Включи се в играта „Познай артистичните псевдоними на личностите“ и спечели!

Включи се в играта „Познай артистичните псевдоними на личностите“ и спечели!

Не можем да скрием приповдигнатото ни настроение от прекрасното лято, от рождения ни ден и … от още нещо. Сигурни сме, че вече привлякохме вниманието ти с тази мистериозна загадка, за това без да отлагаме повече ти съобщаваме добрите вести.

В разгара на лятото успяхме да заснемем нова реклама с участието на две добре познати български личности, които не спират да радват своите почитатели с ексцентричния си натюрел. По този повод те въвличаме в забавна игра с награди. Не пропускай възможността да се включиш.

Как?

Може да участваш в играта с коментар под пост публикуван в официалния Instagram профил на Credissimo на 20.07.2021 г. от 11:00 часа като отговориш на въпроса "Кои са личностите на снимката?" и последваш страницата ни.

Какво печелиш?

Всеки участник може да спечели 1 (една) от общо 5 (пет) броя bluetooth колонки.

Кога?

Играта стартира на 20.07.2021 г. в 11:00 ч., ще продължи до 23:59 ч. на 22.07.2021 г. и ще се проведе съгласно Общите условия на Играта, публикувани в официалния сайт на Credissimo.

Победителите ще бъдат обявени на 23.07.2021 г., в 12:00 часа тук и на https://www.instagram.com/credissimo

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Познай артистичните псевдоними на личностите “, организирана от „КРЕДИСИМО” ЕАД

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на играта „ Познай артистичните псевдоними на личностите “, наричана по-долу за краткост „Играта“;

 

2. Играта стартира в 11:00 ч. на 20.07.2021 г., и продължава до 23:59 ч. на 22.07.2021 г.;

 

3. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“). Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

„КРЕДИСИМО“ ЕАД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителния директор Сокол Янков, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

 

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.

Играта се организира и реализира в интернет платформа „Инстаграм“ (Instagram) на официалната страницата на Организатора – http://www.instagram.com/credissimo  („Instagram страницата на Организатора“);

Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

 

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява 5 (пет) награди, всяка по отделно наричана за краткост „Награда“, а всички заедно „Наградите“, а именно:

- 5 (пет) броя bluetooth колонки.

2. На 23.07.2021 г., в 12:00 часа ще бъде изтеглен по 1(един) победител за всяка от 5 (пет) бр. Награди, като за всяка Награда ще бъде теглена томбола между коментиралите поста.

 

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

 

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

 

3. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следните действия:

 

3.1. Да коментира своя отговор на поста

„Подготвили сме чудна игра с награди!

Може би вече се досещаш... Свързана е с личностите от снимката, които развихриха своите щури актьорски способности за нас. Знаем, че доста приличат на съседки от блок на име Карамфила и Фиданка, но не са. Техните артистични псевдоними започват със същите първи букви обаче.

За да се включиш в играта трябва да:

- напишеш в коментар кои са личностите от снимката;

- последваш профила ни.

Даваме ти джокер. Приятелството на тези симпатяги се зароди в един от сезоните на Big Brother.

Имаш право да участваш само с 1 (един) коментар. Всеки допълнителен ще бъде изтриван.

Бонус от нас, ако споделиш поста на стори и отбележиш Credissimo – двоен шанс за спечелване на една от наградите.

Ще изтеглим 5 победители на случаен принцип на 23.07.2021 (петък).

Пълните условия на играта и наградите можеш да откриеш на линка в биото.“.

 

3.2. Да е последвал /натискайки бутона „Follow”/ Instagram страницата на Организатора.

 

3.3. Всеки Участник има право да се регистрира за участие, като изпрати своя отговор само веднъж в коментар, като по този начин се включва в томбола за Наградата. Коментарът е необходимо да бъде с конкретен и/или правилен отговор, за да се участва в тегленето за Наградата. Всеки втори коментар от един и същи Участник ще бъде изтриван.

 

3.4. Всеки Участник, който е пре-споделил поста с Играта на своят личен Instagram профил, посредством формата Story, и отбележи с таг Instagram страницата на Организатора, получава бонус възможност за спечелване на 1 (една) от Наградите, а именно еднократно удвояване на неговия коментар при финалното преброяване.

 

4. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което има регистрация и профил в мрежата на Instagram и е приело настоящите ОУ.

 

4.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация в Instagram („Instagram профил“).

 

4.2. Участникът, който изпълни условията по т.VI.3 и отговаря на изискванията на т. VI.4, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда, освен ако не попада в ограниченията по т. VI.5.3 и т.VI.5.4

 

4.3. Участието в Играта и предоставянето на Награда от Организатора на победителя не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

 

4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

 

5. Ограничения за участие:

 

5.1. Всеки Участник има право да извършва действията по т. VI.3. само с един Instagram профил в Играта.

 

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и/или опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

 

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.

 

5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

6. Определяне и обявяване на победителя:

 

6.1. 5 (пет броя) победителя ще бъдат изтеглени и обявени на 23.07.2021 г., в 12:00 часа в Instagram страницата на Организатора.

 

6.2. Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора двучленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница https://www.random.org/

 

6.3. Победителите ще бъде обявени на Instagram страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Instagram профил и/или имената на печелившите Участници. Съгласно действащото  законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключени е на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

 

6.4. Организаторът поема ангажимент в деня по т.VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившия Участник. Публично се счита съобщението, отправено в Instagram страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението в Instagram, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

 

7. Получаване на Наградата:

 

7.1. За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 2 (два) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден имейл aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

 

7.2. Печелившият Участник ще получи наградата си по куриер на посочения от него по реда на т. VI.7.1. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

 

7.3. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.1. на Организатора, в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

 

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

 

7.5. Организаторът следва да изпрати Наградата на спечелилия Участник по реда на т. VI.7.2 в срок от 5 работни дни след получаване на информацията по т. VI.7.1.

 

7.6. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата по реда на т. VI.7.2.1, не поема сервизните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.

 

7.7. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

 

7.8. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Instagram потребители; дублиране на Instagram профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Instagram платформата; други форсмажорни обстоятелства.

 

7.9. Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С приемането на тези ОУ и участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят Наградата, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилият тази награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

 

2. Организаторът има право да изменя и/или допълва настоящите ОУ едностранно по своя преценка и по всяко време.

 

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Instagram страницата на Организатора.

 

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в Instagram, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези в Instagram профила му.

 

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Instagram профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

 

6. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът събира и обработва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ за целите на провеждането на Играта.

 

7. Наградата се предава на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

 

8. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

 

9. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта.

 

10. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1. или т.VII.11. от тези ОУ няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

 

11. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

 

12. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

 

13. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Instagram. Тъй като Играта не се организира от Instagram, никакви правни претенции не могат да бъдат предявени към Instagram. Получателят на информацията, предоставена от Участниците, е „КРЕДИСИМО“ ЕАД, а не Instagram.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Instagram страницата на Организатора на 20.07.2021 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.Обратно към всички

Прочети още