Събуди се с песен!

Събуди се с песен!

Събуди се с песен!

Подари си свежо настроение и участвай за супер награди!
 

Включи се в нашата томбола и спечели. Всяка седмица в периода 01.03 – 27.03.2022г. участвай за 3 награди по 300 лв. или за голямата награда 3 JBL Pulse тонколонки в края на месеца. *
 

Може да участваш в томболата по два начина:
 

Заяви заем в периода 01.03.2022 г. - 27.03.2022 г. и участвай в томбола за спечелване на 3 награди по 300 лв. всяка седмица
Вземи заем в периода 01.03.2022 г. - 31.03.2022 г. и участвай и за голямата награда - 3 JBL Pulse тонколонки

 

Вземи заем и участвай

 

1. Попълни кратката ни онлайн форма или влез в клиентския си профил и избери заем Credissimo плюс за сума от 200 лева до 6 000 лева или заем Credissimo до заплата за сума от 100 лева до 1 000 лева.

2. Получи моментално одобрение**.

3. Вземи желаната сума по твоята банкова сметка, по карта или на каса на Easy Pay или FastPay.

4. Очаквай обявяване на наградите.

*  Виж по-долу пълните условия на томболата.

** Кандидатите подлежат на одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Кредисимо ЕАД.
 

 

Печеливши:
 

  • Период 1 - Димитричка Георгиева, Илиян Гогов, Николай Йорданов
  • Период 2 - Ангел Москов, Милуша Миронова, Десислава Маринова
  • Период 3 - Иван Андонов, Гергина Петрова, Румяна Христова
  • Период 4 - Нели Велева, Галина Русева, Павел Стоянов
  • Период 5 / непарична награда / - Цветомир Иванов, Любомир Матеев, Валентина Тодорова

 


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

„Събуди се с песен!”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „Събуди се с песен!”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 01.03.2022 г. от 00:00 часа, продължава до 23:59 часа на 31.03.2022 г. и е разделена на 5 периода („Период“), както следва:

2.1. Период 1 - от 00:00 ч. на 01.03.2022 г. до 23:59 ч. на 06.03.2022 г.;

2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 07.03.2022 г. до 23:59 ч. на 13.03.2022 г.;

2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 14.03.2022 г. до 23:59 ч. на 20.03.2022 г.;

2.3. Период 4 - от 00:00 ч. на 21.03.2022 г. до 23:59 ч. на 27.03.2022 г.;

2.3. Период 5 - от 00:00 ч. на 28.03.2022 г. до 23:59 ч. на 31.03.2022 г.

 

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“), http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо 15 броя награди („Наградите“), а именно:

- 12 броя парични награди в размер на 300 лева всяка;

 - 3 броя непарична награда  -3 преносими тонколони JBL Pulse 3 в черен цвят.
 

2. Организаторът обявява на Сайтa, на своята Фейсбук страница и в мобилното си приложение вида на седмичните и месечната Награди съгласно т. 1 по-горе.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.

2. За участие в Томболата Участниците следва да извършат следните действия:

2.1. Участието в Томболата за паричните Награди по раздел V изисква Участникът в Периода на Томболата да подаде заявление за отпускане на кредит до Организатора съгласно Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia. Участието за паричните награди не изисква Организаторът да е одобрил подаденото заявление за кредит, договорът за кредит да е сключен и сумата по кредита да е усвоена от Участника.

2.2. Участието в Томболата за непарична Награда изисква Организаторът да е одобрил подаденото от Участника заявление за кредит, договорът за кредит да е сключен и Участникът да усвои предоставената му заемна сума в Периода на Томболата.

2.3. Всеки Участник, който изпълни условията по раздел VI т.2.1 и/или условията по раздел VI т.2.2 и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 5 от ОУ, участва автоматично в Томболата за спечелване на Награда. Участник, който изпълнява условията както по т.VI т.2., така и по т.VI т.2.2. участва в Томболата както за парична, така и за непарична Награда.

3. Всеки Участник участва в Томболата за всеки заявен, респективно усвоен от него кредит през Периода на Томболата, но има право да получи само една парична награда независимо от броя подадени заявления за кредит.

4. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Ограничения за участие:

5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградите.

5.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

5.3. Ако Участникът се възползва от правото си на отказ от потребителския кредит по чл. 29 от Закона за потребителския кредит по отношение на кредита, с който е участвал в томболата, Участникът не участва и няма право спечели непаричната награда по раздел V, т. 1 и няма право на каквато и да е друга компенсация.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1 Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

6.2. Печелившите в Томболата се определят и обявяват, както следва:

6.2.1. На 07.03.2022 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш да получи една парична Награда в размер на 300 лева.

6.2.2. На 14.03.2022 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш да получи една парична Награда в размер на 300 лева.

6.2.3. На 21.03.2022 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш да получи една парична Награда в размер на 300 лева.

6.2.4. На 28.03.2022 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки един от тях ще бъде обявен за печеливш да получи една парична Награда в размер на 300 лева.

6.2.5. На 01.04.2022 г. трима Участници, които отговарят на изискванията на раздел VI т.2.2 ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши да получат по една от трите непаричните награди.

6.3. Обявяването на победителите ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора чрез посочване на име и фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.

6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7. Получаване на Наградата:

7.1. Всеки печеливш Участник за парична Награда следва да посочи банкова сметка при българска банка, за да получи паричната си Награда си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по раздел VI. т. 6, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по раздел VI. т. 6.3. Спечелилият непаричната Награда Участник ще получи непаричната Награда по куриер, изпратена за сметка на Организатора.

7.2. При нежелание да получи наградата си по банкова сметка, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по раздел VI. т. 6.4, в срок от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите раздел VI. т. 6.3 всеки печеливш Участник следва да посочи, че желае да получи наградата си по Easypay.

7.3. В случай че печеливш Участник не се заяви желание и ред по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответния период.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен електронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник, във връзка с получаването на Наградата му.

7.6. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7.7. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора, като връчването на Наградата може да бъде публично събитие.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство.

5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма право да иска подобна замяна.

6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.

8. При прекратяване на Томболата по реда на раздел VII. т. 1 или раздел VII. т. 7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд.

10. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора на 01.03.2022 г.

 Обратно към всички

Прочети още