Вземи днес, спечели утре!

Вземи днес, спечели утре!

Какво би направил, ако разбереш, че кредитът, които си изтеглил вече е без лихва?

Каквото и да ти се върти наум, всички тези идеи вече могат да станат реалност!

Възползвай се сега от специалното ни предложение и можеш да вземеш твоя кредит Credissimo плюс, до 2 500 лв. без лихва за целия период!

Включи се в нашата томбола в периода 12.03. - 12.04.2018 г., вземи кредит Credissimo плюс до 2 500 лв. и всеки ден един заем, усвоен в предходния ден ще стане без лихва*.

Промоцията важи само за кредитния продукт - Credissimo плюс при заявяване на суми от 200 до 2 500 лв.

Как да се включиш в томболата ни „Вземи днес, спечели утре“?

Заяви Credissimo плюс на:

  • www.credissimo.bg/plus;
  • Нашият чатбот – S.I.M.O във Facebook Mеssenger;
  • Мобилната апликация Credissimo;
  • телефон: 0700 12 0 12.

Как да заявиш?

  • Избери сума и попълни кратката онлайн форма
  • Получи отговор за одобрение от нас до няколко минути.
  • Вземи парите си по банков път или на каса на EasyPay или FastPay.

Виж пълните правила за участие в нашата томбола по-долу и не изпускай шанса си да спечелиш кредит без лихва!

Няма ограничение в изтеглената сума. Участниците, усвоили кредит в периода на всяка ежедневна томбола, трябва да се съгласят с Общите условия на Томболата, с маркирането на чекбокса преди изпращане на заявлението си за кредит.

 

*Томболата е с период от 12.03.2018 г. до 12.04.2018 г. и е приложима само за кредитния продукт "Credissimo плюс", за сключени договори за кредит в периода на томболата. Кандидатите подлежат на одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Credissimo. Представителен пример за промяна на кредита на печеливш клиент от томболата- кредит за 500 лева при ГПР 50 % и ОЛП 41,24 %, платим на 6 равни месечни вноски, състоящи се от главница и лихва, обща сума за връщане 561,84 лева се промена на кредит за 500 лева при ГПР 0 % и ОЛП 0 %, платим на 6 равни месечни вноски, състоящи се само от дължимата главница, обща сума за връщане 500 лева. Повече информация за кредитния продукт и условията на промоцията на www.credissimo.bg или 0700 12 012.

Печеливши:

Първо теглене (12.03.2018 г.) - Александър Петров Маринов - s*****6@a**.bg

Второ теглене (13.03.2018 г.) - Мариана Матева Иванова - m**********a@m**l.bg

Трето теглене (14.03.2018 г.) - Тодорка Тодоркова Тодорова - d****@m**l.bg

Четвърто теглене (15.03.2018 г.) - Милена Иванова Попова - m****a.*1@a**.bg

Пето теглене (16.03.2018 г.) - Емил Георгиев Георгиев - i*****3@a**.bg

Шесто теглене (17.03.2018 г.) - Иван  Анатолиев  Борисов - i***.b*****v.***2@a**.bg

Седмо теглене (18.03.2018 г.) - Мирослава Николаева  Тодоринова - m.***********7@a**.bg    

Осмо теглене (19.03.2018 г.) - Кръстьо Тихомиров Кръстев - l******4@a**.bg

Девето теглене (20.03.2018 г.) - Стоян Цвятков Новаков - k****4@a**.bg

Десето теглене (21.03.2018 г.) - Тома Кръстев Пунтев - p*****.t@a**.bg

Единадесето теглене (22.03.2018 г.) - Еленка Александрова Соколова - a********4@a**.bg

Дванадесето теглене (23.03.2018 г.) - Марусия Методиева Йорданова -  m****************8@g***l.com

Тринадесето теглене (24.03.2018 г.) - Гергана Борисова Димитрова - g*****************a@gmail.com

Четиринадесето теглене (25.03.2018 г.) - Галина Стефанова Маринова - i*******7@abv.bg

Петнадесето теглене (26.03.2018 г.) - Иван Весков Ганчев - i**************0@abv.bg

Шестнадесето теглене (27.03.2018 г.) - Антоанета Петрова Димитрова - a*******9@a**.bg

Седемнадесето теглене (28.03.2018 г.) - Петко Бойчев Атанасов - a***********a@a**.bg

Осемнадесето теглене (29.03.2018 г.) - Ангел Стоянов Ангелов - k********a@a**.bg

Деветнадесето теглене (30.03.2018 г.) - Галина Йовчева Минчева - g************a@a**.bg

Двадесето теглене (31.03.2018 г.) - Здравко Ивов Димитров - z******_***2@a**.bg 

Двадесет и първо теглене (01.04.2018 г.) - Ивайло Атанасов Илиев - i*****_i****_1@a**.bg

Двадесет и второ теглене (02.04.2018 г.) -  Иван Славейков Танев - t******@a**.bg

Двадесет и трето теглене (03.04.2018 г.) - Яни Драгомиров Иванов - d*****n@m**l.bg

Двадесет и четвърто теглене (04.04.2018 г.) - Хатидже Наджие Реджеб - f***.b**_***1@a**.bg

Двадесет и пето теглене (05.04.2018 г.) - Силвия Запринова Караминова - s****a@a**.bg

Двадесет и шесто теглене (06.04.2018 г.) - Таня Ангелова Колева - t***_***3@a**.bg

Двадесет и седмо теглене (07.04.2018 г.) - Диана  Станиславова Димитрова - d******6@a**.bg

Двадесет и осмо теглене (08.04.2018 г.) - Петьо Яворов Яков - p*******v@g***l.com

Двадесет и девето теглене (09.04.2018 г.) - Тодор Братанов Тодоров - t*********0@g***l.com

Тридесето теглене (10.04.2018 г.) - Анета Славчева Михалева - a****_**9@a**.bg

Тридесет и първо теглене (11.04.2018 г.)  - Георги Костадинов Трифонов  - g********9@a**.bg

Тридесет и второ теглене (12.04.2018 г.)  - Лора Янкова Донкова - d*******a@a**.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА „Вземи днес, спечели утре”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „Вземи днес, спечели утре”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 12.03.2018 г. от 10:00 часа и продължава до 23:59 часа на 12.04.2018 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Томболата на www.credissimo.bg, https://credissimoplus.bg/ („Сайтовете“), на официалната Фейсбук страница на Организатора – https://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайтовете, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст (наричано по-долу за краткост „Участник“), което през периода на Томболата сключи договор за кредит от кредитен продукт Credissimo плюс, предлаган от Организатора и усвои заемната сума („Кредит“). Кандидатите за Кредит подлежат на одобрение съгласно Общите условия за предоставяне на кредити и вътрешни правила на Организатора.

V. НАГРАДИ.

1. Наградите в настоящата Томбола се изразяват в получаване от печелившите Участници на преференциални условия по сключените и усвоени през периода на Томболата Кредити. Броят на наградите, съответно, печеливши Участници, които ще бъдат изтеглени през периода на Томболата е общо 32 (тридесет и два) броя, като тегленето ще се извършва през всеки работен ден от периода на Томболата, съгласно т.VI.7. от тези ОУ.

2. Преференциалните условия по т.V.1. дават право на печелившите Участници да върнат на Организатора единствено усвоената от тях заемна сума по Кредита (наричана по-долу за краткост „Главница“), без договорената при сключване на договора за Кредит възнаградителна лихва („Награда“). Представителен пример за резултата от прилагане на гореописаните преференциални условия: Кредит за 500,00 (петстотин) лева при ОЛП 41,24 % и ГПР 50,00 %, платим на 6 /шест/ равни месечни вноски, състоящи се от Главница и лихва, обща сума за връщане 561,84 /пестотин шестдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ лева се променя на Кредит за 500,00 (петстотин) лева с ОЛП 0 % и ГПР 0 %, платим на 6 (шест) равни месечни вноски, състоящи се само от дължимата Главница, обща сума за връщане 500,00 (петстотин) лева.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.

2. Всеки Участник придобива право на участие в Томболата, в случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на Кредит и Участникът усвои в периода на Томболата предоставената му заемна сума.

3. Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Томболата, макар всички условия да са изпълнени, чрез изпращане на писмен отказ на следния електронен адрес на Организатора- contacts@credissimo.bg.

4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него Кредит. Той ще участва при теглене на Наградите единствено през съответния ден по т.VI.7.1 и няма да участва при тегленето през следващите дни от периода на Томболата.

4.1. В случай че Участник погаси предсрочно Кредита си и усвои нов Кредит в периода на Томболата, отново придобива право на участие съгласно правилата на тези ОУ.

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за Кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

6. Ограничения за участие:

6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.

6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

7. Определяне и обявяване на печелившите Участници:

7.1. Един печеливш Участник в Томболата за съответния ден, ще бъде изтеглян и обявяван в деня, следващ този през който Участниците са усвоили Кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен, то печелившият Участник ще бъде изтеглян и обявяван в първия следващ работен ден.

7.2. Обявяването на печелившите Участници ще се извършва в Сайтовете на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и/или част от електронния адрес, които Участникът е въвел при подаване на заявлението за отпускане на Кредит.

7.3. Печелившите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

7.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайтовете на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в заявлението за отпускане на Кредит.

7.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

8. Влизане в сила на преференциалните условия по т.V:

8.1. Преференциалните условия по т.V влизат в сила от момента на уведомяването на всеки печеливш Участник, съгласно т. VI.7.4. от тези ОУ. Веднага след уведомяването по предходното изречение, Организаторът изпраща на посочения от печелившия Участник електронен адрес при заявяване на Кредита нов погасителен план. В актуализирания погасителен план ще бъдат отразени новите дължими погасителни вноски за връщане на Кредита, състоящи се само от усвоената Главница, без оскъпяване, а именно договорената при сключване на договора за Кредит възнаградителна лихва.

8.2. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес /е-mail/.

8.3. Връчването на Награда може да бъде публично събитие. С участието си в Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните име, фамилия и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора, без за това да е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайтовете, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на Кредит в Сайтовете на Организатора, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора.

4. Награда се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

5. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и техните Награди от Томболата. Обявяването на печелившите Участници се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и/или част от електронния адрес /е-mail/, които са предоставени от Участниците на Организатора, съгласно настоящите ОУ.

6. С приемането на настоящите ОУ Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под No 0039198, да събира и съхранява личните им данни за целите на провеждането на Томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Томболата и да я използва съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство.

8. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившите Участници нямат право да искат подобна замяна.

9. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайтовете, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора правата на Участниците да участват за спечелването на Награди ще бъдат отменени.

10. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.9 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

11. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

12. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия са приети на 06.03.2018 г. от Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайтовете, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора на 12.03.2018 г.Обратно към всички

Прочети още