Включи се в играта „Познай звездата в новия ТВ клип на Credissimo“ и спечели!

Включи се в играта „Познай звездата в новия ТВ клип на Credissimo“ и спечели!

Няма човек, който да не е виждал или да не знае за рекламите ни. Толкова си ги харесваме, че ще добавим още една към колекцията ни и то не с кой да е актьор, а един от най-емблематичните в българския ефир.  

По повод предстоящото излъчване в ефир на новата ни реклама, ти предлагаме изключителната възможност да се включиш в разрешаването на загадката около мистериозната звезда, която ще вземе участие в нея.

 

Как?

Може да участваш в играта като коментираш под пост публикуван във Instagram страницата на Credissimo на 03.04.2021 г. от 10:30 часа и като отговориш на въпроса "Кое е новото лице в предстоящия ни ТВ клип?".

 

Какво печелиш?

Един от всички участвали може да спечели мобилен телефон Iphone 11 Pro 64GB

 

Кога?

Играта стартира на 03.04.2021 г. в 10:30 ч. и ще продължи до 12:00 ч. на 06.04.2021 г. и ще се проведе съгласно Общите условия на Играта, публикувани в официалния сайт на Credissimo.

Победителите ще бъдат обявени на 07.04.2021 г., в 13:00 часа тук и на https://www.instagram.com/credissimo

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Познай звездата в новия ТВ клип на Credissimo?“, организирана от „КРЕДИСИМО” ЕАД

 

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на играта „Познай звездата в новия ТВ клип на Credissimo?“, наричана по-долу за краткост „Играта“;

2. Играта стартира в 10:30 ч. на 03.04.2021 г., и продължава до 12:00 ч. на 06.04.2021 г.;

3. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“). Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

„КРЕДИСИМО“ ЕАД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителния директор Сокол Янков, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.

Играта се организира и реализира в интернет платформа „Инстаграм“ (Instagram) на официалната страницата на Организатора – http://www.instagram.com/credissimo  („Instagram страницата на Организатора“);

Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява 1 (една) награда на стойност 1 850,00 лв. (хиляда осемстотин и тридесет лева), наричана за краткост „Награда“ или „Наградата“, а именно:

1.1. Мобилен телефон модел Iphone 11 Pro 64GB на стойност 1850,00лв.

2. На 07.04.2021 г., в 13:00 часа ще бъде изтеглен 1 (един) победител за  Наградата в томбола между коментиралите поста.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

3. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следните действия:

3.1. Да коментира своя отговор на поста "Toй е емблематичен български артист, той е лице с много превъплъщения, той участва в новия ни ТВ клип. Но кой е ТОЙ?
Включи се в играта ни като отговориш в коментар на въпроса “Кое е новото лице в предстоящия ни ТВ клип?” и последваш профила ни.
Пълните условия на играта и наградите можеш да откриеш на линка в биото" публикуван на Instagram страницата на Организатора.

3.2. Да е последвал /натискайки бутона „Follow”/ профила на Организатора в електронната платформа Instagram

3.3. Всеки Участник има право да се регистрира за участие, като изпрати своя отговор само веднъж в коментар, като по този начин се включва в томбола за Наградата. Коментарът е необходимо да бъде с конкретен и/или правилен отговор, за да се участва в тегленето за Наградата.

4. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което има регистрация и профил в мрежата на Instagram и е приело настоящите ОУ.

4.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Instagram („Instagram профил“).

4.2. Участникът, който изпълни условията по т.VI.3 и отговаря на изискванията на т. VI.4, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда, освен ако не попада в ограниченията по т. VI.5.3 и т.VI.5.4

4.3. Участието в Играта и предоставянето на Награда от Организатора на победителя не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3.1 само с един Instagram профил в Играта.

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и/или опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.

5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителя:

6.1. 1 (един) брой победител ще бъде изтеглен и обявен на 07.04.2021 г., в 13:00 часа в Instagram страницата на Организатора.

6.2. Победителят ще бъде определен на томболен принцип от назначена от Организатора двучленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница https://www.random.org/

6.3. Победителят ще бъде обявявен на Instagram страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Instagram профил и/или имената на печелившия Участник. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградения Участник. Обявяването на победителя ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент в деня по т.VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившия Участник. Публично се счита съобщението, отправено в Instagram страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението в Instagram, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

7. Получаване на Наградата:

7.1. За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 2 (два) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден имейл aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

7.2. Печелившият Участник ще получи наградата си по куриер на посочения от него по реда на т. VI.7.1. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.3. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.1. на Организатора, в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.5. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата по реда на т. VI.7.2.1, не поема сервизните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.

7.6. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.7. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Instagram потребители; дублиране на Instagram профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Instagram платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.8. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С приемането на тези ОУ и участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят Наградата, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилият тази награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право да изменя и/или допълва настоящите ОУ едностранно по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Instagram страницата на Организатора.

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Instagram, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Instagram профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Instagram профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът събира и обработва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ за целите на провеждането на Играта. Информация за контакт при Организатора, относно личните данни:

Кредисимо ЕАД

гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 146 (Сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“;

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Пламен Сашев Славов

7. Наградата се предава на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

8. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

9. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта.

10. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1. или т.VII.11. от тези ОУ няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

11. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

12. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

13. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Instagram. Тъй като Играта не се организира от Instagram, никакви правни претенции не могат да бъдат предявени към Instagram. Получателят на информацията, предоставена от Участниците, е Кредисимо, а не Instagram.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Instagram страницата на Организатора на 03.04.2021 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.Обратно към всички

Прочети още