ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „Отстъпка от една вноска ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „Отстъпка от една вноска ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „Отстъпка от една вноска”

 

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРОМОЦИЯТА

 

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", по-долу „Кредисимо“ и

 

АЙ ТРЪСТ ЕООД, ЕИК 203508899, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, по-долу „Ай Тръст“.

 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2.1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на промоцията „Вноска подарък”, наричана по-долу за краткост „Промоцията“ и са достъпни на официалния сайт на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“) и мобилното приложение на Организатора.

2.2. Промоцията важи единствено за кредитен продукт Credissimo Плюс, с избран период на погасяване от 5 до 24 месеца /“Кредитът“/.

2.3. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. Промоцията се реализира в Сайта и в мобилното приложение на Организатора.

2.4. Промоцията е валидна от 01.02.2024 г. до 29.02.2024 г., включително.

 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3.1. В Промоцията има право да участва всяко дееспособно физическо лице (по-долу „Участник“ или „Клиент“), което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia, а именно:

3.1.1. Участникът следва в периода на промоцията да сключи договор за потребителски кредит „Credissimo плюс“ с избран период на погасяване от 5 до 24 месеца и да усвои сумата на кредита в периода на промоцията;

3.1.2. Ако договорът за кредит е със срок за погасяване между 5 до 10 месеца, Клиентът може да избере отстъпка от общата дължима сума на Кредита под формата на една безплатна вноска от 5-та до 10-та вноска по Кредита, ако Кредитът е със срок за погасяване между 11 и 24 месеца, Клиентът може да избере отстъпка от общата дължима сума на кредита под формата на една безплатна вноска от 7-ма до 24-та вноска;

3.1.3. Клиентът следва да не допуска просрочие на погасителна вноска по-голямо от 30 календарни дни;

3.1.4. Клиентът трябва изрично да се свърже с Кредисимо (https://credissimo.bg/contacts) и да посочи кога иска да ползва отстъпката под формата на безплатна вноска;

3.1.5. Отстъпката под формата на безплатна вноска по Промоцията не е валидна и няма да се прилага, ако Клиентът е допуснал просрочие на вноска по Кредита над 30 дни и/или Клиентът погаси изцяло и предсрочно Кредита преди датата на падеж на вноската, за да която се прилага отстъпката под формата на безплатна вноска.

3.1.6. Промоцията не може да се комбинира с промокод, получен от Кредисимо. В случай че Участник въведе промокод при заявяване на Кредит, той автоматично губи право за участие в тази Промоция.

3.2. Не може да бъде Участник в Промоцията лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Промоцията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

3.3. Промоцията се провежда като част от маркетинг активност на Лоялната програма на Кредисимо и Ай Тръст, ако кредитополучателят е избрал да сключи с Ай Тръст договор за предоставяне на поръчителство по Кредита. В случай че Клиентът не е сключил с Ай Тръст договор за предоставяне на поръчителство по Кредита, цялата отстъпка под формата на безплатна вноска е за сметка на Кредисимо.

3.4. Провеждането на Промоцията се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях

 

4. ДРУГИ

 

4.1. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, действащото законодателство и Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://credissimo.bg/pdata.

4.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация във връзка с Промоцията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на Сайта, в случай че не са по вина на Организатора.

4.3. Замяна на отстъпката по настоящата Промоция срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и Участниците нямат право да искат каквато и да е замяна.

4.4. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Промоцията и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време, като за целта е длъжен да публикува промяната в настоящите ОУ най-малко 2 (два) дни преди да са влезли в сила на Сайта. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Промоцията, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият наруши настоящите ОУ, договора за кредит с Организатора, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора или други приложими правила или законови разпоредби.

4.5. Всеки потенциален спор между Организатора и Участник ще се решава извънсъдебно, в дух на добра воля и по взаимно съгласие или от компетентния български съд. Всеки Участник има право да отправи писмено жалба до Организатора на хартиен или друг траен носител на посочените данни за контакт на Сайта- https://credissimo.bg/contacts, както и до Комисията за защита на потребителите в град София, пл. "Врабча № 1, ет. 3, 4 и 5, както и на www.kzp.bg.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на Кредисимо ЕАД от 17.01.2024 г. и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта и в мобилното приложение на Организатора на 01.02.2024 г.Обратно към всички

Прочети още