Прати вноската в отпуска до 75 дни!

Прати вноската в отпуска до 75 дни!

Великденските празници стопиха бюджета? А сега дойде време да помислиш и за така чаканата почивка, промяна в гардероба или дълго отлаганият ремонт вкъщи.

Сложи край на финансовите си притеснения! Вземи решението в ръцете си и прати първата вноска по заема си в отпуска до 75 дни!

Възползвай се сега от специалното ни предложение и можеш да вземеш твоя първи заем Credissimo плюс до 3 000 лв., с отложена първа вноска до 75 дни*!

Промоцията важи само за клиенти, които не са сключвали договор за кредит и усвоявали заемна сума с Credissimo за кредитния продукт Credissimo плюс до периода на промоцията.

Пример: За кредит от 800,00 лева от дата 16.04.2018 г. с избран падеж 30-то число всеки месец и с период на изплащане от 8 равни месечни вноски в размер 116,07 лева всяка, първата падежна дата на потребителя ще бъде на 30.06.2018 г., при фиксирана лихва от 41.24 % и ГПР 50.00%, обща сума за връщане 928,56 лева.

Как да се възползваш от промоционалното ни предложение?

  • Влез на Credissimo.bg, на мобилната апликация или заяви на телефон: 0700 12 0 12;
  • Избери креднитния продукт Credissimo плюс, сумата, която ти е необходима, срокът, в който желаеш да върнеш парите и въведи необходимата информация в останалите полета в заявлението;
  • Въведи промо код: 75 на указаното за това място в заявлението;
  • Избери най-удобния за теб начин да получиш сумата;
  • Изпрати онлайн заявлението и изчакай не повече от седем минути за становище;
  • Вземи парите си по банков път или на каса на EasyPay, или FastPay.

Какво представлява Credissimo плюс?

*Промоционалните условия на кредитния продукт "Credissimo плюс" за суми до 3 000,00 лева важат за периода от 12.04.2018 г. до 12.05.2018 г., само за клиенти, които не са сключвали договор за кредит и усвоявали заемна сума с „Кредисимо“ АД за кредитния продукт "Credissimo плюс" до периода на промоцията. Потребителите, които отговарят на тези условия чрез въвеждане на промо код „75“ при кандидатстването за кредит, ползват автоматично удължен период от допълнителни 30 дни за плащане на първата дължима вноска съобразно избраното от тях падежно число, като за срока на удължения период, потребителите не дължат лихва.

Кандидатите подлежат на одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Credissimo.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „ДО 75 ДНИ БЕЗ ВНОСКА”

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

1. „КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на промоцията „До 75 дни без вноска”, наричана по-долу за краткост „Промоцията“.
2. Промоцията стартира на 12.04.2018 г. от 17:00 часа, продължава до 23:59 часа на 12.05.2018 г.
3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Промоцията на www.credissimo.bg, https://credissimoplus.bg/ и мобилното приложение на Организатора („Сайтовете“).

III. ЦЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА.

1. Заематели, които не са сключвали договор за потребителски кредит и усвоявали заемна сума с Организатора за кредитния продукт "Credissimo плюс" до периода на Промоцията, чрез въвеждане на промо код „75“ при кандидатстването за кредит, ползват автоматично удължен период от допълнителни 30 дни за плащане на първата дължима вноска съобразно избраното от тях падежно число, като за срока на удължения период, потребителите не дължат лихва. Участниците подлежат на одобрение съгласно Общите условия за предоставяне на кредити и вътрешни правила на Организатора.
2. Пример: За кредит от 800,00 лева от дата 16.04.2018 г. с избран падеж края на всеки месец за период на изплащане от 8 равни месечни вноски в размер 116,07 лева всяка, първата падежна дата на потребителя ще бъде на 30.06.2018 г., при фиксирана лихва от 41.24 % и ГПР 50.00%, обща сума за връщане 928,56 лева.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Промоцията може да вземе всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията, регламентирани в тези ОУ, наричано за краткост „Участник“.

V. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА.

1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България и се прилага за Участници, кандидатствали за паричен заем на Сайтовете, във Фейсбук страницата, в мобилното приложение на Организатора или по телефон- 0700 12 012 (национален номер на цената на един градски разговор) или *5555 (за всички мобилни оператори на цена според мобилния план).

VI. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА.

1. Провеждането на Промоцията се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията им.
2. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Промоция; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
3. Ограничения за участие- не може да бъде Участник в Промоцията лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Промоцията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Промоцията и има право по всяко време да преустанови реализацията й, като това няма да касае договори за кредит сключени по време и при условия на Промоцията.
2. Участникът се индивидуализира в Промоцията посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит в Сайтовете на Организатора.
3. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подаване на заявление и сключване на договор за паричен заем по продукт “Credissimo плюс“, Участникът се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, включително и за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и индивидуалния договор за паричен заем.
4. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 11.04.2018 г. от Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайтовете на Организатора на 12.04.2018 г.

 Обратно към всички

Прочети още