Открий сезона с нов iPhone!

Открий сезона с нов iPhone!

Включи се в пролетната ни томбола в периода 18.03. - 28.04.2019 г., като усвоиш заем до 3 000 лв. и участвай за най-желаните подаръци за сезона!

  • Заяви заем в три лесни стъпки!
  • Получаваш одобрение* на момента и желаната сума е при теб в точния момент.
  • А сега, автоматично участваш и в пролетната ни томбола, в която всяка седмица ще раздаваме по един от най-желаните iPhone смартфона!

*Кандидатите подлежат на одобрение съгласно ОУ и Вътрешни правила на Кредисимо.

Наградите

Всяка седмица, един от всички усвоили Credissimo заем, ще спечели една от уникалните ни награди:

4х iPhone Xr

1x iPhone Xs

1x iPhone Xs Max

 

Печеливши

  • Първо теглене (27.03.2019 г.) - награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB печели Генка Маркова, g******5@abv.bg
  • Второ теглене (03.04.2019 г.) - награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB печели Пепа Коева, p*********2@gmail.com
  • Трето теглене (10.04.2019 г.) - награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB печели Марийка Стойнова, m**********0@abv.bg
  • Четвърто теглене (17.04.2019 г.) - награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB печели Цецка Петрова, c******5@abv.bg
  • Пето теглене (24.04.2019 г.) - награда смартфон Apple iPhone Xs, 64GB печели Ангелина Цветанова, e******a@abv.bg 
  • Шесто теглене (08.05.2019 г.) - награда смартфон Apple iPhone Xs Max, 64GB печели Димитринка Капула, d*********a@abv.bg

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИЧНА ТОМБОЛА „Открий сезона с нов iPhone!”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на седмичната томбола „Открий сезона с нов iPhone!”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 18.03.2019 г. от 10:00 часа, продължава до 23:59 часа на 28.04.2019 г. и е разделена на шест периода, както следва:
2.1. Седмица 1 - от 10:00 ч. на 18.03.2019 г. до 23:59 ч. на 24.03.2019 г.;
2.2. Седмица 2 - от 00:00 ч. на 25.03.2019 г. до 23:59 ч. на 31.03.2019 г.;
2.3. Седмица 3 - от 00:00 ч. на 01.04.2019 г. до 23:59 ч. на 07.04.2019 г.;
2.4. Седмица 4 - от 00:00 ч. на 08.04.2019 г. до 23:59 ч. на 14.04.2019 г.;
2.5. Седмица 5 - от 00:00 ч. на 15.04.2019 г. до 23:59 ч. на 21.04.2019 г.;
2.6. Седмица 6 - от 00:00 ч. на 22.04.2019 г. до 23:59 ч. на 28.04.2019 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“), http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

 

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.
 

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“.

 

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо шест броя седмични награди („Наградите“), а именно:
- 4 броя Смартфони Apple iPhone Xr, 64GB;
- 1 брой Смартфон Apple iPhone Xs, 64GB;
- 1 брой Смартфон Apple iPhone Xs Max, 64GB.

2. Организаторът обявява на Сайтa, на своята Фейсбук страница и в мобилното си приложение вида на седмичните Награди съгласно т. 1 по-горе.


VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.

2. За да участва в Томболата, всеки Участник следва да извърши следните действия:
2.1. В периода на Томболата да подаде заявление за отпускане на кредит до Организатора съгласно определените правила в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на този адрес- https://credissimo.bg/obshti-uslovia.
2.2. В случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на кредит, да усвои предоставената му заемна сума по сключения договор за потребителски кредит с Организатора.
2.3. Участникът, който изпълни условията по т.VI.2 и отговаря на изискванията на т.VI.5 от ОУ, ще участва автоматично в Томболата за спечелване на седмичната Награда, в която е усвоил кредита.

3. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през периода на Томболата.

4. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Ограничения за участие:
5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.
5.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:
6.1. Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.
6.2. Един печеливш в Томболата за съответната седмица ще бъде определян и обявяван в първия работен ден, следващ седмицата, през която Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен, то печелившият ще бъде определян и обявяван в първия работен ден.
6.2.1. На дата 27.03.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB.
6.2.2. На дата 03.04.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB.
6.2.3. На дата 10.04.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB.
6.2.4. На дата 17.04.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB.
6.2.5. На дата 24.04.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xs, 64GB.
6.2.6. На дата 02.05.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xs Max, 64GB.
6.3. Обявяването на победителите ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.
6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.
6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7. Получаване на Наградата:
7.1. Всеки печеливш Участник следва да посети посочения по-долу адрес на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.6.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.6.3.
7.2. Печелившите Участници могат да получат Наградата си всеки работен ден между 10.00 ч. и 18.00 ч. на следния адрес на Организатора, а именно- гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България”. Печелившият Участник се идентифицира с лична карта при получаване на Наградата. За връчването на последната се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.
7.3. В случай че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответната седмица.
7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.
7.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник, във връзка с получаването на Наградата му.
7.6. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.
7.7. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора, като връчването на Наградата може да бъде публично събитие.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство.

5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма право да иска подобна замяна.

6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.

8. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд.

10. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.
 

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора на 18.03.2019 г.Обратно към всички

Прочети още