www.facebook.com/credissimo.bg) и в мобилното си приложение победителите, съгласно реда и условията в тези ОУ.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.

2. За да участва в Томболата, всеки Участник следва да извърши следните действия:

2.1. В Периода на Томболата да подаде заявление за отпускане на кредит до Организатора, съгласно определените правила в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на този адрес- https://credissimo.bg/obshti-uslovia.

2.2. В случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на кредит, да усвои предоставената му заемна сума по сключения договор за потребителски кредит с Организатора.

2.3. Участникът, който изпълни условията по т.VI.2.1, т.VI.2.2 и отговаря на изискванията на т.IV.1 и не попада в ограниченията по т.VI. 5 от ОУ, участва автоматично в Томболата за спечелване на седмичната Награда за съответния Период, в който е усвоил кредита.

3. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през съответния Период на Томболата.

4. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Ограничения за участие:

5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.

5.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

5.3. Ако Участникът се възползва от правото си на отказ от потребителския кредит по чл. 29 от Закона за потребителския кредит по отношение на кредита, с който е участвал в Томболата, Участникът губи правото си да получи Наградата и няма право на каквато и да е друга компенсация.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1 Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

6.2. Един печеливш в Томболата за съответния Период ще бъде определян и обявяван след изтичане на същия Период на следните дати:

6.2.1. На дата 22.11.2021 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда в размер на 1500 /хиляда и петстотин/  лева.

6.2.2. На дата 29.11.2021 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

6.2.3. На дата 06.12.2021 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда в размер на 1500/хиляда и петстотин/  лева.

6.2.4. На дата 13.12.2021 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

6.2.5. На дата 20.12.2021 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

6.2.6. На дата 29.12.2021 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда  в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

6.2.7. На дата 04.01.2022 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

6.3. Обявяването на победителите ще се извършва в Сайта, мобилното приложение и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ. В случай на искане във връзка с правата относно личните му данни, всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на личните данни, а именно:

Кредисимо ЕАД

гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146, бизнес център "България", сграда А, ет. 4;

Длъжностно лице по защита на личните данни: Пламен Славов, dpo@credissimo.bg

 

6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта, мобилното приложение и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.

6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7. Получаване на Наградата:

7.1. Всеки печеливш Участник следва да посочи лична банкова сметка при българска банка, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.6.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.6.3.

7.2. При нежелание да получи наградата си по банкова сметка, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.6.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на победителите по т.VI.6.3 всеки печеливш Участник следва да посочи, че желае да получи Наградата си по EasyPay.

7.3. Организаторът се задължава да предаде Наградата съгласно условията на тези ОУ в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на уведомлението по т.VI.7.1. и т.VI.7.2. по-горе.

7.3. В случай че печеливш Участник не заяви желание и ред, по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответния Период.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник, във връзка с получаването на Наградата му.

7.6. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта и в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, действащото законодателство и Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://credissimo.bg/pdata.

5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма право да иска подобна замяна.

6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.

8. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд.

10. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта и в мобилното приложение на Организатора на 15.11.2021 г.

 


Обратно към всички

Прочети още