Credissimo Bubble

Credissimo Bubble

Хвани своята награда!

 

Този Черен петък, Credissimo превръща пазаруването в още по-вълнуващо преживяване! На 24-ти ноември, те каним в Ring Mall за едно незабравимо приключение. Посети нашата атракция на ниво 1 срещу асансьорите и спечели парична награда!

 

Къде: Sofia Ring Mall, етаж 1 (пред голямата коледна елха). 

Кога: 24.11.2023, 17:30 pm - 20:30 pm 

 

Правилата са прости:

  1. Последвай ни в Instagram (@credissimo)

  2. Сподели стори от атракцията и ни тагни. 

  3. Влез в иглуто и хвани един от балоните - във всеки от тях те очаква награда!

 

В случай, че искаш да си купиш още нещо, без да надвишиш предвидения си бюджет, ние сме до теб! 

 

Наслади се на пазаруването с Credissimo.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

 

Credissimo Bubble

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда чрез Instagram Профила на Credissimo и физически в мол Sofia Ring Mall с адрес в гр. София, ул.„Околовръстен път“ 214, 1434,.

При настоящата игра:

·            „Стори“ е дигитално съдържание, което чрез социалната платформа Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за ограничен период от време.

·            „Платформа“ е от следната общо достъпна чрез сайт или мобилно приложение възможности за достъп до дигитално съдържание платформа: Instagram;

·            „Профил“ е общоприет стандарт за идентификация на участник, достъпващ или разпространяващ дигитално съдържание в Платформа;

 

2. Период играта:

Периодът на участие в играта е от 17:30 ч. на 24.11.2023 г. до 20:30 ч. на 24.11.2023 г.,

 

3. Организатор:

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ (за краткост „Организатор“ или „Credissimo”).

 

4. Участници:

4.1. Участие в играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице (по-долу „Участник“), навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес в Република България, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези Общи условия, достъпни на адрес https://credissimo.bg, което приемa настоящите Общи условия, като се регистрира за участие в играта, както следва:

4.1.1. в периода на играта да последва Instagram Профила на Credissimo.

4.1.2. в периода на играта създаде Стори и тагне Credissimo в Сторито си.

4.1.3. в периода на играта покаже на представителя на Credissimo при раздаване на наградите в мол Sofia Ring Mall създаденото от Участника Стори, в което е тагнато Credissimo.

4.2. Не може да бъде Участник в играта лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от Общите условия и се регистрират за участие в играта по реда на т. 4, участват в играта.

5.2. Всеки Участник има право да участва по веднъж.

5.3. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в играта е безплатно. Може да се участва само до изчерпване на балоните с награди, които се получават от Организатора.

5.4. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от Общите условия, имат право да изберат и получат един балон с находяща се в него награда – банкнота, до изчерпване на балоните с награди.

5.5. Credissimo има право да сподели на Instagram Профила си сторитата, споделени от Участниците, спечелили награда .

 

6. Награди и определяне на победителите:

6.1. Описание: Общо награди за целия срок на провеждане на играта: общо128 броя банкноти (от 10 лева или от 20 лева), като общата стойност на всички награди е 1550 лева. Всяка награда ще бъде в балон, който да бъде получен от печеливш Участник. Всеки балон с награда ще съдържа само една банкнота от 10 лева или от 20 лева, която да бъде спечелена от спечелилия Участник.

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват от Организатора и ще бъдат раздадени от Организатора до изчерпване на балоните с наградите.

 

7. Получаване на наградите:

7.1. Раздаването на балоните с наградите се осъществява от Организатора в мол Sofia Ring Mall в периода на играта.

7.2. За да получи балон със своята награда, печелившият Участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст не по-малка от 18 години.

7.3. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново раздаване.

 

8. Лични данни:

8.1. Участникът доброволно предоставя на Организатора личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на играта и изтегляне на печелившите Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 01.02.2024 г., освен ако Участникът не са предоставил изрично съгласие за обработка на данните му за маркетинг цели. За изрично съгласие за обработка на данните му за маркетинг цели чрез Instagram Профила на Credissimo се приема и последването на Instagram Профила на Credissimo.

8.2. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставят на трети лица, освен при наличие на изрична писмена договорка с Участника, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

8.3 Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

8.4.1. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължават да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

8.4.2. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

8.4.3. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

9. Права и отговорности:

9.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) в случай че балоните с наградите се изчерпят преди изтичане на периода на играта. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие играта, освен ако е доказано, че са причинени от Организатора при груба небрежност или умишлено.

9.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на Участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в играта.

9.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Общи условия, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

9.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране Instagram Профила на Credissimo. При всякакви злоупотреби Организаторът има право да дисквалифицира Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

9.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

9.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

9.7. Участието на всеки Участник e изцяло на негов риск и отговорност. Участникът носи пълна отговорност за законосъобразността на създаденото от него Стори, както и че същото не нарушава права на трети лица.

9.8. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Общи условия са публикувани на 23.11.2023 г., като Общите условия и техните изменения влизат в сила от момента на обявяването им на сайта и в мобилното приложение на Организатора.

 


Обратно към всички

Прочети още