Спечели 100 лева всеки петък с Credissimo

Спечели 100 лева всеки петък с Credissimo

Участвай в новата ни игра във Facebook и спечели 100 лв. Всеки петък ще подаряваме по 100 лева на един от феновете ни. Можеш да участваш всяка седмица като се регистрираш бързо и лесно. Трябва само да въведеш актуални и верни данни за име, фамилия, телефон и email адрес. Включи се още днес, ще ти отнеме само минута! Участвай всяка седмица, а ние всеки петък след 15:30 ще обявяваме късметлията за изтеклата седмица на Фейсбук страницата ни. Можеш да се регистриращ и през смарт телефона си! Следи фен страницата на Credissimo във Фейсбук, за да си в час с актуалната информация за играта и разбира се проверявай всеки петък дали си сред късметлиите

Победителите

Янка Златанова, qni******@abv.bg
Людмила Несторова, lus******@abv.bg
Краси Присадова, kra************@abv.bg
Юлия Йонкова, ula***@abv.bg 
Николина Димитрова, nik*********@abv.bg
Жанета Панайотова, jan*******@abv.bg
Христинка Иванова, hri******@mail.bg
Благой Топузов, blag******@abv.bg 
Bojidar Stamatov, bob*********@abv.bg
Мирослав Неделчев, num******@abv.bg
Нели Мътарова, nel*****@abv.bg
Павлина Узунова, pal*****@abv.bg
Галя Николова, nik******@abv.bg
Силвия Крумова, sil********@abv.bg
Панчо    Драганов, pan*****@abv.bg
Антоанета Иванова, grin***@abv.bg    
Тихомир Тонев, tto***@abv.bg
Анна Върбанова, ani******@gmail.com
Петър Димитров, dim******@gmail.com
Цветелина Шаламанова, cve*******@abv.bg
Галина Чакърова, nikoleta_hris***********@abv.bg
Иван Динев, van*******@abv.bg
Любомира Цветанова, bub******@gmail.com
Елена Маринова, eli***@abv.bg
Станислава Миланова, sta*******@abv.bg
Петя Атанасова, pet************@abv.bg
Нели Николова, kot****@abv.bg
Елена Чанкова, e.c*******@abv.bg
Николета Тянкова, nik*******@abv.bg
Емил Дадалов, ema****@abv.bg
Таня Начева, tan***********@abv.bg
Ася Николова, asq****@abv.bg
Величка Ангелова, vil*******@abv.bg
Биляна Дончева-Тонева, don********@abv.bg
Биляна Стаматова, bil***********@gmail.com
Валентина Димитрова, val*************@abv.bg
Пенчо Стоилов, pen***********@abv.bg
Мария Хубенова, mar******@abv.bg
Красимира Иванова, kn_*******@abv.bg
Надя Мухтарова, nad***********@abv.bg
Стефчо Атанасов, stef************@abv.bg
Андреана Микова, atz*@abv.bg
Павлин Хандев; pav***********@abv.bg
Милена Пеева-Георгиева, mil*************@abv.bg
Христо Вълчев, val******@abv.bg


ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта „Спечели всеки петък 100 лева с Credissimo”

Организирана от  „КРЕДИСИМО” АД

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Играта продължава от 03.04.2015г. до 15.00 часа на 03.07.2015г.
Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по – долу ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ) 


II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„КРЕДИСИМО” АД с ЕИК175330437


III. НАГРАДА

Организаторът осигурява 13 броя седмични парични награди от по 100 /сто/ лева всяка.


IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

Играта се реализира и комуникира в електронната платформа „Фейсбук“ /Facebook/ на страницата на Организатора -http://www.facebook.com/credissimo.bg
Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.


V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, което не е поставено под пълно запрещение и което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.


VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта „Спечели всеки петък 100 /сто/ лева с CREDISSIMO” се извършва в съответствие с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Всеки участник е длъжен да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след попълване на регистрационната форма, приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и деклариране, че е навършило 18- годишна възраст.

3. В ИГРАТА може да участва всяко дееспособно физическо лице навършило 18 годишна възраст, което не е поставено под пълно запрещение, има регистрация и профил в мрежата на фейсбук, регистрирал се е за участие в ИГРАТА, декларирал е, че е навършил 18 години и приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. За участие в ИГРАТА, УЧАСТНИКЪТ следва да използва своята регистрация във „Фейсбук“ /Facebook/.

4. Участието се извършва посредством следния механизъм:

4.1. На специално разработено приложение в страницата на Организатора във Facebook ще фигурира форма за регистрация.

4.2. За да участва в Играта, участникът следва да извърши следното действие:

4.2.1. Да попълни и изпрати към Организатора в регистрационната форма име, фамилия (отговарящи на вписаното в личната му карта), актуални телефон и e-mail адрес в периода от 03.04.2015 до 03.07.2015г.

4.3. Участникът, който изпълни условията по т. VI.4.2.1 и отговаря на изискванията на т. VI.3 ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на седмичната награда.

4.4. На регистриралите се участници в Периода на Играта, Организаторът предоставя и възможност за увеличаване шанса за спечелване на седмичната награда – всеки участник, който изпълни кумулативно условията по т. VI.4.2.1 и отговаря на изискванията на т. VI.3 и след това сподели чрез своя фейсбук профил със специално разработената в играта опция, за това (където под „сподели” ще се имат предвид специфичното понятие, което се използва и действие, с което се означава тази дума в мрежата Facebook) че участва в Играта. Всеки споделил ще има право на две самостоятелни участия в Играта, без значение от броя на споделянията, като присъства 2 пъти при изтеглянето.

4.5. Предоставянето на наградите и участието в Играта са безвъзмездни и Играта не е обвързана с покупка на стоки или услуги.

4.6. Приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки участник има право да се регистрира по веднъж седмично в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на седмичната награда, освен доколкото са изпълнени и допълнителните условия по т. VI.4.4., в който случай, съответният Участник ще участва и присъства 2 пъти седмично за целите на изтеглянето.

5.2. Един участник не може да спечели повече от една награда в периода на продължителност на Играта.

5.3. Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на участник в Играта с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да дисквалифицира без предупреждение всеки участник, за който заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на НАГРАДА.

5.4. Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на Победителя:

6.1. Победителите, спечелили седмичните награди, ще бъдат обявявани всеки петък след 15:00 часа в периода до 03.07.2015г. в приложението на играта на страницата на Организатора във Facebook. В случай, че петък е наработен ден победителите ще бъдат обявявани в първия следващ работен ден след 15,00 часа.

6.2. Победителите се определят на томболен принцип, всеки петък за периода на валидност на играта, чрез изтегляне на седмична награда. Тегленето на седмичните награди ще се извършва всеки петък от назначена от Организатора тричленна Комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол. В случай, че петък се пада неработен ден, победителите се определят на томболен принцип в първия работен ден.

6.3. Седмичните победители, ще бъдат обявявани на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилият Facebook профил и/или имената, част от телефона и e-mail адреса, подадени от този профил в попълнената регистрационна форма.

7. Организаторът на Играта обявява победителите, спечелили седмични награди и ги публикува на стената на Facebook страницата на Организатора.

7.1. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита обаждане на посочения при регистрацията на Играта телефон или известяване на е-мейл адреса (подаден от участника при регистрация в Играта). 

7.2. Получаване на седмичните награди:

7.2.1. Печелившите участници ще получат e-mail съобщение, изпратено от Организатора, с което се приканват да получат седмичната си награда.

7.2.2. Печелившите участници следва да посетят офиса на Организатора в гр. София, за да получат наградите си, в срок до 10 (десет) дни от получаване на съобщението по т. VI.7.2.1, но не по – късно от 20 (двадесет) дни от получаване на съобщението по т. VI.7.2.1.

7.2.3. Печелившите участници могат да получат наградите си във всеки от дните в срока по т. 7.2.2., в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч., на посочената локация, а именно: гр. София, ул. „Якубица“ № 7 Б. При получаване на награда, печелившият участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.2.4 За да получи награда печелившите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора:
 E-mail aдрес:
 Име и фамилия
Телефон за връзка

7.2.5. В случай, че печеливш участник не се яви да получи наградата си, в указаните в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ срокове и при уговорените условия, правата на същия да получи НАГРАДАТА се считат погасени. В случай на погасяване на правата на печеливш участник, Организаторът си запазва правото да не връчва седмична награда на друг участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи седмичната награда.

7.2.6. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие между посочените от участника имена и телефон за връзка, НАГРАДАТА не се връчва.

7.2.7. С подаване на регистрационна форма за участие в Играта, всеки участник предоставя на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение наличните данни, които предостави във връзка с Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в конкурса на трети страни. Съгласието на участника се счита дадено изрично за служителите и представителите на Организатора, ангажирани с провеждането на Играта, под условието, че същите са поели съответните задължения за конфиденциалност и защита на личните данни към Организатора.

7.3. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия участник във връзка с получаване на седмична награда.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.5. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; невярно попълнена информация в регистрационната форма, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.6.  Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7.7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

7.8. Връчването на седмичните награди може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така поетото задължение.


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се изменят и допълват едностранно от Организатора.

3. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/credissimo.bg

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта, както и чрез данните, попълнени от него в регистрационната форма. Организаторът има задължението да връчи награда само на лицето, чиито данни са попълнени в регистрационната форма.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Наградата на печелившия участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

7. Наградата се предава лично на спечелилия участник от представител на Организатора. 

8. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат  от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

9. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook, част от e-mail адреса и телефонния номер, с които са се регистрирали в Играта. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по времена промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

10. Замяната на наградата срещу пари или друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият участник няма да има право да иска подобна замяна.

11 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на награда.

12 Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/credissimo.bg правата на участниците да участват за спечелването на  награда ще бъдат погасени.

13. При прекратяване на Играта по реда на т. VII.1 или т.VII.12 от тези ОУ няма да бъдат връчвани награди, както и няма да  бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на участниците в Играта.

14. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извън съдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съд в град София.

15. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (телефонен номер, e-mail адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/credissimo.bgи имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.Обратно към всички

Прочети още