Красотата ти отива с Credissimo и Bellissimo!

Красотата ти отива с Credissimo и Bellissimo!

Сезонът на безкрайните купони, щури нощи и незабравими моменти е тук!
Изживей го докрай, но не забравяй да се погрижиш и за себе си.


До края на лятото заедно с център за красота Bellissimo Clinic раздаваме 36 награди за разкрасяване.

На всеки 10 дни ще подаряваме 4 ваучера от по 250 лв. всеки, като наградният фонд е на обща стойност 9 000 лв.

Период на томболата: 03.07.2023 г. - 30.09.2023 г


Красотата ти отива, затова се почувствай още по-добре сега!

 

Заяви сега

 

ПОБЕДИТЕЛИ:

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

„Красотата ти отива“

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.
 1. Настоящите Общи условия /“ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола “Красотата ти отива”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.
 2. Томболата стартира на 03.07.2023 г. от 00:00 часа, продължава до 23:59 часа на 30.09.2023 г. и е разделена на 9 периода „Период“, както следва:
  1. Период 1 – от 00:00 часа на 03.07.2023 г. до 23:59 часа на 12.07.2023 г.;
  2. Период 2 – от 00:00 часа на 13.07.2023 г. до 23:59 часа на 22.07.2023 г.;
  3. Период 3 – от 00:00 часа на 23.07.2023 г. до 23:59 часа на 01.08.2023 г.;
  4. Период 4 – от 00:00 часа на 02.08.2023 г. до 23:59 часа на 11.08.2023 г.;
  5. Период 5 – от 00:00 часа на 12.08.2023 г. до 23:59 часа на 21.08.2023 г.;
  6. Период 6 – от 00:00 часа на 22.08.2023 г. до 23:59 часа на 31.08.2023 г.;
  7. Период 7 – от 00:00 часа на 01.09.2023 г. до 23:59 часа на 10.09.2023 г.;
  8. Период 8 – от 00:00 часа на 11.09.2023 г. до 23:59 часа на 20.09.2023 г.;
  9. Период 9 – от 00:00 часа на 21.09.2023 г. до 23:59 часа на 30.09.2023 г.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор“.

 

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА

1. Томболата се реализира в Сайта и в мобилното приложение на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

IV. УЧАСТИЕ

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia („Общите условия за кредит“), наричано за краткост по-долу „Участник“.

 

V. НАГРАДИ

1. Организаторът осигурява с любезното съдействие на „Медицински център Белисимо клиник“ ООД („Белисимо клиник“) / https://bellissimoclinic.bg/, общо 36 броя парични награди („Наградите“), под формата на ваучер, всеки на стойност от 250,00 /двеста и петдесет/ лева.

 

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията регламентирани в тях.

2. За участие в Томболата Участниците следва да извършат следните действия:

2.1. Участникът в Периода на Томболата да подаде заявление за отпускане на кредит до Организатора съгласно Общите условия за кредит. В случай че заявлението за кредит бъде одобрено от Организатора и сключен договор за кредит, заемната сумата да бъде усвоена от Участника.

2.2. Всеки Участник, който изпълни условията по тези ОУ и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 5 по-долу, участва автоматично в Томболата за спечелване на Награда в определения период.

3. Всеки Участник участва в Томболата еднократно в Период независимо колко кредита усвои през съответния Период на Томболата. Участник има право да получи само една Награда независимо от броя сключени договори за кредит и усвоени заемни суми през Периода на Томболата.

4. Ако Участникът се възползва от правото си на отказ от потребителския кредит по чл. 29 от Закона за потребителския кредит по отношение на кредита, с който е участвал в Томболата, Участникът губи правото си на участие и спечелване на парична Награда, както и няма право на каквато и да е друга компенсация от Организатора.

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Ограничения за участие:

5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградите.

5.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1 Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите.

6.2. Печелившите в Томболата се определят и обявяват, както следва:

6.2.1. На 13.07.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.2.2. На 24.07.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.2.3. На 02.08.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.2.4. На 14.08.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.2.5. На 22.08.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.2.6. На 01.09.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.2.7. На 11.09.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.2.8. На 21.09.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.2.9. На 02.10.2023 г. четирима Участника ще бъдат изтеглени и всеки ще бъде обявен за печеливш за парична награда под формата на Ваучер на стойност 250,00 лева.

6.3. Обявяването на победителите за Наградите ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора чрез посочване на име и фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за кредит, сключен с Организатора.

6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7. Получаване на Наградата:

7.1. Всеки печеливш Участник на Награда ще я получи на адреса си, посочен в договора за кредит в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по раздел VI, т. 6.3, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по раздел VI, т. 6.4. Спечелилият Награда Участник ще я получи по куриер, изпратена за сметка на Организатора.

7.2. В случай че печеливш Участник по негова вина не получи предметната Награда, изпратена чрез куриер, Участникът губи правото си да получи същата. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва предметната Награда на друг Участник или да изтегли резервен печеливш за съответния период, на когото да я връчи.

7.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник предоставил непълен или неточен електронен адрес /е-mail/ или постоянен или настоящ адрес.

7.4. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му, които са различни от разхода за куриерската фирма за изпращане на Наградата.

7.5. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7.6. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора или куриер срещу представяне на лична карта в оригинал. Връчването на предметна Награда може да бъде публично събитие

7.7. Спечелилия участник има право да се възползва от наградата при спазване на следните условия:

а) Лице, което е печеливш участник от Томболата, трябва да се свърже с Белисимо клиник в срок от 1 (един) календарен месец от изтеглянето на наградния ваучер, който е спечелило;

б) При свързването с Белисимо клиник участникът е задължен да запише час при Белисимо клиник за извършването на услуга, който час следва да е в рамките на 1 (един) календарен месец от датата на свързване на печелившия участник с Белисимо клиник. Белисимо клиник се задължава да предложи най-малко 2 (две) възможни дати за предоставяне на услугите в този 1 (един) календарен месец от датата на свързване на печелившия участник с Белисимо клиник. Този срок може да продължен, само ако Белисимо клиник не предложи две възможности за час за извършването на услуга в рамките на 1 (един) календарен месец;

в) Наградата/ваучерът не може да бъде разменян за неговата парична равностойност, не може да бъде преотстъпван/а от печеливш участник на трети лица и може да се използва само и единствено за услуги, предоставяни от Белисимо клиник.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Организаторът може по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за кредити на Организатора и действащото законодателство. Всеки участник може да се запознае с правата си по защита на личните данни на адрес: https://credissimo.bg/personal-data.

5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора.

6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.

8. При прекратяване на Томболата по реда на раздел VII, т. 1 или раздел VII, т. 7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава доброволно и извънсъдебно. В случай че това не е възможно - от компетентния български съд.

10. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора на 03.07.2023 г.

 

 Обратно към всички

Прочети още