close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

С Credissimo вече е Коледа!

от Credissimo България | 08.11.2017

С Credissimo вече е Коледа!

Какво е Коледа без подаръци? Няма как да знаем, защото по Коледа винаги стават чудеса! А тази година, Коледа ще дойде по-рано с Credissimo, за да имаш повече време за забавления!

Направи празниците специални за теб и твоите близки и не пропускай подаръците!
 

Как да участвам?

Включи се в нашата празнична томбола в периода 13.11. - 31.12.2017 г., като усвоиш заем до 2 500 лв.* и участвай за най-желаните подаръци за сезона!

Заявяваш с три лесни стъпки! Получаваш одобрение в рамките на 7 минути и желаната от теб сума е при теб в точния момент!

Имаш възможност да участваш в 7 седмични томболи и да спечелиш една от нашите коледни награди! Всеки, усвоил кредит през съответната седмица, ще участва в томбола за една от нашите награди.
 

Какво ще спечеля?

Всяка седмица, един от всички участвали, ще спечели една от уникалните ни награди:

  • 1х iPhone X

  • 5x iPhone 8

  • 1х СПА почивка за двама във Велинград
     

Виж пълните правила за участие в нашата томбола по-долу и не изпускай шанса си да направиш страхотен коледен подарък на теб и твоето семейство!

*Няма ограничение в изтеглената сума. Участниците, усвоили кредит в периода на всяка седмична томбола, трябва да се съгласят с Общите условия на Томболата, с маркирането на чекбокса преди изпращане на заявлението си за кредит.


Печеливши:

Първо теглене (20.11.2017 г.) - Димитър Георгиев Димитров, di*****_******a@****ail.com

Второ теглене (27.11.2017 г.) - Марио Александров Котев, m****f@a**.bg

Трето теглене (04.12.2017 г.) - Людмил Любенов Симеонов, s*****f_84@y***o.com

Четвърто теглене (11.12.2017 г.) - Емилия Смиленова Стайкова, l****m@a**.bg

Пето теглене (18.12.2017 г.) - Веселин Пламенов Василев, v*****n.p******v@g***l.com

Шесто теглене (28.12.2017 г.) - Шерха Вели Али, sh**_*8@abv.bg

Седмо теглене (02.01.2018 г.) - Георги Терзийски - t*******i@g*g.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИЧНА ТОМБОЛА „С Credissimo вече е Коледа”
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на седмичната томбола „С Credissimo вече е Коледа”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 13.11.2017 г. от 08:00 часа, продължава до 23:59 часа на 31.12.2017 г. и е разделена на седем периода, както следва:

2.1. Седмица 1 - от 08:00 ч. на 13.11.2017 г. до 23:59 ч. на 19.11.2017 г.

2.2. Седмица 2 - от 00:00 ч. на 20.11.2017 г. до 23:59 ч. на 26.11.2017 г;

2.3. Седмица 3 - от 00:00 ч. на 27.11.2017 г. до 23:59 ч. на 03.12.2017 г.;

2.4. Седмица 4 - от 00:00 ч. на 04.12.2017 г. до 23:59 ч. на 10.12.2017 г.

2.5. Седмица 5 - от 00:00 ч. на 11.12.2017 г. до 23:59 ч. на 17.12.2017 г.

2.6. Седмица 6 - от 00:00 ч. на 18.12.2017 г. до 23:59 ч. на 24.12.2017 г.

2.7. Седмица 7 - от 00:00 ч. на 25.12.2017 г. до 23:59 ч. на 31.12.2017 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Играта на www.credissimo.bg, https://credissimoplus.bg/ („Сайтовете“), http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайтовете, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява седем броя седмични награди („Наградите“), а именно:

- 5 броя Смартфони Apple iPhone 8, 64GB

- 1 брой Смартфон Apple iPhone X, 64GB

- 1 брой СПА почивка за двама в Гранд Хотел Велинград, с включени две нощувки, със закуски за двама.

2. Организаторът обявява на Сайтовете, на своята Фейсбук страница и в мобилното си приложение вида на седмичните Награди съгласно т. 1 по-горе.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.

2. Всеки Участник може да вземе участие в Томболата, само след изпълнение на следните условия:

2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ на обозначеното за това място на Сайтовете на Организатора при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

2.2. В случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на кредит, Участникът следва да усвои предоставената му заемна сума по сключения договор за кредит с Организатора.

3. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в седмичната томбола за спечелване на Наградите за съответната седмица, през която е усвоил кредита.

4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през съответната седмица и няма да участва при тегленето на следващите седмични Награди.

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

6. Ограничения за участие:

6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.

6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

7. Определяне и обявяване на победителите:

7.1. Един печеливш в Томболата за съответната седмица, ще бъде изтеглян и обявяван в първия работен ден, следващ седмицата, през която Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен ден, то печелившият ще бъде изтеглян и обявяван в първия работен ден, следващ съответния понеделник.

7.1.1. На дата 20.11.2017 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone 8, 64GB.

7.1.2 На дата 27.11.2017 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone 8, 64GB.

7.1.3. На дата 04.12.2017 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone 8, 64GB.

7.1.4. На дата 11.12.2017 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone 8, 64GB.

7.1.5. На дата 18.12.2017 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone X, 64GB.

7.1.6. На дата 28.12.2017 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone 8, 64GB.

7.1.7. На дата 02.01.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда СПА почивка за двама.

7.2. Обявяването на Победителите ще се извършва в Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и/или част от електронния адрес, които Участникът е въвел при подаване на заявлението за отпускане на кредит.

7.3. Победителите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

7.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за кредит, сключен с Организатора.

7.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

8. Получаване на Наградата:

8.1. Всеки печеливш Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.7.2.

8.2. Печелившите Участници могат да получат Наградата си всеки работен ден между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България”. Печелившият Участник се идентифицира с лична карта при получаване на Наградата. За връчването на последната се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

8.3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответната седмица.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес /е-mail/ или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта.

8.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му.

8.6. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора, без за това да е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение, но дава право на Организатора да не връчи Награда на съответния Участник.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайтовете, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит в Сайтовете на Организатора.

4. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

5. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора.

6. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и техните Награди от Томболата. Обявяването на спечелилите Участници се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и/или част от електронния адрес /е-mail/, които са предоставени от Участниците на Организатора, съгласно настоящите ОУ.

7. С приемането на настоящите ОУ Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под No 0039198, да събира и съхранява личните им данни за целите на провеждането на Томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Томболата и да я използва съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при участието им в Томболата.

8. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма право да иска подобна замяна.

9. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

10. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайтовете, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора правата на Участниците да участват за спечелването на Награди ще бъдат отменени.

11. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.10 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

12. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

13. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

14. С приемането на настоящите ОУ всеки Участник се съгласява посочените от него данни (електронен адрес/е-mail/ и име и фамилия) да бъдат използвани само и единствено от Организатора за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Томболата.
 

Настоящите Общи условия са приети на 10.11.2017 г. от Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайтовете, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора на 13.11.2017 г.