Искаш ли 1 500 лв. пролетен бонус?

Искаш ли 1 500 лв. пролетен бонус?

Пролетта е сезонът на свежестта, красотата, новите начала и възраждането на всичко около теб!

Използвай пролетния ентусиазим и започни нещо ново и ти.

За по-лесно и удобно, ние ти даваме повод да стартираш това начало с нашия пролетен бонус!

В седмиците до 28 май ще раздадем 3 пъти по 1 500 лв. и 6 малки бонуса по 250 лв. Включи се още сега!

 

Заяви сега

 

ПОБЕДИТЕЛИ:

  • Период 1: Атанаска Радичева и Ирен Рачева

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

„ПРОЛЕТЕН БОНУС”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „Пролетен бонус”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 18.04.2023 г. от 00:00 часа, продължава до 23:59 часа на 28.05.2023 г. и е разделена на 6 (шест) периода („Период/а“), както следва:

2.1. Период 1 - от 00:00 ч. на 18.04.2023 г. до 23:59 ч. на 23.04.2023 г.;

2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 24.04.2023 г. до 23:59 ч. на 30.04.2023 г.;

2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 01.05.2023 г. до 23:59 ч. на 07.05.2023 г.;

2.4. Период 4 - от 00:00 ч. на 08.05.2023 г. до 23:59 ч. на 14.05.2023 г. ;

2.5. Период 5 - от 00:00 ч. на 15.05.2023 г. до 23:59 ч. на 21.05.2023 г.;

2.6. Период 6 - от 00:00 ч. на 22.05.2023 г. до 23:59 ч. на 28.05.2023 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и се публикуват за целия период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“), http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо 9 броя парични награди („Наградите“), а именно:

•         Период 1: 18.04 - 23.04.2023 г. – 2 х 250 лева;
•         Период 2: 24.04 - 30.04.2023 г. – 1 х 1500 лева;
•         Период 3: 01.05 - 07.05.2023 г. – 2 х 250 лева;
•         Период 4: 08.05 - 14.05.2023 г. – 1 х 1500 лева;
•         Период 5: 15.05 - 21.05.2023 г. – 2 х 250 лева;
•         Период 6: 22.05 - 28.05.2023 г. – 1 х 1500 лева.
 

2. Организаторът обявява на Сайтa, на своята Фейсбук страница и в мобилното си приложение вида на Наградите.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.

2. За участие в Томболата Участниците следва да извършат следните действия:

2.1. Участието в Томболата за Наградите по раздел V изисква Участникът да подаде в Периода на Томболата заявление за отпускане на кредит до Организатора съгласно Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia.

2.2. Участието в Томболата не изисква Организаторът да е одобрил подаденото от Участника заявление за кредит, нито Участникът да усвои заемна сума в Периода на Томболата, най-късно към момента на теглена на наградите за съответния Период.

2.3. Всеки Участник, който изпълни условията по раздел VI т.2.1 и/или условията по раздел VI т.2.2 и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 5 от ОУ, участва автоматично в Томболата за спечелване на парична Награда.

3. Всеки Участник участва в Томболата за всеки заявен от него кредит през Периода на Томболата, но има право да получи само една награда, независимо от броя подадени заявления за кредит и/или сключени договори за кредит.

4. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Ограничения за участие:

5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградите.

5.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1 Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

6.2. Печелившите в Томболата се определят и обявяват, както следва:

6.2.1. На 24.04.2023 г. двама Участници, които отговарят на изискванията на раздел VI т.2.2, ще бъдат изтеглени и всеки от тях ще обявен за печеливш на една парична Награда от 250,00 лева.

6.2.2.(изменена на 28.04.2023 г.) На 02.05.2023 г. един Участник, който отговарят на изискванията на раздел VI т.2.2, ще бъде изтеглен и ще бъде обявен за печеливш на една парична Награда от 1500,00 лева.

6.2.3.(изменена на 28.04.2023 г.) На 09.05.2023 г. двама Участници, които отговарят на изискванията на раздел VI т.2.2, ще бъдат изтеглени и всеки от тях ще обявен за печеливш на една парична Награда от 250,00 лева.

6.2.4. На 15.05.2023 г. един Участник, който отговарят на изискванията на раздел VI т.2.2, ще бъде изтеглен и ще бъде обявен за печеливш на една парична Награда от 1500,00 лева.

6.2.5. На 22.05.2023 г. двама Участници, които отговарят на изискванията на раздел VI т.2.2, ще бъдат изтеглени и всеки от тях ще обявен за печеливш на една парична Награда от 250,00 лева.

6.2.6. На 29.05.2023 г. един Участник, който отговарят на изискванията на раздел VI т.2.2, ще бъде изтеглен и ще бъде обявен за печеливш на една парична Награда от 1500,00 лева.

6.3. Обявяването на победителите ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора чрез посочване на име и/или фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и/или фамилия и част от електронния адрес, съгласно настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.

6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7. Получаване на Наградата:

7.1. Всеки печеливш Участник за парична Награда следва да посочи банкова сметка при българска банка, за да получи паричната си Награда си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по раздел VI. т. 6, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по раздел VI. т. 6.3.

7.2. При нежелание да получи наградата си по банкова сметка, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по раздел VI. т. 6.4, в срок от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите раздел VI. т. 6.3 всеки печеливш Участник следва да посочи, че желае да получи наградата си на каса на Easypay /ИЗИПЕЙ АД/.

7.3. В случай че печеливш Участник не се заяви желание и ред, по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответния период.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен електронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му.

7.6. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Организаторът може по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство. Всеки участник може да се запознае с правата си по защита на личните данни на адрес: https://credissimo.bg/personal-data.

5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора.

6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.

8. При прекратяване на Томболата по реда на раздел VII. т. 1 или раздел VII. т. 7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд.

10. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия, изменени на 28.04.2023 г., влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора на 18.04.2023 г.

 

 Обратно към всички

Прочети още