Credissimo е с нов, повишен кредитен рейтинг

Credissimo е с нов, повишен кредитен рейтинг

При, направеното през месец септември 2016 г., преразглеждане на кредитния рейтинг на Credissimo, рейтинговият комитет на БАКР взе решение за повишаване на оценката на дружеството. Това е в резултат на подобрените показатели на дружеството за периода на актуализацията (от 06.2015 г. до 06.2016 г.).

На Credissimo бяха присъдени следните рейтинги от „БАКР - агенция за кредитен рейтинг“ АД (БАКР):

  • Дългосрочен рейтинг: ВВB-;
  • Краткосрочен рейтинг: А-3;
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG);
  • Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 (BG);
  • Перспектива: стабилна.

Повишеният кредитен рейтинг на Credissimo е обективно потвърждение за стабилността на компанията, за успешния й модел на работа, както и за прозрачност при обслужването на клиентите, която компанията налага на българския пазар за небанково кредитиране.

База за актуализация на кредитния рейтинг на Credissimo

За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг. Необходимата за това информация е набавена от оценяваното дружество, Национален статистически институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Основните аспекти, които са взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг

  • Положителната динамиката на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат;
  • Запазване на тенденцията на спад в коефициента на задлъжнялост. В сравнителен план, към края на 2015г., Credissimo заема благоприятна позиция, спрямо разгледаната конкурентна група;
  • Поддържане на много добро ниво на покритие на брутния кредитен портфейл от обезценки;
  • Възвръщаемостта на активите продължава да е на много добро ниво, като дружеството се позиционира благоприятно в сравнителен план;
  • Credissimo продължава да отчита много добри нива на показателите за ликвидност.

Повишеният кредитен рейтинг на Credissimo е потвърждава стабилните позиции на компанията на пазара, както и дава добра обратна връзка, че моделът на работа е успешен и прозрачността при обслужването на потребителите е правилната посока за развитие и налагане на българския пазар за небанково кредитиране.
 

кредитен рейтинг кредисимо


Свързани статии:

Българската агенция за кредитен рейтинг - БАКР присъди първоначален кредитен рейтинг на CredissimoОбратно към всички

Прочети още