Навреме с Credissimo!

Навреме с Credissimo!


Влез с бодра крачка в есенния сезон и бъди винаги навреме за всичко важно, което ти предстои.
Спечели един от 15-те часовници Xiaomi QCY GTS S2, които Credissimo раздава в Instagram заедно с партньорите си. Включи се в играта като последваш профила ни в Insgragram и отбележиш свой приятел в коментар под публикацията. Всяка седмица до 22.10 теглим победители. 
Успех!


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

"Навреме с Credissimo"

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда чрез Меме страници в Instagram, с които Кредисимо ЕАД има уговорка да участват в играта, както и чрез Instagram Профила на Credissimo, върху който профил Кредисимо ЕАД упражнява контрол.

При настоящата игра:

  • Стори“ е дигитално съдържание, което чрез социалната платформа Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за ограничен период от време.
  • Пост“ е дигитално съдържание, което чрез социални платформи в т.ч. Instagram по технически начин достига до потенциално неограничен брой потребители и остава достъпно за неограничен период от време.
  • Платформа“ е от следната общо достъпна чрез сайт или мобилно приложение възможности за достъп до дигитално съдържание платформа: Instagram;
  • Профил“ е общоприет стандарт за идентификация на участник, достъпващ или разпространяващ дигитално съдържание в платформа;
  • Меме“ е забавен или интересен елемент (като снимка или видео с надписи) или елементи, който се разпространява широко онлайн, особено чрез социалните медии.

 

2. Период играта:

Периодът на участие в играта е от 00:00 ч. на 04.09. 2023 г. до 17:00 ч. на 15.10.2023 г., който се разделя на няколко отделни Периода, съгласно т. 5.4 и 5.5.

 

3. Организатор:

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ (за краткост „Организатор“ или „Credissimo”).

 

4. Участници:

4.1. Участие в играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес в Република България, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези Общи условия, достъпни на адрес https://credissimo.bg, наричано за краткост по-долу „Участник“, което приемa настоящите Общи условия, като се регистрира за участие в играта, както следва:

4.1.1. в периода на играта да посети Instagram Профил, където е публикуван Пост с играта на Credissimo;

4.1.2. в периода на играта да последва Instagram Профила на Credissimo;

4.1.3. в периода на играта да тагне свой приятел под Пост с играта, като напише коментар под Поста.

4.2. Не може да бъде Участник в играта лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от Общите условия и се регистрират за участие в играта по реда на т. 4, участват в играта;

5.2. Всеки Участник има право да участва по веднъж.

5.3. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в играта е безплатно.

5.4.1. Играта е разделена на 7 (седем) самостоятелни периода („Периода“).

5.4.2. През всеки от първите 6 (шест) Периода в съответен Instagram Профил, посочен по-долу, ще има публикуван Пост с играта на Credissimo, чрез който Пост за срока на съответния Период Участниците да участват в играта по реда на т. 4 по-горе. В първия работен ден след изтичане на съответния Период ще бъдат изтеглени 2 (двама) печеливши Участници, всеки от които печели 1 (една) предметна награда, които участници са участвали в играта през съответния Период. Печелившите Участници за съответния Период ще бъдат обявени с Пост в съответния Instagram Профил, където е публикуван Постът с играта за съответния Период.

5.4.3. За целия срок на играта (Период 7) Участниците могат участват по реда на т. 4 по-горе през Instagram Профила just pablo, като в първия работен ден след 15.10.2023 г. ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши Участници, участвали през Instagram Профила just pablo и всеки тях ще спечели 1 (една) предметна награда.

5.5. Периодите и Instagram Профилите, където ще се публикуват Постовете с играта, са както следва:

Период 1 - от 00:00 ч. на 04.09.2023 г. до 23:59 ч. на 22.10.2023 г. Instagram Профил
Just Pablo ;

Период 2 - от 00:00 ч. на 11.09.2023 г. до 23:59 ч. на 17.09.2023 г. Instagram Профил
I.am ;

Период 3 - от 00:00 ч. на 18.09.2023 г. до 23:59 ч. на 24.09.2023 г. Instagram Профил Pustinyacite;

Период 4 - от 00:00 ч. на 25.09.2023 г. до 23:59 ч. на 01.10.2023 г. Instagram Профил
Mementsa;

Период 5 - от 00:00 ч. на 02.10.2023 г. до 23:59 ч. на 08.10.2023 г. Instagram Профил fuckticheski_official;

Период 6 - от 00:00 ч. на 09.10.2023 г. до 23:59 ч. на 15.10.2023 г. Instagram Профил Balkansknow;

Период 7 - от 00:00 ч. на 16.10.2023 г. до 23:59 ч. на 22.10.2023 г. Instagram Профил

Obshtacooltura
 

Credissimo има право да сподели на Instagram Профила си Постовете, с които се обявяват Участниците, спечелили предметна награда.

 

6. Награди и определяне на победителите:

6.1. Описание: Общо награди за целия срок на провеждане на играта: 15 (петнадесет) броя Смарт часовник Xiaomi QCY GTS S2, 280mAh, IPX8, 1.85'' TFT, цвят черен;

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват от Организатора и ще бъдат раздадени от Организатора.

6.3. Участниците в играта, които печелят награда, се определят чрез електронно теглене, в което участват всички участници по реда на т. 4. Тегленето се извършва автоматично в първия работен ден след изтичане на съответния Период. Тегленето се извършва чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите.

7. След определяне на 1 (един) печеливш Участник Организаторът може да изтегли по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Общи условия. В случай, че и с резервните изтеглени печеливши Участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

 

8. Получаване на наградите:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от Организатора, които осъществяват контакт с печелившите Участници на посочените от последните имейл или телефонен номер, ако Участникът е предостави тази информация при поискване.

8.2. За да получи своята награда, печелившият Участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст не по-малка от 18 години.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за получаване на наградите е 01.12.2023 г.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в играта посредством данните, които e предоставил в регистриране за участие и при евентуално спечелване на награда.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на играта и изтегляне на печелившите Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 15.11.2023 г., освен ако Участникът не са предоставил изрично съгласие за обработка на данните му за маркетинг цели. За изрично съгласие за обработка на данните му за маркетинг цели се приема и последването на Instagram Профила на Credissimo.

9.3. Организаторът няма право да използват получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставят на трети лица освен при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължават да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на Участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Общи условия, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организатора не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Facebook и Instagram Профилите на Credissimo, където се провежда играта. При всякакви злоупотреби Организаторът има право да дисквалифицира Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник а e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

10.8. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Общи условия са публикувани на 04.09.2023 г., като Общите условия и техните изменения влизат в сила от момента на обявяването им на сайта, в Instagram Профила и в мобилното приложение на Организатора.

 Обратно към всички

Прочети още