Оцени Credissimo и спечели летни награди

Оцени Credissimo и спечели летни награди

Като потребителски ориентирана компания, ние държим изключително много на обратната връзка от нашите потребители. Знаем, че и за теб е важно да споделяш своето мнение с нас, за да можем постоянно да подобряваме качеството на предлаганите от нас услуги и продукти. А какъв по-добър повод от това, да се включиш в новата игра на нашата Facebook страница и да спечелиш летни награди?

Как?

Вземи участие в новата ни играта - „Оцени Credissimo”, като напишеш своя отзив за нас тук и да споделиш публикацията с твоите приятели.

Какво ще спечеля?

Шест от всички участвали ще спечелят 3 (три) броя брандирани комплекти за плажен тенис и 3 (три) броя спортни бутилки. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на 07.08.2017 г., 17:00 часа във Facebook страницата на Credissimo.

Кога?

Играта стартира на 31.07.2017 г. в 10:00 ч. и ще продължи до 06.08.2017 г. 23:59 ч.

Печеливши:

Брандиран плажен комплект за тенис печелят: Krasimira Petkova, Desislava G. Nedelcheva, Maria Simeonowa

Брандиранa спортна бутилка печелят: Angel Lubchev Malakov, Десислава Чакърова, Христина Симеонова

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Оцени Credissimo”, организирана от Credissimo

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Периодът на играта „Оцени Credissimo” („Играта“) е от 31.07.2017 г., 10:00 ч. до 6.08.2017 г., 23:59 часа.

2. Играта ще бъде проведена съгласно правилата, определени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (наричани по–долу „ОУ“).

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДИ

Организаторът осигурява 6 (шест) броя награди – 3 (три) броя брандирани комплекти за плажен тенис и 3 (три) броя брандирани термоси („Наградите“).

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

1. Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo.bg („Facebook страницата на Организатора“).

2. Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:

1. отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ;

2. има персонална регистрация и профил в мрежата на Facebook („Facebook профил“);

3. регистрирало се е за участие в Играта и е приело настоящите ОУ.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

3. За да участва в Играта, Участникът трябва да остави своя отзив/review за Организатора в съответната секция - https://www.facebook.com/pg/credissimo.bg/reviews/, на Facebook страницата на Организатора, както и да сподели публикацията за Играта на своята стена/timeline.

4. Всеки Участник има право да извършва действието по реда на т. VI.3 само веднъж.

4.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Facebook („Facebook профил“).

4.2. Участникът, който изпълни условията по т. VI и отговаря на изискванията на т. V, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда.

4.3. Участието в Играта и предоставянето на Наградите от Организатора на победителите не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само с един Facebook профил в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на Награда.

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Награда.

5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1. 6 (шест) победители ще бъдат изтеглени и обявени на 07.08.2017 г., 17:00 часа във Facebook страницата на Организатора. Първите 3 (три) изтеглени печеливши ще получат брандиран комплект за плажен тенис, а следващите 3 (три) - брандиран термос.

6.2. Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7. Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилите Facebook профили и/или имената на печелившите Участници.

7.1. Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

7.2. За да получи Наградата си печелившият Участник следва да предостави в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

7.2.1. Печелившият Участник ще получи Наградата си по куриер на посочения от него по реда на т. V.7.2. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник следва да се идентифицира с лична карта, като за връчването на Наградата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването.

7.2.2. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.2. на Организатора в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

7.2.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.2.4. С приемане на настоящите ОУ за участие в Играта, всеки Участник се съгласява и дава на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на Участниците в конкурса на трети страни. Съгласието на Участника се счита дадено изрично за служителите и представителите на Организатора, ангажирани с провеждането на Играта, под условието, че същите са поели съответните задължения за конфиденциалност и защита на личните данни към Организатора.

7.3. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата по реда на т. VI.7.2.1, не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.5. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7.7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

7.8. Връчването на Наградите може да бъде публично събитие. С приемането на тези ОУ и участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези Награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право едностранно да изменя и/или допълва настоящите ОУ по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора.

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Наградата на печелившия Участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на Участник няма действие спрямо Организатора.

8. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и тяхната Награда от Играта. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички Участници с приемането на тези ОУ и участието си в Играта дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на Участниците и да ги използва, съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

9. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

10. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда.

11. Играта може да бъде прекратена и в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможност на Организатора да продължи провеждането на Играта по причини, независещи от неговата воля.

12. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1. или т. VII.11. от тези ОУ няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

13. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай че това не е възможно – от компетентния български съд.

15. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

16. С приемането на настоящите ОУ, всеки Участник се съгласява посочените от него данни да бъдат използвани от Организатора за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Играта.

Настоящите ОУ влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора на 31.07.2017 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.Обратно към всички

Прочети още