Шоколадово бижу за Великден с Credissimo

Шоколадово бижу за Великден с Credissimo

 

Предстоящият Великден е идеален повод за Credissimo да те зарадва с невероятно сладко изкушение!

 

Не пропускай възможността да спечелиш уникална шоколадова изненада, която ще направи празника още по-сладък и вкусен!
Трима от вас, отговарящи на условията за участие, ще спечелят ръчно направено шоколадово яйце.

 

Общи условия за участие

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда във Facebook и Instagram профилите на Credissimo, върху които профили Кредисимо ЕАД упражнява контрол, като може свободно да публикува дигитално съдържание чрез тях.

 

При настоящата игра:

„Пост“ е дигитално съдържание, което чрез социалните платформи Facebook и Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за неограничен период от време.
„Платформа“ е от следните общо достъпни чрез сайт или мобилно приложение възможности за достъп до дигитално съдържание – Facebook и Instagram;
„Профил“ е общоприет стандарт за идентификация на участник, достъпващ или разпространяващ дигитално съдържание в платформа.

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в играта е от 11:00ч. на 04.04.2023г. до 10:00ч. на 10.04.2023г.

3. Организатор:

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор“ или „Credissimo”.

4. Участници:

4.1. Участие в играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес в Република България, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези Общи условия, достъпни на адрес https://credissimo.bg, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:

4.1.1. в периода на играта посети Facebook (https://www.facebook.com/credissimo.bg ) или Instagram (https://www.instagram.com/credissimo ) Профилите на Credissimo,

4.1.2. приеме настоящите Общи условия, като се регистрира за участие в играта, както следва:

4.1.2.1. във Facebook Профила на Credissimo сложи коментар на Пост на Credissimo, който Пост приканва участници в социалната мрежа Facebook да коментират с какво свързват Великден; хареса този Пост и хареса страницата на Credissimo;

4.1.2.2. в Instagram Профила на Credissimo сложи коментар на Пост на Credissimo с какво свързват Великден; последва Профила на Credissimo в Instagram и хареса Поста свързан с играта;

4.2. Не може да бъде Участник в играта лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

5. Механизъм на участие

5.1. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от Общите условия и се регистрират за участие в играта по реда на т. 4, участват в играта

5.2. Всеки участник има право да участва веднъж във Facebook и веднъж в Instagram.

5.3. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в играта е безплатно.

 6. Награди и определяне на победителите:

6.1. Описание: Общо награди за целия Период на провеждане на томболата: 6 (шест) шоколадови яйца. За 3 шоколадови яйца, Организаторът ще осигури възможност за участие в играта чрез пост във Facebook профила на Credissimo, а за останалите 3 шоколадови яйца - чрез игра в Instagram профила на Credissimo.

Наградите ще са:

за участие чрез Facebook чрез коментар (с какво свързват Великден) под Поста на Credissimo, харесване на определения пост и харесване на страницата – 1 шоколадово яйце, като на 10.04.2023 г. трима Участници, които отговарят на изискванията, ще бъдат изтеглени и всеки от тях ще обявен за печеливш 1 шоколадово яйце;
за участие в Instagram чрез коментар (с какво свързват Великден) под Поста на Credissimo, харесване на определения пост и последване на Профила – 1 шоколадово яйце, като на 10.04.2023 г. трима Участници, които отговарят на изискванията, ще бъдат изтеглени и всеки от тях ще обявен за печеливш 1 шоколадово яйце;

6.2. Наградите по т. 6.1. ще бъдат раздадени от Организатора.

6.3. Участниците в играта, които печелят награда, се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите.

6.4. След определяне на печеливш Участник Организаторът може да изтегли по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Общи условия. В случай, че и с резервните изтеглени печеливши Участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

 7. Получаване на наградите:

7.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от Организатора, който осъществява контакт с печелившите участници на посочените от последните имейл или телефонен номер, ако Участникът предостави тази информация при поискване.

7.2. За да получи своята награда, съответният печеливш Участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст над 18 години.

7.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

7.4. Крайният срок за получаване на наградите е 20 работни дни след свързване с изтеглените участници.

7.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 8. Лични данни:

8.1. Участникът се индивидуализира в играта посредством данните, които e предоставил в регистриране за участие и при евентуално спечелване на награда.

8.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на играта и изтегляне на печелившите Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 60 дни след изтеглянето им.

8.3. Организаторът няма право да използват получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставят на трети лица освен при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

8.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

8.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължават да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

9. Права и отговорности:

9.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

9.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на Участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в играта.

9.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Общи условия, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организатора не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

9.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Facebook и Instagram Профилите на Credissimo, където се провежда играта. При всякакви злоупотреби Организаторът има право да дисквалифицира Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

9.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

9.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

9.7. Участието на всеки Участник e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговаря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 10. Допълнителни разпоредби:

10.1. Организаторът определя Общите условия едностранно и има право да ги измени и допълни по своя преценка, включително да съкрати или удължи периода на участие в играта, за които обстоятелства Участниците ще бъдат уведомени на сайта на Credissimo https://credissimo.bg. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на сайта на Credissimo https://credissimo.bg. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват Участниците с публикуването им на сайта на Credissimo https://credissimo.bg.

10.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови участието на Участник, ако същият не спазва настоящите Общи условия.

10.3. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са публикувани на 04.04.2023 г. , като Общите условия и техните изменения влизат в сила от момента на обявяването им на сайта, във Facebook страницата, Instagram Профилът и в мобилното приложение на Организатора.Обратно към всички

Прочети още