Credissimo с повишен кредитен рейтинг от БАКР

Credissimo с повишен кредитен рейтинг от БАКР

Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) повиши дългосрочния кредитен рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД от BBB- на BBB, с промяна на перспективата от „положителна“ на „стабилна“. БАКР запазва дългосрочния рейтинг по национална скала: A+ (BG), и аналогична „стабилна“ перспектива. Запазва се и краткосрочния рейтинг А-3 и краткосрочния рейтинг по национална скала: А-1 (BG).

Повишеният кредитен рейтинг на Credissimo е обективно потвърждение за стабилността на компанията, за нейния изключително успешен и устойчив модел на работа, както и за прозрачността и коректността при обслужването, които тя налага на българския пазар за небанково кредитиране.

Основа за актуализация на кредитния рейтинг на Credissimo

Методология

За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг.

Източници на информация

Необходимата информация е набавена от оценяваното дружество, Национален статистически институт (НСИ), Българска Народна Банка (БНБ), база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Основни аспекти, взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг:

  • Положителната динамика на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат;
  • Запазване на тенденцията на много ниска кредитна и обща задлъжнялост. В сравнителен план към края на 2018 г., „Кредисимо“ ЕАД заема благоприятна позиция спрямо разгледаната конкурентна група;
  • Разширяване на кредитния портфейл на дружеството с 23.5% през 2018 г.;
  • В сравнителен план в групата от 8 компании, „Кредисимо“ ЕАД се премества с една позиция напред, до второ място по размер на управляваните активи, запазва втората си позиция по размер на собствен капитал и остава позиционирано на трето място по реализирани приходи;
  • Credissimo продължава да отчита много добри нива на показателите за ликвидност.

За БАКР

БАКР е първата българска агенция за кредитен рейтинг с над 17 годишна история. За този период е присъдила кредитни рейтинги в България и зад граница на поредица от финансови и застрахователни институции, банки, фирми и фондове, както и на множество общини.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в рамките на Европейския Съюз. Тя е регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския Съюз.

Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

 

  Назад към всички

 Обратно към всички

Прочети още