Коледна игра 2023

Коледна игра 2023

Духът на Коледа е вече тук! А с него и желанията на малки и големи да получат най-впечатляващите подаръци.

 

В голямата ни Коледна игра за 2023 г. сме подготвили едни от най-желаните награди тази година.

 

Наградите са:

 • 5 броя iPhone 15
 • 5 броя Apple Watch Series 9
 • 7 броя Airpods Generation 3

 

Включи се в играта между 13.11.2023 и 25.12.2023.

Повече детайли за наградите, тегленето и начина на получаване може да разбереш по-долу в условията на играта.

 

Как да участваш в томболата?

1. Попълни кратката ни онлайн форма или влез в клиентския си профил и заяви заем за сума от 100 лева до 6 000 лева;

2. Получи одобрение съгласно Общите условия за кредитиране и Вътрешните правила на Credissimo;

3. Вземи желаната сума по избрания от теб начин съгласно заявлението за кредит;

4. Ще участваш в тегленето за една от наградите.
 

 

Заяви и участвай

 

ПЕЧЕЛИВШИ

 

Период 1:

 • Теодора Михайлова спечели iPhone 15, цвят черен
 • Юлиан Стамболов спечели Apple Watch Series 9, цвят черен
 • Златина Христова спечели Air Pods Generation 3, цвят бял
 • Георги Иванов спечели Air Pods Generation 3, цвят бял

Период 2:

 • Светослав Гоцев спечели iPhone 15, цвят черен
 • Милка Даскалова спечели Apple Watch Series 9, цвят черен
 • Григор Илиев спечели Air Pods Generation 3, цвят бял
 • Боян Йовчев спечели Air Pods Generation 3, цвят бял

Период 3:

 • Константин Пенков спечели iPhone 15, цвят черен
 • Благовест Кътев спечели Apple Watch Series 9, цвят черен
 • Боримир Колев спечели Air Pods Generation 3, цвят бял
 • Иванка Соколова спечели Air Pods Generation 3, цвят бял

Период 4:

 • Галин Пенев спечели iPhone 15, цвят черен
 • Златомир Петров спечели iPhone 15, цвят черен
 • Георги Георгиев спечели Apple Watch Series 9, цвят черен
 • Стоянка Пушкова спечели Apple Watch Series 9, цвят черен
 • Николай Стоянов спечели Air Pods Generation 3, цвят бял

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Коледна игра 2023

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ИГРАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на игра „Коледна игра 2023”, наричана по-долу за краткост „Играта“.

2. Играта стартира на 13.11.2023 г. от 00:00 часа, продължава до 23:59 часа на 25.12.2023 г. и е разделена на 4 периода („Период“), както следва:

2.1. Период 1 - от 00:00 ч. на 13.11.2023 г. до 23:59 ч. на 22.11.2023 г.;

2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 23.11.2023 г. до 23:59 ч. на 02.12.2023 г.;

2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 03.12.2023 г. до 23:59 ч. на 12.12.2023 г.

2.4. Период 4 - от 00:00 ч. на 13.12.2023 г. до 23:59 ч. на 25.12.2023 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и се публикуват за целия период на Играта на официалната интернет страница на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“), и мобилното приложение на Организатора.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.

1. Играта се реализира в Сайта, в http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“), в Instagram профила на Организатора и в мобилното приложение на Организатора.

2. Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо 17 броя награди („Наградите“), а именно: 5 бр. iPhone 15, цвят черен; 5 бр. Apple Watch Series 9 цвят черен; 7 бр. Air Pods Generation 3, цвят бял.

2. Организаторът обявява на Сайтa, на своята Фейсбук страница, Instagram профила на Организатора и в мобилното си приложение вида на Наградите.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

1. Провеждането на Играта се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.

2. За участие в Играта Участниците следва да извършат следните действия:

2.1. Участието в Играта за паричните Награди по раздел V изисква Участникът в Периода на Играта да подаде заявление за отпускане на потребителски кредит до Организатора съгласно Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia.

2.2. Организаторът да е одобрил подаденото от Участника заявление за кредит, договорът за кредит да е сключен и Участникът да усвои предоставената му заемна сума в съответния Период на Играта.

2.3. Всеки Участник, който изпълни условията по раздел VI т.2.1 и т.2.2 и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 5 от ОУ, участва автоматично в Играта за спечелване на Награда.

3. Всеки Участник участва в Играта за всеки заявен, респективно усвоен от него кредит през Периода на Играта, но има право да получи само една непарична награда независимо от броя кредити за срока на Играта.

4. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Играта; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, Instagram профила на Организатора, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Ограничения за участие:

5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта с цел манипулиране на Играта, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградите.

5.2. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

5.3. Ако Участникът се възползва от правото си на отказ от потребителския кредит по чл. 29 от Закона за потребителския кредит по отношение на кредита, с който е участвал в Играта, Участникът не участва и няма право спечели непаричната награда по раздел V, т. 1 и няма право на каквато и да е друга компенсация.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1 Победителите се определят /изтеглят/ на случаен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

6.2. Печелившите в Играта се определят и обявяват, както следва:

6.2.1. На 23.11.2023 г. четирима Участници с усвоен кредит в Период 1 ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш за една непарична Награда измежду следните: 1 бр. iPhone 15, цвят черен; 1 бр. Apple Watch Series 9 цвят черен; 2 бр. Air Pods Generation 3, цвят бял;

6.2.2. На 04.12.2023 г. четирима Участници с усвоен кредит в Период 2 ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш за една непарична Награда измежду следните: 1 бр. iPhone 15, цвят черен; 1 бр. Apple Watch Series 9 цвят черен; 2 бр. Air Pods Generation 3, цвят бял;

6.2.3. На 13.12.2023 г. четирима Участници с усвоен кредит в Период 3 ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш за една непарична Награда измежду следните: 1 бр. iPhone 15, цвят черен; 1 бр. Apple Watch Series 9 цвят черен; 2 бр. Air Pods Generation 3, цвят бял;

6.2.4. На 28.12.2023 г. петима Участници с усвоен кредит в Период 4 ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш за една непарична Награда измежду следните: 2 бр. iPhone 15, цвят черен; 2 бр. Apple Watch Series 9 цвят черен; 1 бр. Air Pods Generation 3, цвят бял.

6.3. Обявяването на победителите ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора чрез посочване на име и фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Играта. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта, на Фейсбук страницата на Организатора и Instagram профила на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.

6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7. Получаване на Наградата:

7.1. Всеки печеливш Участник ще я получи по куриер, изпратена за сметка на Организатора в срок до 01.03.2024 г. За да получи наградата, Участникът следва да предостави на Организатора адрес за доставка на наградата в срок до 10 дни от получаването на съобщението за спечелената награда.

7.2. В случай че печеливш Участник не се заяви желание и ред, по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответния период.

7.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен електронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.4. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му, различни от разхода за куриерската фирма за изпращане на непарична Награда.

7.5. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7.6. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора или куриер, като връчването на Наградата може да бъде публично събитие.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Организаторът може по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата, Instagram профила на Организатора и в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство.

5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора.

6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Играта.

7. Настоящата Игра може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Сайта, във Фейсбук страницата, Instagram профила на Организатора и в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.

8. При прекратяване на Играта по реда на раздел VII. т. 1 или раздел VII. т. 7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд.

10. С участието си в Играта Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора на 13.11.2023 г.Обратно към всички

Прочети още