Вземи кредит и участвай в томбола “Девет години Credissimo”

Вземи кредит  и участвай в томбола “Девет години Credissimo”

Девет години пари навреме

На 24 юли Credissimo навърши 9 години от появата си на бял свят през 2007. За почти десетилетие успяхме да реализираме поставените цели и да предоставим на клиентите ни високотехнологична, модерна и иновативна услуга, която продължаваме да развиваме.

Основна заслуга за нашите успехи имате вие, нашите клиенти. Горди сме с постигнатото и затова по случай рождения ни ден искаме да ви раздадем подаръци!  

Спечели една от деветте награди

В продължение на 9 седмици от 25 юли до 25 септември, ще раздадем 9 страхотни награди: 

  • 4 Дигитални фотоапарата
  • 4 Таблета
  • 1 iPhone 6s 

Ако усвоиш кредит през съответната седмица, ще участваш в томбола за една от нашите награди.

*Няма ограничение в изтеглената сума. Участниците, усвоили кредит в периода на всяка седмична томбола, трябва да се съгласят с Общите условия на Томболата, като маркират чекбокс преди изпращане на заявлението си за кредит.

 

Победители

Печеливш участник седмица 1 (25.07 - 31.07)
Един дигитален фотоапарат отива при: Йордан Тенев, тел. 0894******, email: ten****@abv.bg

Печеливш участник седмица 2 (01.08 - 07.08)
Един таблет отива при: Пламена Георгиева, тел. 0876******, email:  plamito****@abv.bg

Печеливш участник седмица 3 (08.08 - 14.08)
Един дигитален фотоапарат отива при: Александра Рашкова, тел. 8799******, email:  sa6eto_*******@abv.bg

Печеливш участник седмица 4 (15.08 - 21.08)
Един таблет отива при: Диана Козовска, тел. 0887******, email:  didkin_*******@abv.bg

Печеливш участник седмица 5 (22.08 - 29.08)
Един дигитален фотоапарат отива при: Божидар Дикиджиев, тел. 0877******, email:  boji*******@abv.bg

Печеливш участник седмица 6 (29.08 - 04.09)
Един таблет отива при: Мария Георгиева, тел. 0879******, email:  mari*******@abv.bg

Печеливш участник седмица 7 (05.09 - 11.09)
Един дигитален фотоапарат отива при: Христо Бенов, тел. 0882******, email: ico*******@abv.bg

Печеливш участник седмица 8 (12.09 - 18.09)
Един таблет отива при: Никол Митева, тел. 0884******, email: nik*******@abv.bg

Печеливш участник седмица 9 (25.07 - 25.09)
Един iPhone 6s отива при: Иглика Симеонова Христова, тел. 0889******, email: hrist*******@abv.bg

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИЧНА ТОМБОЛА “ДЕВЕТ ГОДИНИ КРЕДИСИМО”


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /“ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на седмичната томбола “Девет години Кредисимо”, организиранa по случай деветия рожден ден на „Кредисимо“ АД, наричана по-долу за краткост „Томболата“. 
2. Томболата стартира на 25.07.2016 г. и продължава до 24:00 часа на 25.09.2016 г.


II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

"КРЕДИСИМО" АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. “Витоша" № 146 (сграда А), Бизнес център "България", представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост "Организатор".


III. НАГРАДА.

1.Организаторът осигурява девет броя седмични награди, а именно:
- 4 броя дигитални фотоапарати Nikon COOLPIX A100, 16.1MP;
- 4 броя таблети Samsung Galaxy Tab E T560 с процесор Quad-Core™ 1.3 GHz, 9.6", 1.5GB RAM, 8GB, Wi-Fi, Bluetooth v4.0, Android Kitkat; 
- 1 брой Смартфон Apple iPhone 6S, 16GB, Gold.

2. Организаторът обявява на Сайта и на своята фейсбук страница (http://www.facebook.com/credissimo.bg) видътнаседмичнатанаградасъгласнот. 1 по-горе.


IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТОСЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в интернет страницата www.credissimo.bg, https://credissimoplus.bg/ и в мобилното приложение на Организатора /“Сайта“/. 

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.


V. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18­годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу "Участник". 


VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ. 

2.Всеки Участник може да вземе участие в Томболата, само след изпълнение на следните условия: 

2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ на обозначеното за това място на СайтанаОрганизатора при подаванена заявлениезаотпусканенакредитдоОрганизатора. 

2.2. В случай че Организаторът е одобрил подаденото заявление за отпускане на кредит, да усвои предоставената му заемна сума по сключения договор за кредит с Организатора. 

3. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в седмичната Томбола за спечелване на Наградата за съответната седмица, през която еусвоил кредита.

4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през съответната седмица и няма да участва при тегленето на следващите седмични Награди на Томболата.

5. Организаторътненосиотговорностза: невярнопопълненаинформацияприсключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

6. Ограничения за участие: 

6.1. АкоОрганизаторътустановипродължителнии/илизлонамеренидействияотстранана Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата. 

6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заетовдейност, свързанасреализацията, осигуряванетоиадминистриранетонаТомболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Томболата преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Томболата самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано. 

7. Определяне и обявяванена победителите: 

7.1. Победителят в Томболата за съответната седмица, ще бъде изтеглян и обявяван всеки понеделник, следващ седмицата, през която Участникът е усвоил кредита си от Организатора. Вслучайче понеделник енеработенден, топобедителятщебъдеизтеглени обявенвпървияработенден, следващ съответния понеделник. Първиятпобедителщебъде изтеглен и обявен на дата 01.08.2016 г. 

7.2. Обявяването на Победителя ще се извършва в Сайта и на фейсбук страницата на Организатора (http://www.facebook.com/credissimo.bg), чрез посочване на име и фамилия и/иличастотелектроннияадрес, коитоУчастникътевъвелприподаваненазаявлениетоза отпускане накредит с Организатора. 

7.3. Победителят се определя на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол. 

7.4. ОрганизаторътпоемаангажиментдауведомипубличноиличнопечелившияУчастник. ПубличносесчитасъобщениетонаСайтанаОрганизатора. Личносесчитауведомление на посочените електронен адрес /е-mail/ или обаждане на посочения телефонен номер за контакт от Участника в договора за кредит с Организатора. 

7.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че неса спечелили.

8. Получаване на Наградата: 

8.1. Всеки печеливш Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4., но не по–късно от 30 ( тридесет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4.

8.2. Всеки печеливш Участник може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между10.00 ч. и18.00 ч. напосоченаталокация, аименно: гр. София1463, районТриадица, бул."Витоша" N 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България". При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването. 

8.3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата за съответния месец.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес/е-mail/ или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта.

8.5. ОрганизаторътнепоематранспортнитеидругитеразходинаспечелилияУчастниквъв връзка с получаването на Наградата, предмет на Наградата.

8.6. ВръчванетонаНаградатаможедабъдепубличносъбитие. СучастиетосивТомболата, Участницитедаватсъгласиетоси, вслучайчеспечелятНаграда, дабъдатсниманивъвфото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и да бъдат използваниваудио, фотоиливидеоматериалотОрганизаторанаТомболата, беззатовада е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение. 


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ. 

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Действиетонаизменениятаи допълнениятаевсилаиобвързваУчастницитеотмомента на обявяването им на Сайта.

3.Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит в Сайта на Организатора.

4.Наградата на печелившия Участник се предава, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ. 

5.Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора.

6. Съгласнодействащотозаконодателство, Организаторътимаправодаоповестипублично имената на наградения Участник и неговата Награда от Томболата. Обявяването на победителя (спечелилият Участник) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и/или част от електронния адрес /е-mail/, които е посочил на Организатора, съгласно настоящите ОУ. 

7. С приемането на настоящите ОУ, Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторитеналичниданниподNo 0039198, дасъбираисъхраняваличнитеимданни за целите на провеждането на Томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по временаТомболата. Организаторътсъщотакасезадължавадазапазиконфиденциалността наличнатаинформацияна Участниците вТомболатаида яизползва, съгласно настоящите ОУидействащотозаконодателство. Организаторътсезадължаваданепредоставянатрети лица лични данни на Участниците, станали му известни при участието им в Томболата.

8. Замяната на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

9.Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата. 

10. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, правата на Участниците да участват за спечелването на Наградата ще бъдат отменени. 

11. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.9 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

12. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в град София. 

13. С участието си в Томболата, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ. 

14. СприеманетонанастоящитеОУ, всекиУчастниксесъгласявапосоченитеотнегоданни (електронен адрес/е-mail/ и име и фамилия) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на Томболата. 

Настоящите Общи условия са приети на 19.07.2016 г. от Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта на Организатора на 25.07.2016 г.Обратно към всички

Прочети още