Наслади се на любимата ти постановка с новата игра на Credissimo!

Наслади се на любимата ти постановка с новата игра на Credissimo!

Харесваш нашите реклами и добре познаваш всички лица? Тогава новата ни игра е точно за теб! Включи се и можеш да спечелиш двойна покана за избрана* постановка в Народен театър „Иван Вазов“

Как?

Вземи участие в играта, като отговориш на поне един от въпросите, които ще публикуваме на 20.12. и 27.12.2017 г.

Какво ще спечеля?

Всеки участник може да спечели една от четирите ни двойни покани за театър за следните постановки:

Голяма сцена:

 • „Полет над кукувиче гнездо”
 • „На ръба”
 • „Хъшове”
 • „Последното изкушение”
 • „Сако от велур”
 • „С любовта шега не бива”
 • „Дон Жуан”
 • „Процесът против богомилите”
 • „Хамлет”

Камерна сцена:

 • „Нощна пеперуда”
 • „Някъде в този живот”
 • „Ничия земя”
 • „Аз плащам”
 • „Да се провреш под дъгата”
 • „Жана”
 • Рицар на Светия дух
 • „Ръкомахане в Спокан”

Сцена на IV етаж:

 • „Слугините”
 • „Лазарица”
 • „Обир”
 • „Шърли Валънтайн”
 • „Дългият път на деня към нощта”

Кога?

Играта стартира на 20.12.2017 г. в 10:00 ч. и ще продължи до 02.01.2018 г. 23:59 ч.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Хайде на театър!”, организирана от „КРЕДИСИМО” АД

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ИГРАТА

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на играта „Хайде на театър!”, наричана по-долу за краткост „Играта“.

2. Периодът на Играта е от 20.12.2017 г. до 31.12.2017 г.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„КРЕДИСИМО" АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша" № 146 (сграда А), Бизнес център „България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор".

III. НАГРАДА

1. Организаторът осигурява 8 (осем) броя ваучери на стойност 8 (осем) билета за определени постановки по избор в Народен театър „Иван Вазов“ („Награда“).

Голяма сцена:

 • „Полет над кукувиче гнездо”
 • „На ръба”
 • „Хъшове”
 • „Последното изкушение”
 • „Сако от велур”
 • „С любовта шега не бива”
 • „Дон Жуан”
 • „Процесът против богомилите”
 • „Хамлет”

Камерна сцена:

 • „Нощна пеперуда”
 • „Някъде в този живот”
 • „Ничия земя”
 • „Аз плащам”
 • „Да се провреш под дъгата”
 • „Жана”
 • Рицар на Светия дух
 • „Ръкомахане в Спокан”

Сцена на IV етаж:

 • „Слугините”
 • „Лазарица”
 • „Обир”
 • „Шърли Валънтайн”
 • „Дългият път на деня към нощта”

2. Ваучерите могат да бъдат използвани до 01.07.2018 г.

3. На 03.01.2017 г. ще бъдат изтеглени четирима победители, всеки от които ще спечели два ваучера на стойност два билета за постановка в Народен театър „Иван Вазов“

4. Срещу представяне на ваучер на касата на Народен театър „Иван Вазов“ победителят по т. III.3 от тези ОУ получава безплатен билет за избрана от него постановка, в посочени от него от него ден и час.

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ /Facebook/ на страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo.bg.

Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

3. Не по-късно от 16:00 ч. на 20.12 и 27.12.2017 г. Организаторът ще публикува на Facebook страницата си два въпроса, свързани с новите рекламни клипове на “Кредисимо“ АД. За да участва в Играта, Участникът трябва да напише своя отговор като коментар под съответната публикация.

4. Всеки Участник има право да извършва действието по реда на т. VI.3 само веднъж.

4.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Facebook („Facebook профил“).

4.2. Участникът, който изпълни условията по т. VI.3 и отговаря на изискванията на т. V, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда.

4.3. Участието в Играта и предоставянето на Наградите от Организатора на победителите не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само с един Facebook профил в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на Награда.

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Награда.

5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1. Четиримата победители по т. III.3 ще бъдат обявени на 03.01.2017 г. във Facebook страницата на Организатора http://www.facebook.com/credissimo.bg.

6.2. Победителите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org  и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7. Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената на печелившия Участник.

7.1. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщение във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

6.2. Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7. Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилите Facebook профили и/или имената на печелившите Участници.

7.1. Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

7.2. За да получи Наградата си печелившият Участник следва да предостави в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

7.2.1. Печелившият Участник ще получи Наградата си по куриер на посочения от него по реда на т. VI.7.2. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник следва да се идентифицира с лична карта, като за връчването на Наградата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването.

7.2.2. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.2. на Организатора в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

7.2.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.2.4. С приемане на настоящите ОУ за участие в Играта, всеки Участник се съгласява и дава на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на Участниците в конкурса на трети страни. Съгласието на Участника се счита дадено изрично за служителите и представителите на Организатора, ангажирани с провеждането на Играта, под условието, че същите са поели съответните задължения за конфиденциалност и защита на личните данни към Организатора.

7.3. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата по реда на т. VI.7.2.1, не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.5. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7.7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

7.8. Връчването на Наградите може да бъде публично събитие. С приемането на тези ОУ и участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези Награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право едностранно да изменя и/или допълва настоящите ОУ по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора.

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Наградата се предава на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на Участник няма действие спрямо Организатора.

8. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и тяхната Награда от Играта. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook и/или имената на печелившите Участници. Всички Участници с приемането на тези ОУ и участието си в Играта дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на Участниците и да ги използва, съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

9. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

10. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда.

11. Играта може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможност на Организатора да продължи провеждането на Играта по причини, независещи от неговата воля.

12. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1. или т. VII.11. от тези ОУ няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

13. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай че това не е възможно – от компетентния български съд.

15. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

16. С приемането на настоящите ОУ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни да бъдат използвани от Организатора за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Играта.

Настоящите ОУ влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора на 20.12.2017 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.Обратно към всички

Прочети още