С Credissimo на море!

С Credissimo на море!

Летните месеци се очертават да бъдат горещи, а вече започна да кроиш планове? Дълги плажни дни, много пътешествия и морски моменти...

Да, точно това те очаква в новата ни специална морска изненада!

Как да участвам?

Включи се в специалната ни томбола „С Credissimo на море!“ в периода 14.05.2018 г. - 29.07.2018 г., като усвоиш Credissimo плюс до 3 000 лева.

Всяка седмица, всички усвоили, автоматично участват в томбола за морска почивка за двама и още много летни награди.

Направи лятото безгрижно и без финансови затруднения, в 3 лесни стъпки!

1. Попълни кратката ни онлайн форма

2. Изчакай 7 минути за одобрение

3. Получи  желаната сума по твоята банкова сметка или на каса на EasyPay и FastPay.

11 години Credissimo -  11 седмици с награди!

В продължение на 11 седмици, ще раздадем 44 страхотни награди:

  • 11х морски почивки за двама
  • 11х плажна кърпа
  • 11х плажен дюшек  
  • 11х плажен тенис

Подари си незабравими летни мигове и не пропускай да се включиш!

Всеки, усвоил кредит Credissimo плюс, през съответната седмица в периода на томболата, ще участва за спечелване на една от нашите награди.

Участниците, усвоили кредит в периода на всяка седмична томбола, участват автоматично в тегленето.

Печеливши:

Първо теглене (21.05.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Мария Абаджиева, a*****a@gmail.com
Плажен тенис - Асен Колев, a***********7@abv.bg
Плажна кърпа - Мадлена Йочева, m************a@abv.bg
Плажен дюшек - Нонка Бонева, b*********0@abv.bg

Второ теглене (28.05.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Крум Мирчев, k*****3@abv.bg
Плажен тенис - Милен Джундрин, d********@abv.bg
Плажна кърпа - Емил Христов, e*********@abv.bg
Плажен дюшек - Илиана Михайлова, r********@abv.bg

Трето теглене (04.06.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Даниела Иванова, k***********@gmail.com
Плажен тенис - Борислава Симеонова, b**********@abv.bg
Плажна кърпа - Димитър Кълвачев, m***********@abv.bg
Плажен дюшек - Диана Николова, d********@abv.bg

Четвърто теглене (11.06.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Нина Петрова, n***********@mail.bg
Плажен тенис - Росен Желязков, r**********@abv.bg
Плажна кърпа - Минка Бонева, k***********@abv.bg
Плажен дюшек - Иван Кръстев, i********@abv.bg

Пето теглене (18.06.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Кирил Халваджиев, k***********@abv.bg
Плажен тенис - Емил Георгиев, 7********@mail.bg
Плажна кърпа - Емануела Мирчева, e***********@abv.bg
Плажен дюшек - Петър Христов, p********@abv.bg

Шесто теглене (25.06.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Живко Вълчанов, j***********@gmail.com
Плажен тенис - Галина Николова, g********@gmail.com
Плажна кърпа - Чавдар Тодоров, c********@abv.bg
Плажен дюшек - Юзлем Назиф, y********@abv.bg

Седмо теглене (02.07.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Деяна Григорова, d***********1@gmail.com
Плажен тенис - Христо Ташев, e*******o@gmail.com
Плажна кърпа - Мано Джендов, m*******j@abv.bg
Плажен дюшек - Иво Дяков, t********d@abv.bg

Осмо теглене (09.07.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Слави Фезов, m*******k@abv.bg
Плажен тенис - Емил Благоев, e**********7@abv.bg
Плажна кърпа - Емилия Марчена, e********6@abv.bg
Плажен дюшек - Любка Новоселска, l********a@gmail.com

Девето теглене (16.07.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Цветозар Цеков, z*****a@gbg.bg
Плажен тенис - Костадин Николов, s*******k@abv.bg@abv.bg
Плажна кърпа - Детелина Георгиева, d**********7@abv.bg
Плажен дюшек - Пенка Христова, pe*******8@abv.bg

Десето теглене (23.07.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Георги Тодоров, j***********7@abv.bg
Плажен тенис - Виолета Апостолова, v************a@abv.bg
Плажна кърпа - Пламен Георгиев, m**********3@gmail.com
Плажен дюшек - Иванка Тодоринчева, t******a@gmail.com

Единадесето теглене (30.07.2018 г.)
Ваучер за лятна почивка - Деяна Георгиева, g********a@uni-plovdiv.net
Плажен тенис - Яница Иванова, i********1@abv.bg
Плажна кърпа - Бадрик Джаникян, b************n@abv.bg
Плажен дюшек - Десислав Христов, d*********7@gmail.com

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИЧНА ТОМБОЛА „С Credissimo на море”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на седмичната томбола „С Credissimo на море”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 14.05.2018 г. от 10:00 часа, продължава до 23:59 часа на 29.07.2018 г. и е разделена на единадесет периода, както следва:

2.1. Седмица 1 - от 10:00 ч. на 14.05.2018 г. до 23:59 ч. на 20.05.2018 г.

2.2. Седмица 2 - от 00:00 ч. на 21.05.2018 г. до 23:59 ч. на 27.05.2018 г;

2.3. Седмица 3 - от 00:00 ч. на 28.05.2018 г. до 23:59 ч. на 03.06.2018 г.;

2.4. Седмица 4 - от 00:00 ч. на 04.06.2018 г. до 23:59 ч. на 10.06.2018 г.

2.5. Седмица 5 - от 00:00 ч. на 11.06.2018 г. до 23:59 ч. на 17.06.2018 г.

2.6. Седмица 6 - от 00:00 ч. на 18.06.2018 г. до 23:59 ч. на 24.06.2018 г.

2.7. Седмица 7 - от 00:00 ч. на 25.06.2018 г. до 23:59 ч. на 01.07.2018 г.

2.8. Седмица 8 - от 00:00 ч. на 02.07.2018 г. до 23:59 ч. на 08.07.2018 г.

2.9. Седмица 9 - от 00:00 ч. на 09.07.2018 г. до 23:59 ч. на 15.07.2018 г.

2.10. Седмица 10 - от 00:00 ч. на 16.07.2018 г. до 23:59 ч. на 22.07.2018 г.

2.11. Седмица 11 - от 00:00 ч. на 23.07.2018 г. до 23:59 ч. на 29.07.2018 г.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Промоцията на www.credissimo.bg, https://credissimoplus.bg и мобилното приложение на Организатора („Сайтовете“).

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява 44 /четиредесет и четири/ броя седмични награди („Наградите“), а именно:

- 11 броя ваучер за почивка от DCL WORLD EOOD на стойност 200 лв.;

- 11 броя плажни кърпи;

- 11 броя плажен тенис;

- 11 броя плажни дюшеци;

2. Организаторът обявява на Сайтовете вида на седмичните Награди, съгласно т. 1 по-горе.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.

2. Право на участие в Томболата получават автоматично всички кредитополучатели, сключили договор за потребителски кредит с Организатора за кредитния продукт Credissimo плюс и усвоили заемната сума по този кредит, в периода на Томболата.

3. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в седмичната томбола за спечелване на Наградите за съответната седмица, през която е усвоил кредита от кредитния продукт Credissimo плюс.

4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж, за всеки усвоен от него кредит Credissimo плюс през съответната седмица и няма да участва при тегленето на следващите седмични Награди.  

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

6. Ограничения за участие:

6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.

6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

7. Определяне и обявяване на победителите:

7.1. Четирима печеливши в Томболата за съответната седмица, ще бъдат изтегляни и обявявани в първия работен ден, следващ седмицата, през която Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен, то печелившият ще бъде изтеглян и обявяван в първия работен ден, следващ съответния понеделник.

7.1.1. На дата 21.05.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.2 На дата 28.05.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.3. На дата 04.06.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.4. На дата 11.06.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.5. На дата 18.06.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.6. На дата 25.06.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.7. На дата 02.07.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.8. На дата 09.07.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.9. На дата 16.07.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.10. На дата 23.07.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.1.11. На дата 30.07.2018 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда ваучер за почивка, един Участник за Награда плажен тенис, един Участник за Награда плажна кърпа и един Участник за Награда плажен дюшек.

7.2. Обявяването на Победителите ще се извършва в Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и/или част от електронния адрес, които Участникът е въвел при подаване на заявлението за отпускане на кредит от кредитния продукт Credissimo плюс.

7.3. Победителите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

7.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайтовете на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за кредит, сключен с Организатора.

7.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

8. Получаване на Наградата:

8.1. Печелившите Участници  ще получат Наградата си по куриер на посочения от тях  по реда на т. V.7.2. адрес, като не дължат никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившите Участнци се идентифицират с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който всеки от печелившите Участници се задължава да подпише, като условие за връчването.

8.2. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилите Участници във връзка с получаването на Наградите им.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайтовете. .

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит от кредитния продукт Credissimo плюс в Сайтовете на Организатора.

4. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

5. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и техните Награди от Томболата. Обявяването на спечелилите Участници се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и/или част от електронния адрес /е-mail/, които са предоставени от Участниците на Организатора, съгласно настоящите ОУ.

6. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печеливш Участник няма право да иска подобна замяна.

7. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

8. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайтовете,  правата на Участниците да участват за спечелването на Награди ще бъдат отменени.

9. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.9 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

10. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 10.05.2018 г. от Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайтовете  на 14.05.2018 г.Обратно към всички

Прочети още