Покажи креативност в новата игра Ти и Credissimo

Покажи креативност в новата игра Ти и Credissimo

На 27-ми февруари стартира новата игра на credissimo във фейсбук. Името й е ‘Ти и Credissimo’. За разлика от предните игри, тази има за цел да провокира креативността на потребителите. За участие е нужно да се качи видео, снимка или текст, в чието съдържание да присъства думата credissimo (или кредисимо).
 

 

Наградите са 2 вида:

1. ГОЛЯМА НАГРАДА - 6 броя парични награди: една първа награда от 1000 лв., една втора награда от 500 лв., една трета награда от 200 лв., една четвърта награда от 100 лв. и две пети награди от 50 лв, които ще бъдат връчени на шестимата участници, чиито качени в платформата видео, снимка или текст получат най-много споделяния от потребителите във фейсбук.

2. МАЛКА НАГРАДА – 5 броя парични награди от по 100 лв. за 5-ма от участниците, които са споделили вече качено в играта видео, снимка или текст на своята стена във Facebook.com. Побързайте, включете се още сега на https://www.facebook.com/credissimo.bg.

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в ИГРАТА „Ти и credissimo”, организирана от „КРЕДИСИМО” АД

ИГРАТА „Ти и credissimo”, наричана за краткост ИГРАТА, се организира от „КРЕДИСИМО” АД. Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват описаните по-долу правила на ИГРАТА, наричани за краткост ОБЩИ УСЛОВИЯ. 
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на ИГРАТА ще бъдат достъпни за целия период на ИГРАТА на интернет адрес: http://www.facebook.com/credissimo.bg.


I.    ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените понятия са използвани със следното значение:

1.     ОРГАНИЗАТОР -  „КРЕДИСИМО” АД, ЕИК: 175330437;

2.      МАТЕРИАЛ – текст, снимка, рисунка, видеоклип, филм или друго аудиовизуално произведение, както и каквото и да е друго произведение на литературата, изкуството или науката, в което присъства марката „Credissimo“, като под присъствие на марката следва да се разбира присъствие на думата Credissimo (независимо от шрифта или графичното оформление на изписването, включително, но не само изписана като Credissimo, credissimo, CREDISSIMO, Кредисимо, кредисимо или КРЕДИСИМО) логото на Credissimo или думата като част от озвучаването или част от кадър (изобразено);

3.    ГОЛЯМА НАГРАДА -  осигурени от ОРГАНИЗАТОРА 6 броя парични награди: една първа награда от 1000 лв., една втора награда от  500 лв., една трета награда от 200 лв., една четвърта награда от 100 лв. и две пети награди от 50 лв, които ще бъдат връчени на шестимата УЧАСТНИЦИ, чиито качени в ПЛАТФОРМАТА МАТЕРИАЛИ са получили най-много споделяния от FACEBOOK потребителите. В случай че има изравнени по брой споделяния, за победител ще бъде обявен УЧАСТНИКЪТ с по-ранна дата на качване на МАТЕРИАЛА в ПЛАТФОРМАТА.

4.     МАЛКА НАГРАДА – осигурени от ОРГАНИЗАТОРА 3 броя парични награди от по 100 лв. за 3-ма от  УЧАСТНИЦИТЕ, които са споделили вече качен в ИГРАТА МАТЕРИАЛ на своята стена във Facebook.com;

5. СТРАНИЦА НА ОРГАНИЗАТОРА - http://www.facebook.com/credissimo.bg;

6. ПЛАТФОРМА – създадена за целите на ИГРАТА електронна платформа на СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА във FACEBOOK; 

7. УЧАСТНИК - всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на условията за участие, предвидени в т. II.1. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 


II. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. В ИГРАТА могат да участват само дееспособни физически лица, които имат регистрация и профил в мрежата на FACEBOOK, регистрирали са се за участие в ИГРАТА съгласно т.II.5.1.2 и т.II.5.2.2  по-долу и са декларирали, че са навършили 18 години и приемат настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. За участие в ИГРАТА УЧАСТНИКЪТ следва да използва своята регистрация във FACEBOOK.

2. Територия на провеждане на ИГРАТА: ИГРАТА се организира и провежда на територията на цялата страна.

3. Период на ИГРАТА: ИГРАТА ще се проведе в периода 25.02.2014 г. - 29.04.2014 г. ИГРАТА ще бъде стопирана в 15:00 часа на 29.04.2014 г.

4. Участието в ИГРАТА се извършва посредством следния механизъм:

4.1. За участие за ГОЛЯМАТА НАГРАДА:

4.1.1. Всеки УЧАСТНИК следва да качи в ПЛАТФОРМАТА МАТЕРИАЛ, върху който притежава авторски и сродни на авторското права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и по отношение на който е получил съответните съгласия по т. II.5.1.8.1. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

4.1.2. След като качи подготвения МАТЕРИАЛ в посочените за това места на ПЛАТФОРМАТА, УЧАСТНИКЪТ трябва да се регистрира със своите две имена (по лична карта), актуален телефон, e-mail адрес, и да декларира, че е навършил 18 години и приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

4.1.3. След като са изпълнени условията по т.II.5.1.1. и т.II.5.1.2. от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, ОРГАНИЗАТОРЪТ преценява съдържанието на МАТЕРИАЛА и след одобрението му изпраща на УЧАСТНИКА потвърждаващ e-mail. След одобрението МАТЕРИАЛЪТ става достъпен на СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА за всички FACEBOOK потребители.

4.1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да не одобрява и не допуска качването на МАТЕРИАЛИ на СТРАНИЦАТА си в следните случаи:
•    Ако съдържанието на МАТЕРИАЛА нарушава добрите нрави, уронва престижа на лица, компании, институции и др., в това число и на ОРГАНИЗАТОРА, или може да бъде възприет като обиден или неподходящ от аудиторията на ИГРАТА;
•    Ако съдържанието на МАТЕРИАЛА подбужда към насилие, расизъм или нарушаване на законите на Република България;
•    Ако за ОРГАНИЗАТОРА е очевидно, че УЧАСТНИКЪТ не е носител на авторски и сродни на авторското права по смисъла на ЗАПСП върху МАТЕРИАЛА и/или по отношение на който не е получил съответните съгласия по т. II.5.1.8.1. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, и/или МАТЕРИАЛЪТ представлява преработка на чужд авторски МАТЕРИАЛ;
•    Ако МАТЕРИАЛЪТ не отговаря на други изисквания на законите относно съдържанието на рекламни материали.

4.1.5. УЧАСТНИКЪТ, за когото са изпълнени кумулативно условията по т. II.5.1.1. - II.5.1.3. по-горе,  участва в ИГРАТА за спечелването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

4.1.6. Шестимата участници, събрали най-много споделяния на своя МАТЕРИАЛ до края на ИГРАТА, ще бъдат обявени за победители в ИГРАТА, като ще получат първа, втора и трета, четвърта и две пети награди, съответно на броя споделяния на качения МАТЕРИАЛ. В случай че има изравнени по брой споделяния, за победител ще бъде обявен УЧАСТНИКЪТ с по-ранна дата на качване на МАТЕРИАЛА в ПЛАТФОРМАТА.

4.1.7. Участието в ИГРАТА за ГОЛЯМАТА НАГРАДА е безвъзмездно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.1.8. Авторски права и права, сродни на авторското

4.1.8.1. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ всеки УЧАСТНИК в ИГРАТА за ГОЛЯМАТА НАГРАДА декларира, че е носител на авторското и/или сродни на авторското права по смисъла на ЗАПСП върху МАТЕРИАЛА, качен на ПЛАТФОРМАТА; че не му е известно трети лица да имат или да биха могли да имат претенции относно авторството/съавторството на МАТЕРИАЛА или по отношение на други права върху МАТЕРИАЛА; че е получил изрично съгласие от лицето/лицата, носители на авторски или сродни на авторското права върху произведения, изпълнения или звукозаписи/записи на аудиовизуални произведения, които или части от които са включени в МАТЕРИАЛА или се съдържат в МАТЕРИАЛА в оригинален или в преработен вид; че е получил изрично съгласие от лицата, чиито портретни изображения са включени в МАТЕРИАЛА.

4.1.8.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност по отношение авторството на МАТЕРИАЛА, качен в ПЛАТФОРМАТА, нито за евентуални нарушения на чужди авторски или сродни на авторското права, извършени от УЧАСТНИК в ИГРАТА.

4.1.8.3. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ УЧАСТНИКЪТ в ИГРАТА за ГОЛЯМАТА НАГРАДА се задължава да обезщети ОРГАНИЗАТОРА за всички и всякакви вреди, които ОРГАНИЗАТОРЪТ може да претърпи във връзка с неверни декларации на УЧАСТНИКА относно авторството на МАТЕРИАЛА и необходимите по закон съгласия за създаването и използването на МАТЕРИАЛА. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на трети лица във връзка или по повод използването на МАТЕРИАЛИТЕ на УЧАСТНИЦИТЕ в ИГРАТА за ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

4.1.8.4. С приемането на настоящите Общи условия УЧАСТНИКЪТ в ИГРАТА за ГОЛЯМАТА НАГРАДА декларира, че му е известно, че търговската марка Кредисимо - словна и комбинирана, е собственост на „Кредисимо“ АД и е обект на закрила по българското и европейското законодателство. УЧАСТНИКЪТ няма право да  използва марката и/или МАТЕРИАЛА по никакъв начин извън участието си в ИГРАТА съгласно предвидения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ред. 

4.1.8.5. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ УЧАСТНИКЪТ в ИГРАТА за ГОЛЯМАТА НАГРАДА отстъпва безвъзмездно на ОРГАНИЗАТОРА изключителното право да използва по всички начини, предвидени в ЗАПСП, МАТЕРИАЛА и/или части от МАТЕРИАЛА, включително да преработва и изменя същия, за срок от 10 години, без ограничения от вида медиа, часови пояс, територия и др. С цел избягване на съмнения се уточнява, че отстъпването на правата по този текст се отнася както за авторските, така и за правата, сродни на авторското, които са или биха могли да възникнат за УЧАСТНИКА, както и по отношение на всички МАТЕРИАЛИ, качени в ПЛАТФОРМАТА, независимо дали са спечелили ГОЛЯМАТА НАГРАДА.
 
 4.2. За участие за МАЛКАТА НАГРАДА:

4.2.1. Всеки FACEBOOK потребител може да сподели на своята стена с приятелите си МАТЕРИАЛ, който е качен на ПЛАТФОРМАТА. 

4.2.2. След споделянето по т. II.5.2.1., УЧАСТНИКЪТ трябва да се регистрира със своите две имена по лична карта, актуален телефон и e-mail, и да декларира, че е навършил 18 години и приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

4.2.3. УЧАСТНИКЪТ, който изпълни кумулативно условията по т. II.5.2.1. и т. II.5.2.2, участва в томбола за спечелването на МАЛКАТА НАГРАДА.

4.2.4. Участието в ИГРАТА за МАЛКАТА НАГРАДА е безвъзмездно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

5. Ограничения за участие

5.1. Всеки УЧАСТНИК има право да се регистрира неограничен брой пъти в ИГРАТА, но с различен качен/споделен МАТЕРИАЛ, одобрен от ОРГАНИЗАТОРА в съответствие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

5.2. УЧАСТНИК, спечелил една от ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ, не може да спечели и една от МАЛКИТЕ НАГРАДИ.

5.3. Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на УЧАСТНИК в ИГРАТА с цел манипулирането й за спечелване на НАГРАДА, ОРГАНИЗАТОРЪТ има правото да прекрати участието на този УЧАСТНИК в ИГРАТА или да премахне броя натрупани до момента споделяния или частта от тях, които прецени за манипулативни, без да дължи каквото и да било уведомление или обяснение на този УЧАСТНИК. 

5.4. Не може да бъде УЧАСТНИК в ИГРАТА лице, което е акционер, член на Съвета на директорите на ОРГАНИЗАТОРА или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за ОРГАНИЗАТОРА, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на ИГРАТА. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, ОРГАНИЗАТОРЪТ прекратява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на УЧАСТНИКА. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право на преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

5.5. Не може да участва в ИГРАТА УЧАСТНИК, който се е регистрирал с неверни данни или е използвал чужда самоличност, или чиито декларации, съдържащи се в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, се окажат неверни. ОРГАНИЗАТОРЪТ има правото да прекрати участието на такъв УЧАСТНИК в ИГРАТА. 

5.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати временно или постоянно участието на УЧАСТНИК в ИГРАТА, ако същият не спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

5.7. В случай че обстоятелства по т. II.6.1 – т. II. 6.6. по-горе бъдат установени след определяне на победителите в ИГРАТА, резултатите от ИГРАТА ще бъдат анулирани и на съответния УЧАСТНИК няма да бъде връчена НАГРАДА от ОРГАНИЗАТОРА, а връчената – ще бъде отнета. В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ определя нов победител по реда на т.II.5.1.6. и/или т.II.5.2.3. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като в деня на анулиране на резултатите от ИГРАТА обявява на СТРАНИЦАТА си датата на обявяване на победителите за съответната МАЛКА и/или ГОЛЯМА НАГРАДА, което обявяване се извършва по реда на т. II.7 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

6. Обявяване на победителите в ИГРАТА

6.1. УЧАСТНИЦИТЕ, спечелили ГОЛЯМАТА и МАЛКАТА НАГРАДИ, ще бъдат обявени на СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА, чрез посочване на FACEBOOK профила и/или имената, част от телефона и e-mail адреса, подадени от този профил в попълнената регистрационна форма, след изтичане на периода на ИГРАТА.

6.2. Шестимата победители в ИГРАТА за ГОЛЯМАТА НАГРАДА (първа, втора, трета, четвърта и 2 пети награди) ще бъдат обявени на 30.04.2014 г., като в обявлението ще бъде посочен броя на споделянията, които е получил всеки от качените от тях в ПЛАТФОРМАТА МАТЕРИАЛИ, а в случай на УЧАСТНИЦИ с равен брой споделяния – и датата на качване на съответния МАТЕРИАЛ в ПЛАТФОРМАТА.

6.3. Томболата за МАЛКАТА НАГРАДА ще бъде изтеглена в присъствието на нотариус на 30.04.2014 г., като победителите  за МАЛКАТА НАГРАДА ще бъдат обявени на до края на същия ден. 

6.4. Един УЧАСТНИК не може да спечели повече от една НАГРАДА, независимо дали ГОЛЯМА или МАЛКА. 


7. Получаване на НАГРАДИТЕ

7.1. След обявяване на победителите в ИГРАТА при условията на т. II.7.. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява същите по телефона и/или на e-mail адреса, посочен от съответния УЧАСТНИК при регистрацията му в ИГРАТА, като уточнява срок и адрес за получаване на НАГРАДАТА.

7.2. В срок до 10 (десет) дни от получаване на съобщението по т. II.8.1., но не по – късно от 13.05.2014 г., победителите следва да посетят адреса, посочен в съобщението, за да получат съответната НАГРАДА.

7.3. Победителите могат да получат лично НАГРАДАТА във всеки от дните в срока по т. II.8.2., в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч., на посочения в съобщението адрес. При получаване на НАГРАДАТА печелившият УЧАСТНИК се идентифицира с лична карта, като връчването на НАГРАДАТА се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

7.4. В случай че някой от победителите не се яви, за да получи НАГРАДАТА в срока и при условията, указани настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, правото на същия да получи НАГРАДАТА се погасява. В случай на погасяване на правата на победилия УЧАСТНИК, ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да връчва неполучената НАГРАДА на друг УЧАСТНИК.  

7.5. Връчването на НАГРАДИТЕ може да бъде публично.

7.6. УЧАСТНИКЪТ, обявен за победител, няма право да иска замяна на НАГРАДАТА.

7.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема транспортните и другите разходи на победилите УЧАСТНИЦИ във връзка с получаване на НАГРАДАТА.

7.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължението да осъществява кореспонденция с неспечелилите УЧАСТНИЦИ, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.


III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8. Ограничения на отговорността на ОРГАНИЗАТОРА

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на FACEBOOK потребители; дублиране на FACEBOOK профили от недоброжелатели; използване на e-mail адрес от друго лице, независимо дали титулярът е дал съгласието си за това; невярно попълнена информация в регистрационната форма, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази ИГРА; недостъпност или неразположение на интернет или на СТРАНИЦАТА или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или ПЛАТФОРМАТА; други форсмажорни обстоятелства.

8.2. Организирането, представянето, провеждането и регламента на ИГРАТА по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя НАГРАДИ и не носи отговорност за определянето на резултатите от ИГРАТА.

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, в случай че спечелил УЧАСТНИК не може да получи съответната НАГРАДА, тъй като е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена, непозволяващи осъществяването на контакт с него.

8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на НАГРАДИТЕ.

9. Обработване и защита на лични данни

9.1. УЧАСТНИКЪТ се индивидуализира в ИГРАТА посредством FACEBOOK профила си, който е използвал за участие в ИГРАТА, както и посредством данните, попълнени от него в регистрационната форма за участие и допълнително предоставените на ОРГАНИЗАТОРА при връчването на съответната НАГРАДА.

9.2. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ всеки УЧАСТНИК дава изричното си съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни за обработване от страна на ОРГАНИЗАТОРА на предоставените при провеждането на ИГРАТА лични данни:

9.2.1. За целите на провеждане на ИГРАТА, включително за обявяването им на СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА в обхвата и при условията на т.II.7. по-горе, за използването на неговите имена и фотографии в аудио, фото или видео материал на ОРГАНИЗАТОРА без възнаграждение, в случай на спечелване на ИГРАТА. 

9.2.2. За целите на извършване на анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни съобщения, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на ИГРАТА.

9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на ИГРАТА, като използва предоставените такива съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на УЧАСТНИЦИТЕ, извън публично известните от FACEBOOK, станали му известни при участието им в ИГРАТА.

10. Други условия

10.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да измени и допълни едностранно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като удължи периода на ИГРАТА или предвиди предоставянето на допълнителна НАГРАДА. Извършените изменения се обявяват на СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА, като обвързват УЧАСТНИЦИТЕ от момента на обявяването.   

10.2. ИГРАТА може да бъде прекратена в случай на форсмажорни обстоятелства, непозволяващи да бъде продължено провеждането й, което прекратяване се обявява на СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА, От момента на обявяването на прекратяването на ИГРАТА на СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА правата на УЧАСТНИЦИТЕ да участват за спечелването на ГОЛЯМАТА И МАЛКАТА НАГРАДИ ще бъдат погасени.

10.3. При прекратяване на ИГРАТА по реда на т. III.11.2. по-горе няма да бъдат връчвани НАГРАДИ и на УЧАСТНИЦИТЕ няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

10.4. Всеки спор между ОРГАНИЗАТОРА и УЧАСТНИЦИТЕ в ИГРАТА  ще се решава извънсъдебно, а  в случай че това не е възможно – от компетентния български съд в град София.

10.5. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на ИГРАТА.Обратно към всички

Прочети още