Томбола - вземи кредит през май и спечели Full HD телевизор

Томбола - вземи кредит през май и спечели  Full HD телевизор

Гледай Европейското по футбол през юни на Full HD телевизор

Във връзка с предстоящото Европейско първенство по футбол (UEFA UERO 2016) ние от Credissimo решихме да зарадваме клиентите ни с по-пълно, цветно и реалистично изживяване на футболните емоции в началото на лятото. Ако не си от запалените фенове на футбола, със сигурност имаш любим сериал или ТV реалити, на което да се насладиш още повече с по-високо качество на картината и звука.
 

Томбола с награди

През месец май можеш да участваш в Томбола и ще имаш шанса да спечелиш една от три големи награди - Full HD телевизор.

 

Кой може да участва? 

В томболата участват всички наши клиенти, изтеглили и усвоили кредит на стойност над 300 лева в периода 1 май – 1 юни.

 

Победители

Броени дни преди началото на спортното събитие на годината, с радост искаме да ощастливим трима от нашите клиенти, които ще имат шанса да гледат Европейското по футбол и любимите си TV предавания и филми на чисто нов Full HD телевизор.

Три телевизора отиват при: 

1. Манол Жогов (тел. 089670****, email: man*********@abv.bg) 

2. Светослав Лазаров (тел. 088910****, email: svet*********@mail.bg)

3. Елеонора Иванова (тел. 089928****, email: ivanov****@abv.bg)

Честито на печелившите! Ще се свържем с вас, за да уточним кога и как да си получите наградата!

На всички останали пожелаваме успех в предстоящите томболи и игри

Екипът на Credissimo

 

Общи условия за участие в томбола „!Вземи кредит през май и спечели Full HD телевизор “, организирана от "КРЕДИСИМО" АД

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ."ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА 

1. Настоящите Общи условия уреждат правилата за провеждане на томбола „ВЗЕМИ КРЕДИТ И СПЕЧЕЛИ“,"наричана по-долу за краткост „Томболата“. 

2. Периодът на Томболата е от 09.00 часа на 01.05.2016 г. до 00:00 часа на 01.06.2016 г., включително.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА 

"КРЕДИСИМО" АД с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Витоша" № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Асен Бенев, наричано по-долу за краткост "Организатор". 

 

III. НАГРАДА 

1. Организаторът осигурява 3/три/ броя награди, подробно описани в т.2 по-долу. Печелившите участници ще бъдат изтеглени и обявени на 02.06.2016 г.

2. Описание на Наградите: 

2.1. Всяка награда представлява телевизор марка Samsung, тип LED Smart, модел 40J5200, спецификации: диагонал на екрана (инч): 40"( 101 cм); Качество на изображението: Full HD; Динамичен контраст: Mega Contrast; Аспект изображение: 16:9; Резолюция на екрана (пиксели): 1920 x 1080  /“Наградите“/, които Организаторът осигурява.

 

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА 

1. Томболата се реализира в интернет страницата www.credissimo.bg /“Сайта“/ и в мобилното приложение на Организатора. 

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България. 

 

V. УЧАСТИЕ

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18­годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, наричано за краткост по-долу "Участник".

 

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА 

1.  Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

2. Всеки Участник е длъжен да спазва тези ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

3. Всеки Участник може да вземе участие в Томболата, само след изпълнение на следните условия: 


3.1. Участникът трябва да подаде на Сайта или чрез мобилното приложение на Организатора заявление за отпускане на кредит над 300.00 /триста /лева (главница), да сключи договор за предоставяне на потребителски кредит с Организатора и да усвои предоставената заемна сума в периода от 09.00 часа на 01.05.2016 г. до 00.00 часа на 01.06.2015 г., включително.

3.2. С подаване на заявлението за отпускане на потребителски кредит над 300,00 (триста) лева /главница/ на Сайта или чрез мобилното приложение на Организатора, всеки Участник декларира, че приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и че отговаря на условията за Участник в настоящата Томбола, а именно -че е дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст.

3.3. В случай че Организаторът не одобри подаденото от Участник заявление за отпускане на потребителски кредит над 300,00 (триста) лева /главница/ или Участникът не усвои предоставената му заемна сума в размер над 300,00 /триста/ лева (главница) след одобрението и сключването на договора за предоставяне на потребителски кредит с Организатора в периода на Томболата, то Участникът няма право да участва в Томболата за спечелване на някоя от Наградите. 

4. Всеки Участник, който отговаря на всички изисквания в т.VI.3, участва автоматично в Томболата за спечелване на някоя от Наградите. 

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация от Участник, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства. 

6. Ограничения за участие: 

6.1. Всеки Участник има право да участва само веднъж в Томболата. В случай че Участник бъде изтеглен като печеливш, той има право да спечели само една от общо трите осигурени от Организатора Награди.

6.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.

6.3. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Томболата преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Томболата самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано. 

7. Определяне и обявяване на победителя:

7.1. Победителите, ще бъдат изтеглени и обявени на 02.06.2016 г. на Сайта на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и част от електронния адрес, които Участниците са въвели в заявленията за отпускане на потребителски кредит.

7.2. Победителите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.
 
7.3. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта на Организатора. Лично се счита обаждане и/или уведомление на посочения в заявлението за отпускане на потребителския кредит телефонен номер или електронен адрес.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция с непечелившите Участници, а именно-да ги уведомява за факта, че не са спечелили. 

8. Получаване на Наградата: 

8.1. Печелившите Участници следва да посетят офиса на Организатора, за да получат Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.3., но не по–късно от 30 ( тридесет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.3.

8.2. Печелившите Участници могат да получат Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София, бул. "Витоша" № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България". При получаване на Наградата всеки печеливш Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването. 

8.3. В случай че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата. 

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен eлектронен адрес или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. 

8.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата. 

8.6. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Томболата, без за това да е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

2. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта и мобилното приложение на Организатора. 

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него в заявлението за отпускане на потребителски кредит и сключен договор за потребителски кредит с Организатора, съгласно т.VI.3. 

4. Наградата на печелившия Участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите Общи условия. 

5. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора. 

6. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградения Участник и неговата Награда от Томболата. Обявяването на победителя (спечелилия Участник) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, които е посочил в заявлението за отпускане на потребителски кредит и сключен договор за потребителски кредит с Организатора. Всички Участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Томболата и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при участието им в Томболата. 

7. Замяната на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна. 

8. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата. 

9. Настоящата Томбола може да бъде прекратена в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта и мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Наградата ще бъдат отменени. 

10. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.9 от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците. 

11. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в град София. 

12. С участието си в Томболата, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

13. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Томболата. 


Настоящите Общи условия са приети на 20.04.2016 г. от Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта на Организатора на 01.05.2016 г.Обратно към всички

Прочети още